Høring - forslag til straffebestemmelser om folkemord, forbrytelser mot menneskeheten og krigsforbrytelser

Frist 1. juni 2007

Høringsfrist 1. juni 2007

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.06.2007

Vår ref.: 200701831 EO HI/TRR/bj

Høring - forslag til straffebestemmelser om folkemord, forbrytelser mot menneskeheten og krigsforbrytelser

Justisdepartementet sender med dette på høring forslag til straffebestemmelser om folkemord, forbrytelser mot menneskeheten og krigsforbrytelser. Høringsutkastet er utformet med sikte på å kunne bli tatt inn i en proposisjon med forslag til straffeloven 2005 kapittel 16 i den grad høringen ikke gir grunnlag for andre løsninger.

Spørsmålene ble utredet av Straffelovkommisjonen i NOU 2002: 4 Ny straffelov, se særlig s. 275-80. Straffelovkommisjonens utredning har tidligere vært på høring. Straffelovkommisjonen utarbeidet imidlertid ikke forslag til bestemmelser, og Justisdepartementet ønsker derfor å invitere høringsinstansene til å komme med ytterligere innspill i en supplerende høring.

I og med at saken allerede har vært på høring, settes fristen til 1. juni 2007. Uttalelsene sendes til Justisdepartementet, Lovavdelingen, Postboks 8005 Dep, 0030 Oslo. Vi ber om at uttalelsene også sendes på e-post til følgende adresse: tonje.ruud@jd.dep.no.

I forbindelse med høringen inviterer Justisdepartementet til et høringsmøte onsdag 2. mai kl 9.30 - 11.30 i Auditoriet R5, Akersgt. 59.  Påmelding til møtet gjøres til Tonje Rønneberg Ruud innen 27. april på e-post tonje.ruud@jd.dep.no eller telefon 22 24 53 23.

Liste over adressatene er vedlagt brevet her. Vi ber om adressatene selv forelegger høringsbrevet for eventuelle interesserte underliggende etater og organer samt eventuelle relevante tjenestemannsorganisasjoner som ikke står på listen. Flere eksemplarer av høringsnotatet kan fås ved henvendelse til Justisdepartementets lovavdeling, tlf. 22 24 53 99 eller 22 24 53 61.


Med hilsen


Inge Lorange Backer e.f.
ekspedisjonssjef

Tonje Rønneberg Ruud
førstekonsulent

 

Liste over høringsinstansene

Departementene

Politidirektoratet

Riksadvokaten
Statsadvokatembetene
Generaladvokaten

Høyesterett
Borgarting lagmannsrett
Oslo tingrett
Domstoladministrasjonen

Stortingets ombudsmann for forvaltningen

Likestillings- og diskrimineringsombudet
Barneombudet

Riksantikvaren

Universitetet i Oslo
Universitetet i Bergen
Universitetet i Tromsø

Norsk senter for menneskerettigheter
Institutt for fredsforskning (PRIO)

Amnesty International
Befalets Fellesorganisasjon
Den norske Advokatforening
Den norske dommerforening
Forsvarergruppen av 1977
Krigsskoleutdannede offiserers landsforening
KROM – Norsk forening for kriminalreform
Norges Juristforbund
Norges Offisersforbund
Norges Røde Kors
Norsk Presseforbund
Norsk Redaktørforening
Politiets fellesforbund
Redd Barna
Rettspolitisk forening

Til toppen