Høring - forslag til gjennomføring av direktiv 2009/110/EF (endringer av e-pengedirektivet) i norsk rett

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 11.03.2011

Vår ref.: 10/3463 JCW

Høring - forslag til gjennomføring av direktiv 2009/110/EF (endringer av
e-pengedirektivet) i norsk rett

Finansdepartementet sender med dette på høring et høringsnotat fra Finanstilsynet med forslag til lovendringer for gjennomføring av nytt e-pengedirektiv (direktiv 2009/110/EF) i norsk rett.

Finansdepartementet viser til at Banklovkommisjonen arbeider med å utforme utkast til en ny samlet finanslov, og at direktivet om e-penger vil bli innarbeidet i dette forslaget. Banklovkommisjonen legger opp til å gjennomføre en del av direktivets regulering i forskrifts form. Banklovkommisjonens arbeid forutsetter opphevelse av e-pengeforetaksloven. Direktiv 2009/110/EF om e-pengeforetak trer i kraft i EU 30. april 2011. Direktivet er innlemmet i EØS-avtalen ved beslutning 120/2010, og må gjennomføres i norsk rett, uavhengig av prosessen knyttet til Banklovkommisjonens forslag til ny samlet finanslov.

Vedlagte høringsnotat inneholder forslag til nødvendige lovendringer for å gjennomføre direktivet i norsk rett. Det foreslås at direktivet gjennomføres med et nytt kapittel 4c i finansieringsvirksomhetsloven som angir de mer overordnede bestemmelsene, bl.a. krav om konsesjon mv. De mer spesielle materielle reglene om e-pengeforetak foreslås inntatt i en ny forskrift om e-pengeforetak. Forslaget er utarbeidet av Finanstilsynet og Banklov¬kommisjonens sekretariat, med sikte på at det enkelt skal kunne tilpasses ny samlet finanslov, og innebærer at den gjeldende e-pengeforetaksloven av 13. desember 2002 nr. 74 kan oppheves. Det nærmere innholdet i forskriftsreguleringen vil bli gjenstand for særskilt høring senere, og er ikke behandlet i høringsnotatet.

Finansdepartementet ber om at adressatene forelegger høringsnotatet for eventuelle berørte underliggende organer, og for eventuelle berørte foreninger og organisasjoner på eget område som ikke er oppført på adressatlisten.

Finansdepartementet ber om at høringsuttalelser sendes departementet innen fredag 11. mars 2011. Det bes om at høringsuttalelsene også sendes på e-post i word-format til jcw@fin.dep.no.


Med hilsen


Jan Bjørland  e.f.
ekspedisjonssjef

                                                             Inger-Johanne Arildsen Rygh
                                                             underdirektør


Vedlegg

Høringsnotat lovforslag til gjennomføring av direktiv 2009/110/EF

Om adgang til å starte og utøve virksomhet som institusjon for elektroniske penger, tilsyn med slik virksomhet, endring av direktiv 2005/60/EF og 2006/48/EF, og om oppheving av direktiv 2000/46/EF.

Høringsinstanser

Banklovkommisjonen
Brønnøysundregistrene
Datatilsynet
Den Norske Advokatforening
Den norske Revisorforening
Finansnæringens Fellesorganisasjon
Finanstilsynet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet
Justis- og politidepartementet
Konkurransetilsynet
Landsorganisasjonen i Norge
Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening
Norges Bank
Norges Juristforbund
Nærings- og handelsdepartementet
Næringslivets Hovedorganisasjon
Regjeringsadvokaten
Sparebankforeningen i Norge
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Tromsø
Utenriksdepartementet
ØKOKRIM

 

 

Til toppen