Høring - forslag til gjennomføring av forordning (EU) 2015/2365 om verdipapirfinansierings-transaksjoner (SFTR)

Status: Under behandling

Høringsfrist: 01.10.2019

Vår ref.: 18/871

Finanstilsynets høringsnotat 17. september 2018 med forslag til gjennomføring av forordning (EU) 2015/2365 om verdipapirfinansieringstransaksjoner (SFTR) sendes med dette på høring.

Forordningen fastsetter regler om gjennomsiktighet for verdipapirfinansieringstransaksjoner (securities financing transactions – SFTer) og gjenbruk av sikkerheter.

Et viktig formål med forordningen er å skaffe myndighetene informasjon om risikoer knyttet til verdipapirfinansieringstransaksjoner. Slike transaksjoner skal derfor rapporteres til transaksjonsregistre.

Forvaltningsselskaper for verdipapirfond og forvaltere av alternative investeringsfond kan benytte verdipapirfinansieringstransaksjoner for å optimalisere porteføljeforvaltningen. Forordningen pålegger forvaltere av slike fond å orientere investorene om denne bruken.

Forordningen antas å være EØS-relevant, men er ikke innlemmet i EØS-avtalen ennå.

Departementet ber om høringsinstansenes merknader innen 1. oktober 2019.

For å avgi høringsuttalelse, bruk den digitale løsningen for høringsuttalelser som ligger på Finansdepartementets hjemmesider ved å klikke på «Send inn høringssvar». Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert på Finansdepartementets nettsider.

Med hilsen

Geir Åvitsland  e.f.
ekspedisjonssjef

Marianne Irgens
avdelingsdirektør

Alle departementene
Aksjonærforeningen i Norge
Datatilsynet
Den Norske Advokatforening
Den norske Revisorforening
Energi Norge
Finans Norge
Finansforbundet
Finansieringsselskapenes Forening
Finanstilsynet
Folketrygdfondet
Forbrukerrådet
Handelshøyskolen BI
Hovedorganisasjonen Virke
Konkurransetilsynet
Landsorganisasjonen i Norge
Nasdaq Oslo ASA
Nasdaq Clearing Oslo NUF
Nordic Trustee ASA
Nordic Association of Electricity Traders
Norges Bank
Den norske Revisorforening
Norges Handelshøyskole
Norsk Kapitalforvalterforening
Norsk Venturekapitalforening
Norske Finansanalytikeres Forening
Næringslivets Hovedorganisasjon
Oslo Børs ASA
Pensjonskasseforeningen
Regelrådet
SIX x-clear Norway
Skattedirektoratet
Sparebankforeningen i Norge
Statistisk sentralbyrå
Universitetet i Bergen Det juridiske fakultet
Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet
Universitetet i Tromsø Det juridiske fakultet
Verdipapirfondenes forening
Verdipapirforetakenes Forbund
Verdipapirsentralen ASA
ØKOKRIM