Høring - Klagenemnd for revisor- og regnskapsførersaker

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 25.06.2010

Vår ref.: 07/1608 PCB

Høring - Klagenemnd for revisor- og regnskapsførersaker


Lov om revisjon og revisorer av 15. januar 1990 nr. 2 (revisorloven) § 9-2a og lov om autorisasjon av regnskapsførere av 18. juni 1993 nr. 109 (regnskapsførerloven) § 9 gir hjemmel for Finansdepartementet til å opprette en klagenemnd som skal avgjøre klager over vedtak fattet av Finanstilsynet i medhold av henholdsvis revisorloven og regnskapsførerloven. Forskriftshjemmelen i revisorloven ble tilføyd ved lov 10. desember 2004 nr. 81, mens forskriftshjemmelen i regnskapsførerloven ble tilføyd ved lov av 30. juni 2006 nr. 38.

Vedlagt følger høringsnotat utarbeidet av Finansdepartementet med forslag til forskrift om felles klagenemnd for revisor- og regnskapsførersaker.

I forskriftsutkastet foreslår departementet at det etableres en felles klagenemnd for revisor- og regnskapsførersaker. Departementet ga også uttrykk for dette i Ot.prp. nr. 44 (2005-2006) i forbindelse med endring av regnskapsførerloven.

I forskriftsutkastet foreslås det at klagenemnden skal behandle klager om godkjennelse, suspensjon og tilbakekall av godkjennelse etter regnskapsførerloven og revisorloven.

I utkastet § 2 foreslår departementet at nemnden skal bestå av fem medlemmer med personlige varamedlemmer. Departementet ønsker høringsinstansenes merknader til hvorvidt det bør oppnevnes personlige eller ikke-personlige varamedlemmer for medlemmene.

Det bes om høringsinstansenes innspill innen 25. juni 2010.  Det bes om at høringsmerknader oversendes elektronisk til postmottak@fin.dep.no, i tillegg til ordinær post.

 

Med hilsen


Jan Bjørland  e.f.
ekspedisjonssjef

                                                                            Alexander Behringer
                                                                            underdirektør


Vedlegg

Høringsinstanser:


Arbeidsdepartementet
Justis- og politidepartementet
Kunnskapsdepartementet
Nærings- og handelsdepartementet

Den norske Advokatforening
Den norske Revisorforening
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Finanstilsynet
Handelshøyskolen BI
Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening
Norges Handelshøyskole
Næringslivets Hovedorganisasjon
Regjeringsadvokaten
Revisjonssjefkretsen
Siviløkonomene
Skattedirektoratet
Skatterevisorenes Forening

 

Til toppen