Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring - forslag til lovendringer om politiattester og vandelsvurderinger på finansmarkedsområdet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.04.2011

Vår ref.: 08/2217 JCW

Høring - forslag til lovendringer om politiattester og vandelsvurderinger på finansmarkedsområdet

Finansdepartementet sender med dette på høring et høringsnotat fra Finanstilsynet om forslag til lovendringer om politiattester og vandelsvurderinger på finansmarkedsområdet.

I forbindelse med ikrafttredelse av lov om behandling av opplysninger i politiet og påtalemyndigheten (politiregisterloven) er det nødvendig å endre enkelte bestemmelser om krav til politiattest i spesiallovgivningen, for å klargjøre hvilken attest som kan kreves, samt tilpasse bestemmelser om vandelskontroll. Finansdepartementet viser blant annet til at det i den nye politiregisterloven skilles mellom ordinær, uttømmende og utvidet politiattest.

Finansdepartementet har bedt Finanstilsynet om å utarbeide et høringsnotat med forslag til nødvendige regelendringer. Finanstilsynet har i høringsnotatet foreslått lovtekniske tilpasninger som er nødvendige for å tilpasse gjeldende regelverk til den nye politiregisterloven. Finanstilsynet legger opp til en videreføring av eksisterende hjemler, og tar ikke til orde for realitetsendringer i forhold til gjeldende rett og praksis med hensyn til hva slags politiattest som innhentes med hjemmel i de forskjellige lover innen spesiallovgivningen på finansmarkedsområdet.

Finansdepartementet ber om at adressatene forelegger høringsnotatet for eventuelle berørte underliggende organer, og for eventuelle berørte foreninger og organisasjoner på eget område som ikke er oppført på adressatlisten.

Finansdepartementet ber om at høringsuttalelser sendes departementet innen
15. april 2011. Det bes om at høringsuttalelsene også sendes på e-post i Word-format til jcw@fin.dep.no.


Med hilsen


Jan Bjørland e.f.
ekspedisjonssjef

                                                         Inger-Johanne Arildsen Rygh
                                                         underdirektør


Vedlegg

 

 

Høringsinstanser

Arbeidsdepartementet
Datatilsynet
Den Norske Advokatforening
Den Norske Aktuarforening
Den norske Revisorforening
Eiendomsmeglerforetakenes Forening
Finansforbundet
Finansieringsselskapenes forening
Finansnæringens Fellesorganisasjon
Finanstilsynet
Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet
Justis- og politidepartementet
Landsorganisasjonen i Norge
Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening
Norges Bank
Norges Eiendomsmeglerforbund
Norges Fondsmeglerforbund
Norges Juristforbund
Norges Kommunerevisorforening
Norsk Kapitalforvalterforening
Norske Finansanalytikeres Forening
Norske Forsikringsmegleres Forening
Nærings- og handelsdepartementet
Næringslivets Hovedorganisasjon
Pensjonskasseforeningen
Regjeringsadvokaten
Revisjonssjefkretsen
Riksadvokaten
Skatterevisorenes Forening
Sparebankforeningen i Norge
Statens Pensjonskasse
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Tromsø
ØKOKRIM
Økonomiforbundet

 

 

Til toppen