Høring - forslag til regler tilsvarende Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/751

Finansdepartementet sender med dette på høring utkast til regler tilsvarende Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/751 utarbeidet av Finanstilsynet med bistand fra Norges Bank.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 01.04.2016

Vår ref.: 13/3541

Finansdepartementet sender med dette på høring utkast til regler tilsvarende Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/751 utarbeidet av Finanstilsynet med bistand fra Norges Bank.

Finansdepartementet ber om høringsinstansenes merknader innen 1. april 2016. For å avgi høringsuttalelse, bruk den digitale løsningen for høringsuttalelser som ligger på denne siden ved å klikke på «Send inn høringssvar». Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert på våre nettsider.

Vi ber om at den enkelte høringsinstans vurderer behovet for, og eventuelt sørger for, foreleggelse av høringsbrevet for eventuelle underliggende enheter eller etater, medlemmer, organisasjoner mv.

Med hilsen

Geir Åvitsland  e.f.
ekspedisjonssjef

 

Åse Natvig
avdelingsdirektør

Akademikerne
Alle departementene
Aksjonærforeningen i Norge
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Banklovkommisjonen
Bedriftsforbundet
Brønnøysundregistrene
Coop Norge SA
Datatilsynet
Den norske advokatforening
Eiendomsmeglerforetakenes forening
Finans Norge
Finansforbundet
Finansieringsselskapenes forening
Finanstilsynet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Handelshøyskolen BI
Handelshøyskolen i Bodø
Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede
Hovedorganisasjonen Virke
Høgskolen i Telemark
Høyskolen i Sogn og Fjordane
Initiativ for etisk handel
Kommunalbanken Norge
Konkurransetilsynet
KS
Landsorganisasjonen i Norge
Norges Bank
Norges handelshøyskole
Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon
Norsk Øko-Forum
Næringslivets Hovedorganisasjon
Oslo børs
Oslo Clearing ASA
Regjeringsadvokaten
Riksadvokaten
Skattedirektoratet
Sparebankforeningen i Norge
Statistisk sentralbyrå
Stortingets ombudsmann for forvaltningen
Strex AS
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Tromsø
Verdipapirfondenes forening
Verdipapirforetakenes Forbund
Verdipapirsentralen
Yrkesorganisasjonenes sentralforbund
ØKOKRIM
Økonomiforbundet