Høring - forslag til nye krav til årsrapport og årsregnskap for statlige virksomheter

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 08.04.2013

Vår ref.: 12/4613 ATV

Forslag om nye krav til årsrapport og årsregnskap for statlige virksomheter - høring

I Gul bok for 2013, kapittel 9.5 Videreutvikling av regelverket har Finansdepartementet gjort rede for dagens situasjon når det gjelder årsrapportering i statlige virksomheter. Årsrapport og årsregnskap er den sentrale kilden for informasjon om resultatet av aktiviteten i virksomhetene. Det er i dag stor variasjon i struktur og omfang på den årlige rapporteringen.

Rapportering av resultater i årsrapporten skal ta utgangspunkt i tildelingsbrevet til virksomheten, jf. Bestemmelser om økonomistyring i staten pkt. 1.5.1.

Økonomiregelverket inneholder ikke detaljerte retningslinjer eller mal for oppstilling og presentasjon av statlige virksomhetsregnskap som avlegges etter kontantprinsippet.

Det er utarbeidet en mal for årsregnskap i virksomheter som har valgt å føre et periodisert virksomhetsregnskap i samsvar med de anbefalte, men ikke obligatoriske statlige regnskapsstandardene (SRS). Tre av fire virksomheter i staten bruker imidlertid kontantprinsippet også i virksomhetsregnskapet.

Ny standard kontoplan for statlige virksomheter er gjort obligatorisk fra 2014. Denne åpner for å se aktivitet og ressursbruk i sammenheng på en ny måte i virksomhetenes årsrapport og årsregnskap. Kontoplanen vil også gi bedre grunnlag for å sammenlikne over tid og mellom virksomheter.

Finansdepartementet mener at det er behov for å etablere en felles mal for presentasjon av årsrapport og årsregnskap i staten. Formålet med malen er å øke kvaliteten på resultatrapporteringen i statsforvaltningen uten å øke rapporteringsomfanget. Ny kontoplan fører til at regnskapet inneholder vesentlig mer informasjon enn tidligere. Det er nødvendig å strukturere denne informasjonen på en hensiktsmessig måte.

I samarbeid med Direktoratet for økonomistyring har Finansdepartementet derfor utarbeidet et utkast til mal for årsrapport og årsregnskapsoppstilling for statlige virksomheter. Det vises til vedlagte høringsnotat med spørsmål som vi ber høringsinstansene svare på. Vedlagt følger også utkast til mal som er illustrert med tall for en eksempelvirksomhet.

Forslaget sendes med dette på høring til departementene og Riksrevisjonen. En innføring av forslaget vil få virkning for alle virksomheter som i dag er omfattet av det statlige økonomiregelverket. Departementene bes om å høre sine underlagte virksomheter, og for å forenkle distribusjonen vedlegges et antall trykte høringsnotat. Høringsuttalelsene kan om ønskelig sendes direkte til Finansdepartementet eller legges ved departementets høringsuttalelse.

Finansdepartementet ber om at høringsinstansene også gir andre innspill som er relevante for det videre arbeidet med forbedring av rapporteringen fra statlige virksomheter. Den foreliggende malen vil bli bearbeidet videre på grunnlag av høringssvarene. Det legges opp til at valgt løsning gjøres obligatorisk fra regnskapsåret 2014 dersom ikke høringen tilsier noe annet. Dette innebærer at første rapportering etter nye krav tidligst kan skje i mars 2015.

Frist for uttalelse settes til mandag 8. april 2013.

Vi ber om at høringsuttalelser sendes elektronisk til Finansdepartementets e-postadresse postmottak@fin.dep.no.

Eventuelle spørsmål i forbindelse med foreleggelsen kan rettes til seniorrådgiver

Per Arvid Borøy på telefonnr. 22 24 43 14 /e-post: per.arvid.boroy@fin.dep.no, eller

fagdirektør Jan Hjelle på telefonnr. 22 24 43 89 /e-post: jan.hjelle@fin.dep.no.

 

 

Med hilsen 

Pål Longva e.f.
ekspedisjonssjef

 

Astri Tverstøl
avdelingsdirektør

Departementene m/underlagte etater

Til toppen