Høring - Jordverngruppas rapport ”Klimaskifte for jordvernet”

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.03.2008

Landbruks- og matministeren nedsatte våren 2007 en arbeidsgruppe (jordverngruppa) med følgende mandat:

  • gi en status på arbeidet med å nå målsettingen om at årlig omdisponering av de mest verdifulle jordressursene skal halveres innen 2010
  • vurdere eksisterende virkemidler for et sterkt jordvern
  • foreslå nye virkemidler for å styrke jordvernet

Jordverngruppa overrakte sin rapport ”Klimaskifte for jordvernet” til Landbruks- og matministeren den 8. januar 2008. Rapporten inneholder en rekke anbefalinger, og noen av disse er allerede under oppfølging. Blant annet skal det i etterkant av høringen arrangeres en nasjonal jordvernkonferanse i Moss den 22. april 2008.