Forskrift om jakt på reinsdyr som eies

Fastsatt ved kgl.res. 31. januar 2020 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 97 om dyrevelferd § 20 og § 30. Fremmet av Landbruks- og matdepartementet.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov