Høring - Gjennomføring av direktiv 2005/36/EF for revisorer

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 06.04.2009

Vår ref.:

Høringsinstanser iht. liste

 

 


       
Deres ref                                           Vår ref                                   Dato
                                                       08/6385 FM KRR                     07.01.2009


 

Gjennomføring av direktiv 2005/36/EF for revisorer25. oktober 2007 besluttet EØS-komiteen å innlemme direktiv 2005/36/EF om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner i EØS avtalen. De nødvendige lovendringer for gjennomføring av direktivet ble vedtatt i desember 2008, og de konstitusjonelle kravene i Norge er således oppfylt. Når alle EØS/EFTA-landene har meldt til EFTA at de konstitusjonelle kravene er oppfylt vil direktivet tre i kraft den første dagen i den andre måneden etter melding til EFTA, trolig i første halvdel av 2009.

Direktiv 2005/36/EF nødvendiggjør enkelte endringer i revisorforskriften. Vedlagt følger høringsnotat utarbeidet av Kredittilsynet med forslag til slike endringer.

Finansdepartementet ber om høringsinstansenes merknader innen 6. april 2009.


Med hilsen


Jan Bjørland  e.f.
ekspedisjonssjef

                                                                                            Erling G. Rikheim
                                                                                            avdelingsdirektør

Vedlegg

Gjenpart: Kredittilsynet  

Høringsinstanser


Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Justisdepartementet
Kunnskapsdepartementet
Nærings- og handelsdepartementet

Aksjonærforeningen i Norge
Arbeids- og velferdsdirektoratet
Banklovkommisjonen
Bedriftsforbundet
Brønnøysundregistrene
Datatilsynet
Den Norske Advokatforening
Den norske Revisorforening
Finansforbundet
Finansieringsselskapenes forening
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Handelshøyskolen BI
Konkurransetilsynet
KS
Norges Autoriserte Regnskapsføreres forening
Norges Bank
Norges Handelshøyskole
Norges Kommunerevisorforening
Norsk Bedriftsforbund
Næringslivets hovedorganisasjon
Revisjonssjefkretsen
Riksrevisjonen
Siviløkonomene
Skatterevisorenes Forening

 

Til toppen