Høring - Grønnbok om detaljhandel med finansielle tjenester

EU-kommisjonen sendte 10. desember 2015 på høring en grønnbok om detaljhandel med finansielle tjenester.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 22.02.2016

Vår ref.: 15/5746 FMA ReE

EU-kommisjonen sendte 10. desember 2015 på høring en grønnbok om detaljhandel med finansielle tjenester. Formålet med høringen fremgår av punkt 1.1 «Objectives»:

«1.1    Objective

This Green Paper is an opportunity to comment on how the European market for retail financial services – namely insurance, loans, payments, current and savings accounts and other retail investments – can be further opened up, bringing better results for consumers and firms, whilst maintaining an adequate level of consumer and investor protection. It seeks to identify the specific barriers that consumers and firms face in making full use of the Single Market and ways in which those barriers could be overcome, including by making best use of new technology, subject to appropriate safeguards. The goal is to make it easier:

  • For companies based in one EU Member State to offer retail financial services in other EU Member States;
  • For consumers to be able to buy retail financial services offered in other EU Member States; and
  • For citizens to take their financial service products with them if they move from one Member State to another, whether to study, work or retire – so-called «portability».

The Green Paper aims to stimulate debate at EU and national levels. It is an invitation for the European Parliament and the Council, other EU institutions, national Parliaments and all those interested to come forward with suggestions on the possible short and longer term policy actions that might be needed to achieve a well-functioning and competitive European market in this area. It therefore explores:

(1)   the current state of the Single Market for retail financial services, and the recent trend of digitalisation (Section 2); and

(2)   the need for action at the EU or national level to overcome the barriers which currently stop consumers and firms from going cross-border (Section 3).»

Finansdepartementet antar at spørsmålene som reises i grønnboken, kan ha relevans for en rekke aktører i det norske markedet, og oppfordrer berørte aktører til å delta i høringen ved å sende høringsinnspill til Kommisjonen. Kommisjonens hørings­dokumenter og lenke for tilbakemelding finnes på følgende internettadresser:

http://ec.europa.eu/finance/consultations/2015/retail-financial-services/index_en.htm

Finansdepartementet vurderer også om Norge bør sende inn egen høringsuttalelse. I den forbindelse ber vi høringsinstansene vurdere om det er forhold, saker eller synspunkter knyttet til de spørsmålene som reises i høringen, som bør spilles inn til departementet som grunnlag for norske posisjoner i høringen. Vi ber om eventuelle innspill innen 22. februar 2016. For å avgi høringsuttalelse vedrørende spørsmålet om norsk høringsuttalelse, bruk den digitale løsningen som ligger på denne nettsiden.

Høringsmerknader er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsmerknader. Høringsmerknadene kan avgis på engelsk. Departementet mottar gjerne også kopi av høringsmerknader som er sendt direkte til Kommisjonen.

Høringsbrevet med elektroniske lenker til Kommisjonens høringsdokumenter, kan lastes ned på Finansdepartementets hjemmesider under «Dokumenter» og «Høringer».

Med hilsen

Geir Åvitsland  e.f.
ekspedisjonssjef

Per Øystein Eikrem
avdelingsdirektør

Alle departementene
Akademikerne
Aksjonærforeningen i Norge
AktuarKonsulenters Forum
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Banklovkommisjonen
Bedriftsforbundet
Brønnøysundregistrene
Coop Norge SA
Datatilsynet
Den Norske Advokatforening
Den Norske Aktuarforening
Den norske Revisorforening
Direktoratet for økonomistyring
Econa
Eiendomsmeglerforetakenes Forening
Energi Norge
EVRY
Finans Norge
Finansforbundet
Finansieringsselskapenes Forening
Finansmarkedsfondet, Norges Forskningsråd
Finanstilsynet
Folketrygdfondet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Handelshøyskolen BI
Handelshøyskolen i Bodø
Havtrygd Gjensidig Forsikring
Hovedorganisasjonen Virke
Huseiernes Landsforbund
Høgskolen i Sørøst-Norge 
Høgskolen i Sogn og Fjordane
Initiativ for etisk handel
KnowledgeGroup AS
Kommunalbanken
Konkurransetilsynet
KS
Landsorganisasjonen i Norge
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Lotteri- og stiftelsestilsynet
Nasdaq OMX Oslo ASA
Nordic Association of Electricity Traders (NAET)
Nordic Trustee
Norges Bank
Norges Bondelag
Norges Eiendomsmeglerforbund
Norges Handelshøyskole
Norges Ingeniør- og teknologorganisasjon
Norges Interne Revisorers Forening (NIRF)
Norges Juristforbund
Norges Kommunerevisorforbund
Norges Rederiforbund
Norges Røde Kors
Norges Skogeierforbund
Norges Takseringsforbund
Norsk Kapitalforvalterforening
Norsk Landbrukssamvirke
Norsk olje og gass
Norsk Sjøoffisersforbund
Norsk Venture
Norsk Øko-Forum
Norske Boligbyggelags Landsforbund
Norske Finansanalytikeres Forening
Norske Forsikringsmegleres Forening
Norske Kredittopplysningsbyråers Forening
NOS Clearing ASA
NTL-Skatt
Næringslivets Hovedorganisasjon
Oslo Børs
Oslo Clearing ASA
Pensjonskasseforeningen
Personskadeforbundet LTN
Regjeringsadvokaten
Regnskap Norge
Riksadvokaten
Riksrevisjonen
Skattebetalerforeningen
Skattedirektoratet
Skatterevisorenes Forening
Småbedriftsforbundet
Sparebankforeningen i Norge
Statens Pensjonskasse
Statistisk sentralbyrå
Stortingets ombudsmann for forvaltningen (Sivilombudsmannen)
The Nordic Association of Marine Insurers (Cefor)
Tilsynsrådet for Advokatvirksomhet
Unio
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Tromsø
Verdipapirfondenes Forening
Verdipapirforetakenes Forbund
Verdipapirsentralen
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
ØKOKRIM
Økonomiforbundet