Høring - forslag til forskrifter til ny lov om forvaltning av alternative investeringsfond

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 18.05.2014

Vår ref.: 13/4713

Høring - forslag til forskrifter til ny lov om forvaltning av alternative investeringsfond

Finansdepartementet sender med dette på høring forslag til forskrifter til forventet ny lov om forvaltning av alternative investeringsfond, jf. vedlagte høringsnotat utarbeidet av Finanstilsynet.

Ved brev 21. mars 2013 sendte departementet på høring en rapport med forslag til gjennomføring av antatt fremtidige EØS-forpliktelser som tilsvarer AIFMD (direktiv 2011/61/EU, Alternative Investment Fund Managers Directive) i norsk rett. I rapporten foreslo en arbeidsgruppe nedsatt av Finanstilsynet en ny lov om forvaltning av alternative investeringsfond. Høringsfristen var 20. juni 2013. Departementet arbeider for tiden med å utarbeide en lovproposisjon som følger opp arbeidsgruppens forslag til ny lov om forvaltning av alternative investeringsfond.

EU-kommisjonen har vedtatt fire gjennomføringsforordninger med utfyllende regler til AIFMD. I vedlagte høringsnotat har Finanstilsynet foreslått at tre av gjennomføringsforordningene skal gjelde som forskrift.

I høringsnotatet har Finanstilsynet også foreslått forskriftsbestemmelser om godtgjørelsesordninger for forvaltere av alternative investeringsfond.

Finanstilsynet har i høringsnotatet videre foreslått at enkelte bestemmelser i verdipapirhandelloven og verdipapirforskriften gis anvendelse for forvaltere av alternative investeringsfond som har tillatelse til å yte tjenesten aktiv forvaltning, samt tilleggstjenestene investeringsrådgivning og mottak og formidling av ordre.

I høringsnotatet har Finanstilsynet dessuten foreslått utfyllende regler om nøkkelinformasjon som forvalter skal gi til ikke-profesjonelle investorer før de investerer i alternative investeringsfond. Enkelte regler i forskrift 21. desember 2011 nr. 1467 til verdipapirfondloven knyttet til salg og markedsføring av spesialfond til ikke-profesjonelle investorer, foreslås opphevet.

Departementet tar sikte på å fastsette forskrift til lov om forvaltning av alternative investeringsfond så snart som mulig etter at lovforslaget er behandlet i Stortinget.

Departementet ber om høringsinstansenes merknader innen 18. mai 2014. Vi ber om at høringsuttalelsene sendes elektronisk til postmottak@fin.dep.no.

Vi ber høringsinstansene vurdere om høringsdokumentene også bør forelegges underliggende etater eller tilknyttede virksomheter.

Med hilsen

Geir Åvitsland e.f.
ekspedisjonssjef

Alexander Behringer
avdelingsdirektør

Høringsinstanser:

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
Justis- og beredskapsdepartementet
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Banklovkommisjonen
Datatilsynet
Den Norske Advokatforening
Den Norske Aktuarforening
Den norske Revisorforening
Finans Norge
Finansforbundet
Finansieringsselskapenes forening
Finanstilsynet
Folketrygdfondet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Handelshøyskolen BI
Hovedorganisasjonen Virke
Konkurransetilsynet
Landsorganisasjonen i Norge
Nasdaq OMX Oslo ASA
Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening
Norges Bank
Norges Handelshøyskole
Norges Interne Revisorers Forening (NIRF)
Norges Juristforbund
Norsk Kapitalforvalterforening
Norsk Venturekapitalforening
Norske Finansanalytikeres Forening
NOS Clearing ASA
Næringslivets Hovedorganisasjon
Oslo Børs
Oslo Clearing ASA
Pensjonskasseforeningen
Skattedirektoratet
Sparebankforeningen i Norge
Statens Pensjonskasse
Statistisk sentralbyrå
Unio
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Tromsø
Verdipapirfondenes Forening
Verdipapirforetakenes Forbund
Verdipapirsentralen

Til toppen