Høring - Gjennomføring av direktiv 2005/68/EC om gjenforsikring

Resultat: Ot.prp. nr. 24 (2007-2008) Om lov om endringer i innskuddspensjonsloven, forsikringsformidlingsloven, forsikringsloven mv.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 12.06.2007