Høring - Fyrverkerirapport 2006

- hvordan hindre skader på helse og materielle verdier som følge av uvettig bruk av fyrverkeri?

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 20.04.2007

Fyrverkerirapport 2006 (pdf-format) - Rapport fra arbeidsgruppe

Vår ref.: 200701162/RBA-K/NIL/LKD

Høring - Fyrverkerirapport 2006 - hvordan hindre skader på helse og materielle verdier som følge av uvettig bruk av fyrverkeri?


 

Justis- og politidepartementet viser til
Fyrverkerirapport 2006 – hvordan hindre skader på helse og materielle verdier som følge av uvettig bruk av fyrverkeri? (pdf-format)

  

Bakgrunn for høringen

Privates bruk av ulike typer fyrverkeri resulterer hvert år i til dels svært alvorlige personskader, samt en rekke branner. Personskadene i perioden 2000 - 2005 lå på et snitt på 119, men steg ved nyttårsfeiringen 2005/2006 til 153 registrerte skader.  Antall personskader under nyttårsfeiringen 2006/2007 var på 128. Over 36 % av personskadene i perioden 2001 – 2006 var på personer under 18 år.  De skadde er både brukere og tilfeldige tilskuere. 

Som en følge av økningen i antall personskader knyttet til privates bruk av fyrverkeri, ble Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 23. januar 2006 bedt om å sette ned en bredt sammensatt arbeidsgruppe, som skulle vurdere både regelverk og praktiseringen av dette, samt komme med anbefalinger med sikte på å redusere skadetallet.  Arbeidsgruppens anbefalinger ble oversendt Justis- og politidepartementet 25. september 2006. 

Arbeidsgruppen baserte sine anbefalinger på følgende målsettinger:
• Ingen skal omkomme
• Ingen skal få alvorlige øye- eller hodeskader eller andre alvorlige skader
• Ingen barn under 16 år skal skades
• Ingen branner i verneverdige bygg
• Ingen branner med tap av store verdier

Arbeidsgruppens flertall anbefalte på denne bakgrunn følgende tiltak:

a) Forbud mot handel og bruk av raketter i klasse II og III for privatpersoner.
b) Forbud mot bakkefyrverkeri som ser ut som leketøy.
c) Heving av aldersgrensen for kjøp og bruk av effektbatterier fra 18 til 20 år.
d) Gi kommunene mulighet til å innføre et generelt forbud mot å avfyre fyrverkeri, og hvor det da kun er lov å avfyre fyrverkeri på de stedene kommunene har tillatt dette.
e) Gi andre enn politiet kompetanse til å kunne utstede gebyr ved mindre alvorlig misbruk av fyrverkeri.
f) Ved handel med fyrverkeri må minst en utpekt salgsperson gjennomføre kurs og eksamen (sertifisering)
g) Styrke registreringen av antallet uhell i personskaderegisteret.
h) Utarbeide nye årlige informasjonskampanjer rettet mot brukerne.

Den pyrotekniske bransjen tok dissens i forhold til tiltakene nevnt i punkt a) og c).

Høringen

Justis- og politidepartementet ber om høringsinstansenes syn på de ulike anbefalingene. Vi ber også høringsinstansene vurdere om det er andre tiltak som kan være hensiktsmessig for å redusere antallet personskader som følge av fyrverkeri.

Vi ber om at kommentarer og vurderinger til rapporten sendes departementet innen 20. april 2007.  Høringsuttalelser kan også sendes elektronisk til: postmottak@jd.dep.no

  

Med hilsen

 

Andreas Agersborg                                 Nils Ivar Larsen
avdelingsdirektør                                     underdirektør

 

Kopi:
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

 

 

 

Høringsinstanser:

Norsk Brannvernforening
Kommunenes Sentralforbund (som knutepunkt for kommunene)
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Norsk Pyroteknisk Bransjeråd
Forbrukerrådet
Forbrukerombudet
110-senralene (som knutepunkt for de kommunale brannvesen)
Sosial- og helsedirektoratet
Politidirektoratet
Riksadvokaten
Helseforetakene
Naturvernforbundet
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Toll- og avgiftsdirektoratet
Norges kvinne- og familieforbund

 

Til toppen