Høring - hjemmel for å utstyre tolltjenestepersonell med pepperspray som selvforsvarsmiddel

Finansdepartementet sender med dette på høring forslag om å etablere en hjemmel for å utstyre tolltjenestepersonell med pepperspray som selvforsvarsmiddel.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 23.08.2019

Vår ref.: 19/2782

Finansdepartementet sender med dette på høring forslag om å etablere en hjemmel for å utstyre tolltjenestepersonell med pepperspray som selvforsvarsmiddel.

Vi ber den enkelte høringsinstans om å vurdere om saken bør sendes til underliggende etater eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemsorganisasjoner eller lignende.

Høringsfristen er 23. august 2019. For å avgi høringsuttalelse gå til høringen på www.regjeringen.no og bruk den digitale løsningen for høringsuttalelse ved å klikke på «Send inn høringssvar». Høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova og vil bli publisert på våre nettsider.

 

Med hilsen

Henriette S. Hjort  e.f.
avdelingsdirektør                                                   Hilde Slupphaug
                                                                                  seniorskattejurist

Akademikerne
Arbeids- og sosialdepartementet
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Barne- og familiedepartementet
Bedriftsforbundet
Datatilsynet
Den Norske Advokatforening
Den norske Revisorforening
Direktoratet for økonomistyring
Domstolsadministrasjonen
Finans Norge (FNO)
Finanstilsynet
Folketrygdfondet
Forsvarsdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Hovedorganisasjonen Virke
Justis- og beredskapsdepartementet
Klima- og miljødepartementet
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Kriminalomsorgen
KS
Kulturdepartementet
Kunnskapsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Landsorganisasjonen i Norge
NAV
NITO - Norges ingeniør- og teknologorganisasjon
Norges Bank
Norges Bondelag
Norges Fiskarlag
Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund
Norges Rederiforbund
Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Norsk Forening for Etterforskning og Sikkerhet
Norsk Narkotikapolitiforening
Norsk Øko-Forum (NØF)
Nærings- og fiskeridepartementet
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Olje- og energidepartementet
Politidirektoratet
Politidistriktene
Regelrådet
Regnskap Norge
Samferdselsdepartementet
Skattebetalerforeningen
Skattedirektoratet
Statistisk sentralbyrå
Storbedriftenes skatteforum
Statoil ASA v/Anne-Ma Tostrup Smith, juridisk kontor
Tolldirektoratet
Unio, hovedorg. for universitets- og høyskoleutdannede
Utenriksdepartementet
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund, YS
ØKOKRIM
Økonomiforbundet