Høring - forslag til nye eierkontrollregler for børser og verdipapirregistre

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.06.2013

Vår ref.: 08/2930 FML

Høring - forslag til nye eierkontrollregler for børser og verdipapirregistre

Finansdepartementet sender med dette på høring utkast til nye eierkontrollregler for børser og verdipapirregistre som et mulig alternativ til dagens eierbegrensningsregler for slike foretak, jf. vedlagte høringsnotat utarbeidet av Finanstilsynet.

Dagens eierbegrensningsregler for børser og verdipapirregistre følger av henholdsvis børsloven § 35 og verdipapirregisterloven § 5-3. Reglene innebærer i korthet at ingen, som hovedregel, kan eie aksjer som representerer mer enn 20 prosent av aksjekapitalen eller stemmene i et slikt foretak. Finanstilsynet foreslår at eierskapstaket på 20 prosent erstattes av en egnethetstest av erverv over gitte terskelverdier (10, 20, 30 og 50 prosent av aksjekapitalen eller stemmene i foretaket). Tillatelse til erverv skal etter forslaget kun gis dersom erververen anses egnet til å sikre en god og fornuftig forvaltning av foretaket. Det er foreslått flere lovfestede kriterier som skal inngå i vurderingen.

Bakgrunn for utkastet er EFTA-domstolens avgjørelse 16. juni 2012 der domstolen anerkjente hensynene bak de gjeldende norske eierbegrensningsregler, men kom til at reglene går lengre enn det som anses nødvendig for å ivareta disse hensynene, og derfor er i strid med EØS-avtalens prinsipp om fri flyt av kapital og etableringsretten. EFTA-domstolens avgjørelse nødvendiggjør endringer av dagens eierbegrensningsregler for børser og verdipapirregistre.

Departementet ber om høringsinstansenes merknader innen 15. juni 2013. Vi ber om at høringsuttalelsene sendes elektronisk til postmottak@fin.dep.no.

Videre ber vi de enkelte høringsinstansene vurdere om høringsdokumentene også bør forelegges underliggende etater eller tilknyttede virksomheter.

Med hilsen

Geir Åvitsland e.f.
ekspedisjonssjef

                                                                                             Alexander Behringer
                                                                                             avdelingsdirektør

Høringsinstanser:

Alle departementene
Aksjonærforeningen i Norge
Banklovkommisjonen
Bedriftsforbundet
Datatilsynet
Den Norske Advokatforening
Den norske Revisorforening
Finans Norge
Finansforbundet
Finansieringsselskapenes forening
Finanstilsynet
Folketrygdfondet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Handelshøyskolen BI
Imarex Nos ASA
Konkurransetilsynet
Landsorganisasjonen i Norge
Nasdaq OMX Oslo ASA
Nordic Association of Electricity Traders (NAET)
Norges Bank
Norges Fondsmeglerforbund
Norges Handelshøyskole
Norges Rederiforbund
Norsk Kapitalforvalterforening
Norsk Tillitsmann ASA
Norsk Venture
Norsk Øko-Forum
Norske Finansanalytikeres Forening
NOS Clearing ASA
Næringslivets Hovedorganisasjon
Oslo Børs
Oslo Clearing ASA
Regjeringsadvokaten
Sparebankforeningen i Norge
Verdipapirfondenes Forening
Verdipapirsentralen
ØKOKRIM

Til toppen