Historisk arkiv

Samler likestillings- og diskrimineringslovene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne (FrP) vil styrke diskrimineringsvernet og foreslår å samle likestillingsloven og diskrimineringslovene i én ny felles lov.

– Én felles lov vil gi et mer enhetlig vern enn det vi har i dag. Loven vil gi tydeligere regler som gjør den mer tilgjengelig for den enkelte, og regelverket vil bli enklere å håndheve, sier Horne. 

I forslaget til en felles likestillings- og diskrimineringslov som i dag sendes på høring, vil vernet bli likere for alle diskrimineringsgrunnlag – kjønn, etnisitet, religion og livssyn, nedsatt funksjonsevne, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk. Innspillene fra høringen danner grunnlaget for vårt videre arbeid.

Lovforslaget bygger på utredningen fra Diskrimineringslovutvalget som foreslo én felles lov.

I lovforslaget foreslår Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet blant annet å:

  • Tydeliggjøre det strenge vernet mot graviditetsdiskriminering, presisere at manglende tilrettelegging for gravide er diskriminering, og at diskriminering på grunn av omsorgsoppgaver er forbudt.
  • Tydeliggjøre at lovens diskrimineringsforbud også gjelder sammensatt diskriminering.
  • Gi utvidet adgang til positiv særbehandling av menn. Det vil gi flere virkemidler til å motivere flere til å bryte med tradisjonelle kjønnsrollemønstre ved utdannings- og yrkesvalg.
  • Utvide spørreforbudet i ansettelsesprosesser til å også omfatte etnisitet og funksjonsnedsettelse.
  • Utvide plikten til universell utforming av IKT til også å gjelde opplærings- og utdanningssektoren.
  • Konkretisere aktivitetsplikten, og erstatte virksomheters redegjørelsesplikt med positive tiltak som informasjon, spredning av gode erfaringer og kompetanseutvikling.

– Mange opplever at de blir utsatt for diskriminering på flere grunnlag. Én felles lov vil gjøre det enklere å se diskrimineringsgrunnlagene i sammenheng og skape større bevissthet rundt dette, sier Horne.

En samlet lov vil i større grad enn dagens lover sikre at alle grunnlag får en like god beskyttelse mot diskriminering.

– Diskrimineringsvernet som følger av dagens likestillingslov blir like godt med lovforslaget vi nå sender på høring. Forslaget til ny lov vil bety en mer moderne lov, der likestilling brukes om alle diskrimineringsgrunnlagene. Forslaget tar hensyn til at også menn møter likestillingsutfordringer i dag, sier Horne.

Regjeringen ønsker å styrke håndhevingen på diskrimineringsområdet. Parallelt med lovarbeidet er det derfor satt i gang en utredning av organiseringen av håndhevingsapparatet på området, med sikte på å skille pådriver- og lovhåndheveroppgavene.

Les høringsforslaget her.