Høring - Innstillingen fra Stjernø-utvalget NOU 2008: 3 "Sett under ett"

Stjernø-utvalget avga 22. januar 2008 utredningen "Sett under ett - ny struktur i høyere utdanning" (NOU 2008: 3) til Kunnskapsdepartementet. Departementet sendte utredningen på høring 29. januar.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.05.2008

Stjernø-utvalget avga 22. januar 2008 utredningen "Sett under ett - ny struktur i høyere utdanning" (NOU 2008: 3) til Kunnskapsdepartementet. Departementet sendte utredningen på høring 29. januar.
(28.01.2008)

_____________________________________________________________________________

Dokumentene i saken i pdf-format:

Høringsbrev med adresseliste (PDF-fil)

NOU 2008: 3 (PDF-fil)

Høringsbrevet vil også kunne leses i HTML-format ved å navigere i menyen ovenfor mens NOU 2008: 3 er tilgjengelig i dette formatet på lenken til den i høyre meny. 

Høringsuttalelser vil bli publisert i PDF- eller HTML-format etter hvert som de kommer inn til departementet. Uttalelser som mottas etter høringsfristens utløp vil i utgangspunktet ikke bli publisert. Hvorvidt en høringsuttalelse er publisert eller ikke, har ingen betydning med hensyn til hvordan den vil bli vurdert i departementets videre behandling av saken.

For å kunne lese pdf-filer må du ha installert Adobe Reader på din maskin. Programmet er gratis og kan lastes ned fra http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html

______________________________________________________________________________

Denne saken er ferdigbehandlet av departementet:

Kunnskapsdepartementet sendte utredningen fra Stjernø-utvalget (NOU 2008: 3) på høring 29. januar 2008 og mottok 184 høringsuttalelser med merknader. Forslag i utredningen og merknader fra høringen er fulgt opp i St.prp. nr. 1 (2008–2009), St.meld. nr. 11 (2008–2009) Læreren – Rollen og utdanningen og St.meld. nr. 30 (2008–2008) Klima for forskning, St.meld. nr. 44 (2008–2009) Utdanningslinja og i evalueringen av finansieringssystemet for universiteter og høgskoler.
(17.06.2009)