Høring - forslag til statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen

Vedlagt følger forslag til statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen. Fristen for å gi uttalelse til forslaget er 4. september 2009.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 04.09.2009

Vår ref.: 200802290/MT

Les brevet i pdf

Vedlagt følger forslag til statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen. Fristen for å gi uttalelse til forslaget er 4. september 2009.

Bakgrunnen for at det foreslås statlige planretningslinjer for strandsonen er at det i ny plan- og bygningslov (plandelen) av 27. juni 2008 nr. 71 også er fastsatt nye regler om strandsonen. Byggeforbudet i 100-metersbeltet langs sjøen og reglene om dispensasjon er strammet inn. Ved behandlingen av loven ble det forutsatt at det skulle utarbeides statlige planretningslinjer for en differensiert strandsonepolitikk.

Forslaget til retningslinjer er utformet som statlige planretningslinjer etter § 6-2 i den nye loven, som tilsvarer rikspolitiske retningslinjer etter § 17-1 første ledd i gjeldende plan- og bygningslov. Retningslinjene skal etter § 6-2 i ny lov fastsettes av Kongen, og forslag til retningslinjer skal sendes på høring med 6 ukers frist før de vedtas.

Hensikten med retningslinjene er å forhindre uheldig bygging i 100-metersbeltet langs sjøen, samtidig som det gjennom planleggingen skal legges til rette for en bærekraftig lokal utvikling bygd på de ulike natur- og kulturgitte forholdene langs kysten. Det foreslås derfor noe ulike retningslinjer for sentrale områder der presset på arealene er stort, og for områder med mindre press på arealene.

Det foreslås i retningslinjene pkt 4.2 at gjeldende rikspolitiske retningslinjer for planlegging i kyst- og sjøområder i Oslofjordregionen av 9. juli 1993 fortsatt skal gjelde for kysten i Østfold, Oslo, Akershus, Buskerud, Vestfold og Telemark. Det foreslås i pkt 4.3 at prinsippene i retningslinjene for Oslofjordregionen også skal anvendes tilsvarende for kysten i Aust-Agder og Vest-Agder og deler av kysten i Rogaland, Hordaland, Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag, men begrenset til 100-metersbeltet på land. Dette anses som sentrale områder der presset på arealene er stort. I pkt 4.1 foreslås det i tillegg nye generelle retningslinjer som skal gjelde for disse områdene.

I pkt 5 foreslås retningslinjer for områder med mindre press på arealene, dvs. deler av kysten i Rogaland, Hordaland, Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag, og kysten i Sogn og Fjordane, Nordland, Troms og Finnmark. Disse retningslinjene er mindre strenge enn retningslinjene for sentrale områder der presset på arealene er stort.

I forslaget til retningslinjer er det angitt hvilke kommuner som omfattes av de ulike deler av retningslinjene, slik at det er foretatt en geografisk avgrensning. Forslaget til avgrensning er basert på en vurdering av hvilke kommuner som ligger sentralt, dvs. basert på en vurdering av kommunenes beliggenhet i forhold til større byer, og av den grunn må antas å være utsatt for et byggepress. Departementet legger til grunn at i tillegg til Oslofjordområdet er Agderkysten, og sentrale områder i Rogaland, Hordaland og Trondheimsfjorden utsatt for et byggepress. Utgangspunktet er at det allerede i St.meld. nr. 29 (1996-97) Regional planlegging og arealpolitikk uttales at mye av kystsonen i Agderfylkene og rundt byene i Rogaland og Hordaland bør planlegges etter de samme prinsipper som i Oslofjordregionen. Videre er det i Ot.prp. nr. 32 (2007-2008)om ny plandel i plan- og bygningsloven uttalt at med områder med utbyggingspress menes Oslofjordområdet, Sørlandskysten og sentrale deler av strandsonen i Rogaland, Hordaland og Trondheimsfjorden. Det er i avgrensningen også lagt vekt på vurderinger gjort av fylkesmenn og fylkeskommuner, ut deres erfaringer ved behandlingen av saker om bygging i strandsonen. Departementets egne erfaringer med behandlingen av plan- og dispensasjonssaker har også betydning. Avgrensningen er gjort ut fra en samlet skjønnsmessig vurdering, og den må anses som et grunnlag for videre vurderinger på basis av høringen.

Miljøverndepartementet ber derfor spesielt om at det i høringen gis synspunkter på denne geografiske avgrensningen. Det bes herunder om synspunkter på om det er kommuner utenfor de sentrale områdene som bør omfattes av retningslinjene for pressområdene.

Kunnskapsgrunnlaget i strandsonen er varierende. Oppdatert kunnskap kan få betydning for innholdet i retningslinjene og inndelingen av områdene. Det tas derfor sikte på å evaluere og vurdere behovet for revisjon av retningslinjene etter at de har virket en tid.

Høringsfristen settes til 4. september 2009.
 
Uttalelse kan sendes til Miljøverndepartementet på vanlig måte, eller med e-post til postmottak@md.dep.no

Med hilsen

Jarle Jensen (e.f.)
ekspedisjonssjef

Marit Tofte
seniorrådgiver

Vedlegg:
- Utkast til statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen
- Liste over høringsinstanser

Kystkommunene
Fylkesmenn
Fylkeskommuner
Departementene

Barneombudet
Bergvesenet
Den Norske Advokatforening
Den Norske Turistforening
Det Kgl. selskap for Norges Vel
Direktoratet for naturforvaltning
Fiskeridirektoratet
Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening
Forbundet Kysten
Fortidsminneforeningen
Fremtiden i våre hender
Friluftslivets fellesorganisasjon
Friluftsrådenes landsorganisasjon
Funksjonshemmede Fellesorganisasjon
Kommunenes Sentralforbund
Kongelig Norsk Båtforbund
Landsorganisasjonen i Norge
Natur- og ungdom
Norges Bondelag
Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Norges Fiskarlag
Norges Handikapforbund
Norges Hytteforbund
Norges Kystfiskarlag
Norges Naturvernforbund
Norges Skogeierforbund
Norges Statsbaner
Norges vassdrags- og energidirektorat
Norges Velforbund
Norsk institutt for by- og regionforskning
Norske Arkitekters Landsforbund
Norsk Caravan Club
Norske fiskeoppdretteres forening
Norske Reindriftssamers Landsforbund
Norske Samers Riksforbund
Næringslivets hovedorganisasjon
Oljedirektoratet
Pukk- og grusleverandørenes landsforbund
Regjeringsadvokaten
Reindriftsforvaltningen
Riksadvokaten
Riksantikvaren
Samenes landsforbund
Sametinget
Samarbeidsrådet for biologisk mangfold (SABIMA)
Statens byggtekniske etat
Statens forurensningstilsyn
Statens kartverk
Statens landbruksforvaltning
Statens råd for funksjonshemmede
Statsbygg
Statskraft SF
Statnett SF
Statskog SF
Stortingets ombudsmann for forvaltningen
Vegdirektoratet
Økokrim