Høring - Innføring av Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/33/EF av 23. april 2009 om fremme av rene og energieffektive veigående motorvogner

Samferdselsdepartementet har sendt på høring forslag til både lovendringer og ny forskrift i forbindelse med at regjeringen foreslår å innføre i norsk rett et EU-direktiv om fremme av renere og mer energieffektive kjøretøy i veitransporten. Formålet med direktivet er å stimulere markedet for rene og energieffektive kjøretøy.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.10.2015