Høring - forslag til regler for lånebasert folkefinansiering

Status: Under behandling

Høringsfrist: 01.09.2019

Vår ref.: 16/3834

Finansdepartementet viser til vedlagte høringsnotat utarbeidet av Finanstilsynet med forslag til regler for lånebasert folkefinansiering.

Finansdepartementet har hatt på høring et forslag til endring i finansforetaksforskriften som gjelder konsesjonsplikten for långiver ved utlån gjennom plattformer for lånebasert folkefinansiering. Sammen med sitt høringssvar til departementet, oversendte Finanstilsynet et høringsnotat med forslag til regler for lånebasert folkefinansiering. Finanstilsynet viser blant annet til at det ut fra hensynet til kundebeskyttelse er nødvendig å innføre nærmere krav til plattformer for lånebasert folkefinansiering.

Departementet ber ikke om høringsinstansenes merknader til den delen av Finanstilsynets høringsnotat som gjelder forbud mot formidling av lån til forbrukere via låneformidlingsplattformer. Finansdepartementet viser til at departementet i dag har fastsatt et unntak i finansforetaksforskriften som på nærmere vilkår unntar utlån gjennom plattformer for lånebasert folkefinansiering fra konsesjonsplikt for långiver, som ikke er avgrenset til lån til næringsvirksomhet. Finansdepartementet mener at det er behov for en tilsvarende vurdering av regelverket for formidling av lån til forbrukere som det Finanstilsynet har foreslått for formidling av lån til næringsformål. Departementet tar derfor sikte på å nedsette en arbeidsgruppe for å vurdere dette nærmere.

Finansdepartementet ber om høringsinstansenes merknader innen 1. september 2019. For å avgi høringsuttalelse, bruk den digitale løsningen for høringsuttalelser som ligger på denne siden ved å klikke «Send inn høringssvar». Alle kan avgi høringsuttalelse. Høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser på Finansdepartementets nettsider.

Vi ber om at den enkelte høringsinstans vurderer behovet for, og eventuelt sørger for, foreleggelse av høringsbrevet for eventuelle underliggende enheter eller etater, medlemmer, organisasjoner mv.

Med hilsen

Geir Åvitsland  e.f.
ekspedisjonssjef

Åse Natvig
avdelingsdirektør

 

Alle departementene
Akademikerne
Aksjonærforeningen i Norge
Arbeids- og velferdsdirektoratet
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Brønnøysundregistrene
Datatilsynet
Den Norske Advokatforening
Den Norske Aktuarforening
Den norske Revisorforening
Eiendomsmeglerforetakenes Forening
Finans Norge
Finansforbundet
Finansieringsselskapenes Forening
Folketrygdfondet
Forbrukerrådet
Forbrukertilsynet
Handelshøyskolen BI
Hovedorganisasjonen Virke
Huseiernes Landsforbund
Konkurransetilsynet
KS
Landsorganisasjonen i Norge
Norges Bank
Norges Eiendomsmeglerforbund
Norges Juristforbund
Norsk Crowdfunding Forening
Norsk Kapitalforvalterforening
Norsk Venturekapitalforening
Norske Boligbyggelags Landsforbund
Norske Finansanalytikeres Forening
Norske Forsikringsmegleres Forening
Næringslivets Hovedorganisasjon
Oslo Børs
Pensjonskasseforeningen
Regelrådet
Regjeringsadvokaten
Riksadvokaten
Riksrevisjonen
Skattedirektoratet
Sparebankforeningen i Norge
Statistisk sentralbyrå
Stortingets ombudsmann for forvaltningen (Sivilombudsmannen)
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Tromsø
Verdipapirfondenes forening
Verdipapirforetakenes Forbund
Verdipapirsentralen
Virke Inkasso
ØKOKRIM
Økonomiforbundet