Høring - Gjennomføring av direktiv 2005/36/EF for eiendomsmeglere

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 06.04.2009

Vår ref.:

Høringsinstanser iht. liste

 

 


       
Deres ref                                      Vår ref                              Dato
                                                  08/6384 FM KRR                7.01.2009


 

Gjennomføring av direktiv 2005/36/EF for eiendomsmeglere


25. oktober 2007 besluttet EØS-komiteen å innlemme direktiv 2005/36/EF om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner i EØS avtalen. De nødvendige lovendringer for gjennomføring av direktivet ble vedtatt i desember 2008, og de konstitusjonelle kravene i Norge er således oppfylt. Når alle EØS/EFTA-landene har meldt til EFTA at de konstitusjonelle kravene er oppfylt vil direktivet tre i kraft den første dagen i den andre måneden etter melding til EFTA.

Direktiv 2005/36/EF nødvendiggjør enkelte endringer i eiendomsmeglingsforskriften. Vedlagt følger høringsnotat utarbeidet av Kredittilsynet med forslag til slike endringer.

Finansdepartementet ber om høringsinstansenes merknader innen 6. april 2009.

 

Med hilsen


Jan Bjørland  e.f.
ekspedisjonssjef

                                                                                Erling G. Rikheim
                                                                                avdelingsdirektør

Vedlegg

Gjenpart: Kredittilsynet
  

Høringsinstanser


Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Justisdepartementet
Kunnskapsdepartementet
Nærings- og handelsdepartementet

Arbeids- og velferdsdirektoratet
Banklovkommisjonen
Bedriftsforbundet
Brønnøysundregistrene
Datatilsynet
Den Norske Advokatforening
Eiendomsmeglerforetakenes forening
Finansforbundet
Finansieringsselskapenes forening
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Handelshøyskolen BI
Huseiernes Landsforbund
Konkurransetilsynet
KS
Landsorganisasjonen i Norge
Norges bank
Norges Eiendomsmeglerforbund
Norges Handelshøyskole
Norges Juristforbund
Norsk Bedriftsforbund
Næringslivets Hovedorganisasjon
Riksrevisjonen
Siviløkonomene

Til toppen