Høring - Jordverngruppas rapport ”Klimaskifte for jordvernet”

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.03.2008

Landbruks- og matministeren nedsatte våren 2007 en arbeidsgruppe (jordverngruppa) med følgende mandat:

  • gi en status på arbeidet med å nå målsettingen om at årlig omdisponering av de mest verdifulle jordressursene skal halveres innen 2010
  • vurdere eksisterende virkemidler for et sterkt jordvern
  • foreslå nye virkemidler for å styrke jordvernet

Jordverngruppa overrakte sin rapport ”Klimaskifte for jordvernet” til Landbruks- og matministeren den 8. januar 2008. Rapporten inneholder en rekke anbefalinger, og noen av disse er allerede under oppfølging. Blant annet skal det i etterkant av høringen arrangeres en nasjonal jordvernkonferanse i Moss den 22. april 2008.

Vår ref.: 200800132

Landbruks- og matministeren nedsatte våren 2007 en arbeidsgruppe (jordverngruppa) med følgende mandat:

  • gi en status på arbeidet med å nå målsettingen om at årlig omdisponering av de mest verdifulle jordressursene skal halveres innen 2010
  • vurdere eksisterende virkemidler for et sterkt jordvern
  • foreslå nye virkemidler for å styrke jordvernet

Jordverngruppa overrakte sin rapport ”Klimaskifte for jordvernet” til Landbruks- og matministeren den 8. januar 2008. Rapporten inneholder en rekke anbefalinger, og noen av disse er allerede under oppfølging. Blant annet skal det i etterkant av høringen arrangeres en nasjonal jordvernkonferanse i Moss den 22. april 2008.

Regjeringen ønsker å styrke jordvernet. Som en del av grunnlaget for utformingen av framtidige virkemidler i jordvernpolitikken vil Landbruks- og matdepartementet innhente synspunkter på forslagene i rapporten fra aktører innenfor dette politikkområdet.

Rapporten ”Klimaskifte for jordvernet” sendes med dette ut på en kort høringsrunde. Rapporten sendes innbundet i ett eksemplar.

Vi ber om reaksjoner og synspunkter på jordverngruppas forslag til virkemidler, jf. rapportens kapittel 5.

Uttalelser sendes innen 15.mars 2008 til Landbruks- og matdepartementet, Postboks 8007 Dep, 0030 OSLO.

Uttalelser kan alternativt sendes elektronisk til postmottak@lmd.dep.no.

Med hilsen

Geir Dalholt (e.f.)
avdelingsdirektør
                                                                                                Brynhild Resell
                                                                                                rådgiver

Norges Bondelag
Norges Bonde- og småbrukarlag
Jordvernforeningen i Vestfold
Jordvernforeningen i Rogaland
Norges Naturvernforbund
Natur og ungdom
Friluftsorganisasjonenes fellesforbund FRIFO
Kommunenes sentralforbund
Direktoratet for naturforvaltning
Riksantikvaren,
Jernbaneverket
Vegdirektoratet

Fylkeskommunene
Fylkesmennene

Til toppen