Høring - forslag til regler tilsvarende Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/751

Finansdepartementet sender med dette på høring utkast til regler tilsvarende Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/751 utarbeidet av Finanstilsynet med bistand fra Norges Bank.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 01.04.2016