Høring - forslag til forskrift om jakt og fangst på dyr som eies

Landbruks- og matdepartementet sender herved på høring, utkast til forskrift om jakt og fangst på reinsdyr som er eiet.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.04.2019

Vår ref.: 16/1513-36

Landbruks- og matdepartementet sender herved på høring, utkast til forskrift om jakt og fangst på reinsdyr som er eiet. 

Bakgrunnen for forslaget

Avliving av dyr reguleres gjennom dyrevelferdsloven. Etter § 12 annet ledd slås det fast at dyr som eies eller på annen måte holdes i menneskelig varetekt skal bedøves før avliving. Avliving av dyr er også regulert gjennom EØS-avtalen gjennom forordning (EF) nr. 1099/2009 om beskyttelse av dyr på tidspunkt for slakting eller avliving. Denne forordningen er gjennomført gjennom forskrift 13/1-13 nr. 60 om avliving av dyr, fastsatt med hjemmel i dyrevelferdsloven. Forordningen gjelder ikke for dyr som avlives under jakt.

Jakt og fangst av ville dyr skal etter dyrevelferdsloven § 20, utøves på en dyrevelferdsmessig forsvarlig måte. Kongen kan etter § 20 andre ledd, gi nærmere forskrifter om jakt på viltlevende dyr. Denne hjemmelen er ennå ikke tatt i bruk. Det anses at de materielle krav til jakt som reguleres gjennom bestemmelser om utøvelse av jakt og fangst i viltloven, utøves i tråd med dyrevelferdslovens krav om dyrevelferdsmessig forsvarlig jakt.  

Det klare utgangspunktet i Norge er at reinsdyr enten er villrein forvaltet etter viltlovgivningen, eller tamrein forvaltet etter reindriftslovgivningen. Villrein er, som annet vilt, eierløs, mens tamrein er undergitt privat eiendomsrett. Villrein beskattes ved jakt, uten forutgående bedøving. Tamrein skal avlives etter først å ha blitt bedøvet.

Det finnes enkelte virksomheter hvor man påberoper seg eiendomsrett til reinsdyrene, samtidig som flokken beskattes ved avskyting uten forutgående bedøving. Eksempler er virksomheter som utøver sin virksomhet på nærmere avgrensete områder, og som fram til nå har hatt konsesjon etter reindriftsloven § 8 om reindrift utenfor det samiske reinbeiteområdet og fritak fra merkeplikten etter § 2 andre ledd i forskrift av 4. juli 2008 om merking av rein utenfor det samiske reinbeiteområdet. Virksomhetene har søkt om konsesjon og fritak fra merkeplikten for en ny periode. Disse søknadene er under behandling.

Aktiviteten til virksomhetene nevnt over er en mellomform mellom ordinær villreinforvaltning og tamreinforvaltning. Departementet anser at reinstammen lever under samme forhold som villrein og som sådan er omfattet av unntaket i avlivingsforordningen. Forvaltningen av stammen med avliving ved ordinær jakt ivaretar dyrevelferden på samme måte som for villrein. Selv om dyrevelferden blir godt nok ivaretatt, er det uheldig at avlivingen ikke skjer i tråd med dyrevelferslovens formelle krav for dyr som eies.

Dyrevelferdsloven § 20 tredje ledd gir Kongen hjemmel til å gi forskrifter om jakt og fangst på dyr som eies eller på annen måte holdes i menneskers varetekt. For å få det formelle grunnlaget på plass, foreslår derfor departementet å ta denne hjemmelen i bruk for de virksomheter som driver i tråd med konsesjon etter reindriftsloven utenfor det samiske reinbeiteområdet og som har fritak fra merkeplikten etter § 2 andre ledd i forskrift av 4. juli 2008 om merking av rein utenfor det samiske reinbeiteområdet.

Departementet sender herved vedlagte utkast til forskrift om jakt og fangst på reinsdyr som er eid, på høring. Hovedhensikten er å få det formelle grunnlaget i dyrevelferdsloven på plass for virksomheter som nevnt over.

Vilkårene for jakt og fangst tilsvarer de vilkår som fremgår av viltlovens bestemmelser for jakt på storvilt. Mattilsynet som tilsynsmyndighet etter dyrevelferdsloven § 30, skal også føre tilsyn etter denne forskriften.

Eventuelle kommentarer til forskriftsutkastet sendes departementet innen 1. april 2019.

Vi ber om at høringsuttalelser sendes elektronisk via følgende lenke:
https://www.regjeringen.no/no/dep/lmd/id2623363/ 

Med hilsen 

Kristin Nummedal (e.f.)

avdelingsdirektør

Marit Rye Birkelid

Seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

 

 • Fylkesmannen i Hedmark
 • Fylkesmannen i Hordaland
 • Mattilsynet
 • Miljødirektoratet
 • Norges Jeger- og Fiskerforbund
 • Villreinrådet v/Øystein Landsgård og Fred Ivar Åsand 
 • Klima- og miljødepartementet
 • Kommunal- og moderniseringsdepartementet
 • Dyrevernalliansen
 • NOAH
 • Nærings- og fiskeridepartementet