Høring - forslag til ny verdipapirregisterlov (forordning om verdipapiroppgjør og verdipapirregistre) og regler om innsyn i hvem som eier obligasjoner

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 08.02.2017

Vår ref.: 15/3591 IG

Finansdepartementet sender med dette på høring en rapport om henholdsvis:

- gjennomføring av forordning (EU) 909/2014 om forbedring av verdipapiroppgjøret i Den europeiske union og om verdipapirregistre (CSD-forordningen) og
- innsyn i hvem som eier obligasjoner.

Rapporten er utarbeidet av en arbeidsgruppe nedsatt av Finanstilsynet. 

Arbeidsgruppen har foreslått en ny verdipapirregisterlov, som ifølge forslaget vil avløse lov 5. juli 2002 nr. 64 om registrering av finansielle instrumenter. Lovforslaget tar sikte på å gjennomføre kommende EØS-regler som svarer til EUs forordning 909/2014 om forbedring av verdipapiroppgjøret i Den europeiske union og om verdipapirregistre. Forordningen er den første felles reguleringen av verdipapirregistre i EØS-området. I tillegg til regler om verdipapirregistre, inneholder forordningen også bestemmelser som regulerer utstedere av finansielle instrumenter, markedsplasser, sentrale motparter, verdipapirforetak og visse banker. Reglene i forordningen kan også få virkninger for andre, herunder investorer i finansielle instrumenter. 

Rapporten kapittel 18 til 21 inneholder vurderinger av, og forslag til regler om, innsyn i hvem som er eiere av obligasjoner. 

Finansdepartementet ber om høringsinstansenes merknader innen 8. februar 2017. For å avgi høringsuttalelse, bruk den digitale løsningen for høringsuttalelser som ligger på denne siden ved å klikke «Send inn høringssvar». Alle kan avgi høringsuttalelse. Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser på Finansdepartementets nettsider.

Vi ber om at den enkelte høringsinstans vurderer behovet for, og eventuelt sørger for, foreleggelse av høringsbrevet for eventuelle underliggende enheter eller etater, medlemmer, organisasjoner mv.

Med hilsen 

Geir Åvitsland e.f.
ekspedisjonssjef

Marianne Irgens
avdelingsdirektør

Alle departementene
Aksjonærforeningen i Norge
Brønnøysundregistrene
Datatilsynet
Den Norske Advokatforening
Den norske Revisorforening
Finans Norge
Finansforbundet
Finansieringsselskapenes Forening
Finanstilsynet
Folketrygdfondet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Handelshøyskolen BI
Hovedorganisasjonen Virke
Konkurransetilsynet
Landsorganisasjonen i Norge
Nasdaq OMX Oslo ASA
Nordic Association of Electricity Traders (NAET)
Nordic Trustee
Norges Bank
Norges Handelshøyskole
Norges Juristforbund
Norsk Kapitalforvalterforening
Norsk Venture
Norske Finansanalytikeres Forening
NOS Clearing ASA
Næringslivets Hovedorganisasjon
Oslo Børs
Pensjonskasseforeningen
Regelrådet
Regjeringsadvokaten
Skattedirektoratet
Småbedriftsforbundet
Sparebankforeningen i Norge
Unio
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Tromsø
Verdipapirfondenes Forening
Verdipapirforetakenes Forbund
Verdipapirsentralen
ØKOKRIM