Høring - Kapitalmarkedsunion i EU

EU-kommisjonen har en uttrykt ambisjon om å legge til rette for en europeisk kapitalmarkedsunion («CMU»). Fremtidige EU-regler som legger til rette for en felles kapitalmarkedsunion antas å være EØS-relevante, og vil kunne få betydning for det norske kapitalmarkedet.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 20.04.2015

Vår ref.: 15/677 FMA EBJ/HKT

EU-kommisjonen har en uttrykt ambisjon om å legge til rette for en europeisk kapitalmarkedsunion («CMU»). Fremtidige EU-regler som legger til rette for en felles kapitalmarkedsunion antas å være EØS-relevante, og vil kunne få betydning for det norske kapitalmarkedet.

Kommisjonen la 18. februar 2015 frem et høringsnotat (såkalt «grønnbok») for CMU med følgende formål og målgruppe: 

Objective
Consult all interested parties on the Commission’s overall approach to putting in place the building blocks for CMU by 2019, the underlying economic rationale of CMU, and on possible measures which could be taken to achieve this objective.

The main areas that the Green Paper seeks to address are:

-  improving access to financing for all businesses across Europe and investment projects, in particular start-ups, SMEs and long-term projects;

-  increasing and diversifying the sources of funding from investors in the EU and all over the world; and

-  making the markets work more effectively so that the connections between investors and those who need funding are more efficient and effective, both within Member States and cross-border. 

Target group
All citizens and organisations are welcome to contribute to this consultation. Contributions are particularly sought from capital market participants and their representatives, investors, companies, national authorities, universities, and business organisations.

I tillegg sendte Kommisjonen ut to separate høringer om henholdsvis endringer i prospektdirektivet og om verdipapirisering. Kommisjonens formål med disse høringene er følgende:

Prospektdirektivet:
The purpose of the consultation is to gather views on the functioning of the Prospectus Directive and the implementing legislation. The consultation covers a very broad range of issues, for example, the scope of the prospectus requirement and the exemptions thereto, the appropriate level of investor protection, possible ways to reduce administrative burden and costs that seem unnecessary, cross-border issues and the possibility to make the regime more appropriate for small and medium-sized enterprises and companies with reduced market capitalisation.

The Commission would be particularly interested in specific evidence or data substantiating views. The responses will be taken into account in the preparation of a review of the Prospectus Directive and, if and where appropriate, of proposals to amend it.

Verdipapirisering:
This consultation represents a first step towards a possible initiative on creating an EU framework for simple, transparent and standardised securitisation. Its aim is to gather information and views from stakeholders on the current functioning of European securitisation markets and how the EU legal framework can be improved to create a sustainable market for high-quality securitisation. On the basis of the feedback received, the Commission will reflect further on how to reach that objective.

Finansdepartementet antar høringene har relevans for en rekke aktører i det norske finansmarkedet, og oppfordrer til bred deltakelse i høringene. Kommisjonens høringsdokumenter og lenke for tilbakemelding finnes på følgende internettadresser:

Grønnboken om CMU
http://ec.europa.eu/finance/consultations/2015/capital-markets-union/index_en.htm

Høring om verdipapirisering: http://ec.europa.eu/finance/consultations/2015/securitisation/index_en.htm

Høring om prospektdirektivet:
http://ec.europa.eu/finance/consultations/2015/prospectus-directive/index_en.htm.

Finansdepartementet tar sikte på å sende inn egen høringsuttalelse. I den forbindelse ber vi høringsinstansene vurdere om det er forhold, saker eller synspunkter knyttet til utviklingen av en kapitalmarkedsunion som bør spilles inn til departementet som grunnlag for norske posisjoner i høringen. Eventuelle innspill bør være departementet i hende innen 20. april 2015. For å avgi høringsuttalelse, bruk den digitale løsningen som ligger på denne nettsiden.

Høringsmerknader er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsmerknader. Høringsmerknadene kan avgis på engelsk. Departementet mottar gjerne også kopi av høringsmerknader som er sendt direkte til Kommisjonen.

Høringsbrevet med elektroniske lenker til Kommisjonens høringsdokumenter, kan også lastes ned på Finansdepartementets hjemmesider under «Dokumenter» og «Høringer».

Med hilsen

Geir Åvitsland  e.f.
ekspedisjonssjef

                                                                 Alexander Behringer
                                                                 avdelingsdirektør

Vedlegg 

Justis- og beredskapsdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Olje- og energidepartementet
Aksjonærforeningen
Den norske Advokatforeningen
Den norske Revisorforening
Finans Norge
Finansforbundet
Finansieringsselskapenes forening
Finansnæringens Fellesorganisasjon
Finanstilsynet
Folketrygdfondet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Handelshøyskolen BI
Landsorganisasjonen i Norge
Nasdaq OMX Oslo ASA
Nordic Trustee
Norges Bank
Norges Handelshøyskole
Norsk Kapitalforvalterforening
Norsk Venture
Norske Finansanalytikeres Forening
Næringslivets Hovedorganisasjon
Oslo Børs ASA
Oslo Clearing ASA
Pensjonskasseforeningen
Skattedirektoratet
Universitetet i Bergen, det juridiske fakultet
Universitetet i Oslo, det juridiske fakultet
Universitetet i Tromsø, det juridiske fakultet
Verdipapirfondenes forening
Verdipapirforetakenes Forbund
Verdipapirsentralen ASA
ØKOKRIM