Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring - forslag til gjennomføring i norsk rett av framtidige EØS-forpliktelser

Status: Under behandling

Høringsfrist: 26.02.2019

Vår ref.: 14/4386

Finansdepartementet sender med dette på høring forslag til gjennomføring i norsk rett av fremtidige EØS-forpliktelser som tilsvarer forordning (EU) 2017/1991 om endring av EuVECA-forordningen (forordning (EU) nr. 345/2013 om europeiske venturekapitalfond og EuSEF-forordningen forordning (EU) nr. 346/2013 om europeiske sosiale entreprenørskapsfond), samt forordning 2018/480 som inneholder utfyllende regler til ELTIF-forordningen (forordning (EU) 2015/6 om langsiktige investeringsfond), se vedlagte høringsnotat utarbeidet av Finanstilsynet.

EØS-regler som svarer til forordninger, gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon. Høring av lov- og forskriftsforslag til gjennomføring av forordninger foretas hovedsakelig for å informere berørte aktører, og for å få merknader til eventuelle behov for konsekvensjusteringer i norsk regelverk.

Finansdepartementet ber om høringsinstansenes merknader innen 26. februar 2019. For å avgi høringsuttalelse, bruk den digitale løsningen for høringsuttalelser som ligger på denne siden ved å klikke «Send inn høringssvar». Alle kan avgi høringsuttalelse. Høringsuttalelsene er offentlige etter offentlighetsloven, og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser på Finansdepartementets nettsider.

Vi ber om at den enkelte høringsinstans vurderer behovet for, og eventuelt sørger for, å forelegge høringsdokumentene for eventuelle underliggende enheter eller etater, medlemmer, organisasjoner mv.

 

Med hilsen

Geir Åvitsland e.f.
ekspedisjonssjef

 

Marianne Irgens
avdelingsdirektør

 

Aksjonærforeningen

Arbeids- og sosialdepartementet

Barne- og likestillingsdepartementet

Bedriftsforbundet

Brønnøysundregistrene

Datatilsynet

Den norske advokatforening

Den norske Revisorforening

Finans Norge

Finansforbundet

Finansieringsselskapenes forening

Finanstilsynet

Folketrygdfondet

Forbrukerombudet

Forbrukertilsynet

Forsvarsdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet

Hovedorganisasjonen Virke

Justis- og beredskapsdepartementet

Klima- og miljødepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Konkurransetilsynet

Kulturdepartementet

Kunnskapsdepartementet

Landbruks- og matdepartementet

Landsorganisasjonen i Norge

Nasdaq OMX Oslo ASA

Nordic Trustee

Norges Bank

Norsk Kapitalforvalterforening

Norsk Venturekapitalforening

Norske finansanalytikeres forening

Nærings- og fiskeridepartementet

Næringslivets Hovedorganisasjon

Olje- og energidepartementet

Oslo børs

Pensjonskasseforeningen

Regelrådet

Samferdselsdepartementet

Skattedirektoratet

Sparebankforeningen i Norge

Statistisk sentralbyrå

Utenriksdepartementet

Verdipapirfondenes forening

Verdipapirforetakenes Forbund

Verdipapirsentralen

Til toppen