Høring - forslag til ny personidentifikator (fødselsnummer)

Finansdepartementet sender med dette på høring forslag til ny personidentifikator.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 22.06.2017

Vår ref.: 13/812

Finansdepartementet sender med dette på høring forslag til ny personidentifikator.

Departementet foreslår å innføre en personidentifikator (fødselsnummer) uten opplysninger om kjønn og endret kontrollberegning. Departementet foreslår innføring fra 2032, men vil vurdere eventuell senere iverksettelse i lys av høringsuttalelsene. For nærmere beskrivelse av utredningen og departementets forslag se høringsdokumentene.

Vi vil understreke at den enkelte høringsinstans må vurdere om saken bør sendes til underliggende etater eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemsorganisasjoner e.l.

Høringsfristen er 22. juni 2017. For å avgi høringsuttalelse, bruk den digitale løsningen for høringsuttalelser som ligger på denne siden ved å klikke på «Send inn høringssvar». Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert på våre nettsider.

Eventuelle spørsmål kan rettes til seniorrådgiver Espen Nord Eidene (ene@fin.dep.no).

Med hilsen

Knut Erik Omholt  e.f.
avdelingsdirektør

                                                                       Espen Nord Eidene
                                                                       seniorrådgiver

Arbeids- og sosialdepartementet

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Forsvarsdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet

Klima- og miljødepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kulturdepartementet

Kunnskapsdepartementet

Landbruks- og matdepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet

Olje- og energidepartementet

Samferdselsdepartementet

Utenriksdepartementet

Akademikerne

Aksjonærforeningen i Norge

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Arbeids- og velferdsdirektoratet

Barneombudet

Bedriftsforbundet

Brønnøysundregistrene

Datatilsynet

Den Norske Advokatforening

Den norske Revisorforening

Den Norske Dataforenings Servicekontor AS

Direktoratet for forvaltning og IKT

Direktoratet for e-helse

Direktoratet for økonomistyring

Det Norske veritas

Domstolsadministrasjonen

Finans Norge (FNO)

Finansieringsselskapenes Forening/Servicekontor

Finanstilsynet

Folketrygdfondet

Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold

Forbrukerombudet

Forbrukerrådet

Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger

Handelshøyskolen BI

Hovedorganisasjonen Virke

IKT-Norge

Kripos

KS

Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner

Landsorganisasjonen i Norge

Likestillings- og diskrimineringsombudet

NITO - Norges ingeniør- og teknologorganisasjon

Norges Bank

Norges Bondelag

Norges Fiskarlag

Norges Handelshøyskole

Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund

Norges kommunerevisorforbund

Norges Rederiforbund

Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Norsk Presseforbund

Norsk Øko-Forum (NØF)

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Næringslivets Sikkerhetsråd (NSR)

Oslo Børs ASA

Politidirektoratet

Regelrådet

Regnskap Norge

Skattebetalerforeningen

Skattedirektoratet

Skeiv Ungdom

Statens lånekasse for utdanning

Statens vegvesen

Statistisk sentralbyrå

Stiftelsesforeningen

Storbedriftenes skatteforum Statoil ASA v/Anne-Ma Tostrup Smith, juridisk kontor

Tolldirektoratet

Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet

Universitetet i Oslo, Det juridiske fakultet

Universitetet i Tromsø, Det juridiske fakultet

Unio, hovedorg. for universitets- og høyskoleutdannede

Verdipapirsentralen (VPS) ASA

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund YS

ØKOKRIM

Økonomiforbundet