Høring - forslag til statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen

Vedlagt følger forslag til statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen. Fristen for å gi uttalelse til forslaget er 4. september 2009.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 04.09.2009