Høringer

Høring - Innstillingen fra Stjernø-utvalget NOU 2008: 3 "Sett under ett"

Stjernø-utvalget avga 22. januar 2008 utredningen "Sett under ett - ny struktur i høyere utdanning" (NOU 2008: 3) til Kunnskapsdepartementet. Departementet sendte utredningen på høring 29. januar.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.05.2008

Vår ref.: 200800545

Innstillingen fra Stjernø-utvalget NOU 2008: 3 Sett under ett - høring

Utvalget for høyere utdanning (Stjernø-utvalget) leverte sin innstilling 22. januar 2008. Den er trykket som NOU 2008:3 Sett under ett – ny struktur i høyere utdanning. Innstillingen sendes med dette på høring. Av hensyn til den videre bearbeidelse av høringsuttalelsene  ber vi om at kommentarene redigeres i samsvar med kapittelinndelingen i innstillingen.

Departementet ønsker at høringsinstansene spesielt gir kommentar til utvalgets situasjonsbeskrivelse og forståelse av utviklingstrekk og hovedutfordringer i norsk høyere utdanning, jf. kapittel 5. Spredning av forskerutdanning i Norge, kvalitet i profesjonsutdanningene  ved høgskolene og hensynet til konsentrert satsing innen forskning er særlig trukket fram.

Vi ønsker høringsinstansenes syn på de svar og løsninger utvalget drøfter. Spørsmålet om nasjonal styring i forhold institusjonenes autonomi er et viktig punkt som berører flere av innstillingens kapitler, og som bør kommenteres særskilt.

Høringsfristen settes til 1. mai 2008.

Med hilsen

Torill Johansson (e.f)
ekspedisjonssjef
Kari Østvedt
avdelingsdirektør

Alle departementer
Universiteter og høyskoler
Universitets- og høgskolerådet
Nettverk for private høyskoler
Forsvarets høyskoler
Politihøgskolen
Riksrevisjonen
Sametinget
Studentorganisasjonene
Norsk senter for Menneskerettigheter
Norsk Presseforbund
Steinerskolen i Norge
NOKUT
Utdanningsdirektoratet
Vox
Senter for internasjonalisering av høyere utdanning - SIU
Samordna opptak
Statens lånekasse for utdanning
Uninett AS
Studentsamskipnadene
Samskipnadsrådet
Norges forskningsråd
Forskningsparkene
Kristne Friskolers forbund
Forum for fagskoler
Studieforbundene
Norgesuniversitetet
Fylkesmennene
Fylkeskommunene
Arbeidstakerorganisasjonene
Arbeidsgiverorganisasjonene
Innovasjon Norge
Likestillings- og diskrimineringsombudet
integrerings- og mangfoldsdirektoratet
KIM - Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene
Datatilsynet
Statistisk sentralbyrå - SSB
NIFU Step
Utdanning.no
Akademikerne
Landsorganisasjone i Norge - LO
Urtid
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund - YS
Norges Ingeniørorganisasjon - NITO
Norges Famaceutiske Forening
Arkitektenes Fagforbund
Bibliotekarforbundet
Den Norske Jordmorforening
Den norske lægeforening
Den norske tannlegeforening
Den norske veterinærforening
Det Norske Diakonforbund
Fellesorganisasjonene for barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere
Forskerforbundet
Lærerenes Yrkesforbund
Musikernes fellesorganisasjon
Naturviterforbundet
Norges Juristforbund
Norsk Radiografforbund
Norsk Ergoterapautforbund
Norsk Fysioterapeutforbund
Norsk Lektorlag
Norsk Psykologforening
Norsk Skolelederforbund
Norsk Sykepleierforbund
Norsk Tjenestemannslag - NTL
Parat
Presteforeningen
Samfunnsviternes fagforening
Samfunnsøkonomenes Fagforening
Siviløkonomene
Skolenes landsforbund
STAFO
Teknisk-naturvitenskapelig forening - Tekna
Universitets- og Høyskoleutdannecies Forbund
Utdanningsforbundet
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon - HSH
Kommunenes Sentralforbund
Næringslivets Hovedorganisasjon - NHO
Sosial- og helsedirektoratet
Statens helsetilsyn
Statens autorisasjonskontor for helsepersonell
Dysleksiforbundet i Norge
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
Norges Blindeforbund
Norges Døveforbund
Norges Handikapforbund
Samarbeidsorganet for funksjonshemmedes organisasjon (SAFO)
Statens råd for funksjonshemmede
Synshemmede Akademikeres Forening
Vestlandske Blindeforbund
Elevorganisasjonene
Norad
Senter for internasjonalisering av høyere utdanning - SIU
UDI
Agderforskning
Arbeidesforskningsinstituttet AS
Bioforsk
Chr. Michelsenes Institutt
Christian Michelsen Research AS
CICERO Senter for klimaforskning
Forskninsstiftelsen Fafo
Forsvarets forskningsinstitutt
Fridtjof Nansens Institutt
Havforskningsinstituttet
Institutt for energiteknikk
Institutt for fredsforskning
Institutt for samfunnsforskning
International Research Istitute of Stavanger AS
Kreftregistret, Institutt for befolkningsbasert kreftforskning
Meteorologisk institutt
Møreforsking
Nasjonalt folkehelseinstitutt
Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning
NOFIMA AS
Nordlandsforskning
Norges geologiske undersøkelse
Norges Geotekniske Institutt
NORSAR
Norsk forskningsråd
Norsk institutt for by- og regionforskning
Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring
Norsk institutt for genøkologi
Norsk institutt for kulturminneforskning
Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning
Norsk institutt for luftforskning
Norsk institutt for naturforskning
Norsk institutt for skog og landskap
Norsk institutt for vannforskning
Norsk lokalhistorisk institutt
Norsk Marinteknisk Forskningsinstitutt AS
Norsk Polarinstitutt
Norsk Regnesentral
Norsk senter for bygdeforskning
Norsk Senter for Studier av Problematferd og Innovativ Praksis
Norsk Utenrikspolitisk Institutt
NORUT Tromsø AS
NTNU Samfunnsforskning AS
Samfunns- og næringslivsforskning AS
Simula Research Laboratory
Sintef - Stiftelsen for industriell og teknisk forskning ved Norges tekniske høgskole
SINTEF Byggforsk AS
SINTEF Energiforskning AS
SINTEF Fiskeri og havbruk AS
SINTEF NBL as
SINTEF Petroleumsforskning AS
Statens arbeidsmiljøinstitutt
Statens institutt for rusmiddelforskning
Statistisk sentralbyrås forskningsvirksomhet
Statens institutt for forbruksforskning
Stiftelsen Frischesenteret for samfunnsøkonomisk forskning
Stiftelsen TISIP
Stiftelsen Østfoldforskning
Telemark Teknisk Industrielle Utviklingssenter
Telemarksforsking - Bø
Telemarksforsking - Notodden
Transportøkonomisk institutt
Trøndelag Forskning og Utvikling AS
Unik
Universitetssenteret på Svalbard AS
Vestlandsforsking
Veterinærinstituttet
Østlandsforskning