Høring - Gjennomføring av direktiv 2009/109/EF - Forslag til endringer av saksbehandlingsreglene for fusjoner og fisjoner i allmennaksjeloven og aksjeloven

Høringsfrist: 03.01.2011

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 03.01.2011

Vår ref.: 201010553 EP IKR/bj

HØRING – GJENNOMFØRING AV DIREKTIV 2009/109/EF – FORSLAG TIL ENDRINGER AV SAKSBEHANDLINGSREGLENE FOR FUSJONER OG FISJONER I ALLMENNAKSJELOVEN OG AKSJELOVEN


Justisdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer av saksbehandlingsreglene for fusjoner og fisjoner i allmennaksjeloven og aksjeloven, til gjennomføring av direktiv 2009/109/EF. Gjennomføringsfristen for direktivet er 30. juni 2011. I det vedlagte høringsnotatet er det gjort nærmere rede for forslagene.

Som vedlegg følger direktivet i dansk versjon.

Vi ber adressatene forelegge høringsnotatet for berørte underliggende organer og berørte organisasjoner og foreninger på eget område som ikke er oppført på adressatlisten. Høringsnotatet er tilgjengelig på www.regjeringen.no/jd.

Høringsfristen er 3. januar 2011. Høringsuttalelser sendes Justis- og politidepartementet, Lovavdelingen, Postboks 8005 Dep, 0030 Oslo. Vi ber om at høringsuttalelsene blir sendt elektronisk til: postmottak@jd.dep.no.


Med hilsen

 

Tone Ofstad
avdelingsdirektør


Ingrid Katrine Rogne
lovrådgiver

Adressater:


Alle departementene

Brønnøysundregistrene
Finanstilsynet
Folketrygdfondet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Konkurransetilsynet
Norges Bank
Regjeringsadvokaten
Riksadvokaten
Riksrevisjonen
Statistisk sentralbyrå
Verdipapirsentralen
ØKOKRIM

Akademikerne
AksjeNorge
Aksjonærforeningen
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Bedriftsforbundet
Den Norske Advokatforening
Den norske Revisorforening
Det norske Veritas
Eiendomsmeglerforetakenes Forening
Finansforbundet
Finansieringsselskapenes forening
Finansnæringens Fellesorganisasjon
Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon
Handelshøyskolen BI

KS (kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon)
Landsorganisasjonen i Norge
Norges Autoriserte Regnskapsføreres forening
Norges Fondsmeglerforbund
Norges Handelshøyskole
Norges Juristforbund
Norges Kreditorforbund
Norges Rederiforbund
Norsk Investorforum
Norsk senter for menneskerettigheter
Norske Finansanalytikeres Forening
Norske Forsikringsmegleres Forening
Norske Inkassobyråers Forening
Næringslivets Hovedorganisasjon
Oslo Børs ASA
Siviløkonomene
Skatterevisorenes Forening
Stortingets ombudsmann for forvaltningen
Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet
Universitetet i Oslo, Det juridiske fakultet
Universitetet i Tromsø, Det juridiske fakultet
Verdipapirfondenes Forening
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

 

Til toppen