Høring - kostnadsdelingsmodeller for datalagringsdirektivet

Samferdselsdepartementet har sendt på høring forslag til ulike modeller for kostnadsfordeling knyttet til datalgringsdirektivet.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 19.04.2012

Vår ref.: 11/1984

Stortinget vedtok 4. april 2011 at EUs datalagringsdirektiv (direktiv 2006/24/EF) skal gjennomføres i norsk rett, jf. Prop. 49 L (2010-2011) om endringer i ekomloven og straffeprosessloven mv. Datalagringsdirektivet pålegger en plikt for tilbyder av ekomnett og -tjenester å lagre data som fremkommer ved bruk av elektronisk kommunikasjon. Direktivet har ingen bestemmelser om kostnader. Det er opp til nasjonale myndigheter å bestemme hvem som skal betale når det innføres en plikt til å lagre data innenfor elektronisk kommunikasjon. Når det innføres en lagringsplikt i norsk rett er det påkrevet å ha regler for beregning og fordeling av kostnader knyttet til lagringsplikten.

I datalagringsproposisjonen foreslo regjeringen at det skulle utarbeides en modell for hvordan kostnader skal beregnes og fordeles mellom ekomtilbydere og myndighetene. Samferdselsdepartementet og Justisdepartementet etablerte i juni 2011 et utvalg som fikk i oppdrag å utarbeide et forslag til ny kostnadsmodell. Kostnadsdelingsutvalget, heretter kalt «utvalget», leverte sin rapport ”Forslag til kostnadsfordelingsmodell i forbindelse med innføring av datalagringsdirektivet i norsk rett”1. februar 2012.

Rapporten kan lastes ned her

De ulike modellene
I rapporten vurderes seks ulike modeller for kostnadsfordeling (modell A, B, C,D,E og F). Modell A representerer det ene ytterpunktet av alternative kostnadsfordelingsmodeller, nemlig at tilbyder dekker alle kostnader forbundet med datalagringen uten kompensasjon fra staten. Modellene B, C og D er modeller som innebærer kostnadsdeling mellom staten og tilbyderne etter kategoriene investerings-, drifts- og uthentingskostnader. I modell B dekker staten uthentingskostnadene, og tilbyderne de øvrige kostnadene. I modellene C og D dekker staten i tillegg til uthentingskostnadene, henholdsvis de faste driftskostnadene eller investeringskostnadene. Modell C ligger nær opptil dagens praktisering av kostnadsfordeling. Modell E skiller seg fra modellene B, C og D i den forstand at kostnadsdelingen er uavhengig av kostnadskategori. Fordelingsnøkkelen kan enten være fast, og dermed den samme for alle tilbydere, eller gradert avhengig av tilbyderkategorisering. Modell F representerer ytterpunktet til modell A ved at staten skal godtgjøre alle tilbyders kostnader. Dette innebærer at tilbyder i utgangspunktet ikke bærer noen kostnader forbundet med datalagringen.

Et samlet utvalg finner den samfunnsøkonomisk mest kostnadseffektive modellen å være den som tar utgangspunkt i kostnadsdeling etter en fordelingsnøkkel, uavhengig av kostnadskategori (modell E).

Anmodning om innspill
Før regjeringen tar stilling til kostnadsmodell er det ønskelig at aktører som berøres av innføringen av datalagringsdirektivet gis mulighet til å presentere sitt syn på utvalgets rapport. Det bes derfor om innspill til modellene som drøftes i rapporten. Det bes også om generelle innspill til kostnadene knyttet til innføringen av datalagringsdirektivet i norsk rett.

Regjeringen har lagt til grunn at før det tas stilling til kostnadsfordelingsmodell, er det nødvendig med en oversikt over kostnadene som implementeringen av datalagringsdirektivet medfører. Datatilsynets konsesjoner for behandling av personopplysninger og Post- og teletilsynets forskrift om datalagring har stor betydning for kostnadene knyttet til innføringen av direktivet. Fordi det ikke er mulig å avdekke de totale kostnadene knyttet til datalagring før disse prosessene er avklarte, utstås valg av kostnadsmodell til det er nærmere avklart hvilke krav som stilles fra Datatilsynet og Post- og teletilsynet.

Departementene tar sikte på å sende lovforslag om kostnadsfordelingsmodell på høring i løpet av sommeren 2012. Det vil ikke være mulig å få på plass regler for kostnadsfordeling innen 1. juli 2012 og ikrafttredelsestidspunktet for reglene om datalagring vil derfor bli noe forskjøvet.

Frist for innspill er torsdag 19. april 2012. Innspill og merknader sendes til Samferdselsdepartementet på e-post postmottak@sd.dep.no og merkes ”innspill til rapport om kostnadsdelingsmodell for datalagring”.

Med hilsen
Jørn Ringlund (e.f.)
avdelingsdirektør

Heidi Karlsen
seniorrådgiver

Brevet som pdf

Disse har mottatt høringsbrevet:

Høringsliste - Datalagringsdirektivet
Abelia
ACN Norge AS
Advokatfirmaet Elden
Agder Energi
Agder lagmannsrett
Akademikerne
Alcatel Norway AS
Amnesty International Norge
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Barneombudet
BKK Marked AS
Borgarting lagmannsrett
Broadnet Norge AS
Brukerklagenemda
Canal digital
Chess Communications
Cisco Systems Norge AS
Datatilsynet
Deltasenteret
Den internasjonale juristkommisjonen, avd Norge
Den norske advokatforening
Den norske dataforening
Den norske dommerforening
DEPARTEMENTENE
Det juridiske fakultet i Bergen
Det juridiske fakultet i Oslo
Det juridiske fakultet i Tromso
Det kriminalforebyggende råd (KRÅD)
Det norske veritas
Det samfunnsvitenskapelige fakultet i Bergen
Det samfunnsvitenskapelige fakultet i Oslo
Det samfunnsvitenskapelige fakultet i Tromsø
Domstoladministrasjonen
EDB Business Partner ASA
Eforum.no
Eidsiva bredbånd AS
Eidsiva lagmannsrett
El- og IT-forbundet
Elektronikkbransjens servicekontor AS
Elektronikkforbundet
Eltel Networks AS
Eniro Norge AS
Enivest
Ericsson AS
Europabevegelsen
Finansnæringens hovedorganisasjon
Finanstilsynet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Forsvarets forskningsinstitutt
Forsvarets tele- og datatjeneste
Forsvarsgruppen av 1977
Frostating lagmannsrett
Funksjonshemmedes fellesforbund
Generaladvokaten
GET
Gulating lagmannsrett
Hafslund Telecom
Hi3G Access Norway AS
Høysterett
Hålogaland lagmannsrett
IBM Norge AS
IKT-Norge
Informasjonsteknologinæringens forening
Inquam Norway AS
Institutt for informatikk
Institutt for medier og kommunikasjon
Institutt for rettsinformatikk, Ui0
ITAKT-sekretariatet
Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)
Juss-buss
Jussformidlingen i Bergen
Jusshjelpa i Nord-Norge
Kommunenes Sentralforbund (KS)
Konkurransetilsynet
Kontrollutvalget for kommunikasjonskontroll
KRIPOS
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Last Mile Communications
Lebara
LOS bynett AS
Lyse Tele AS
Maritime Communications Partners AS
MCI Worldcom AS
Mediebedriftenes landsforening
Mesta
Microsoft Norge AS
Mobile Norway AS
MTU Nett AS
Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM)
Nei til EU
NELF0
NEMKO
Nera Networks AS
NetCom GSM AS
Network Computing Spectrum AS
Network Norway
Newphone Norge AS
NextGenTel AS
NextNet AS
NGO-forum for menneskerettigheter
NITO
Nokia Norge
Nordisk mobiltelefon AS
Norges forskningsråd
Norges juristforbund
Norges lensmannslag
Norges televisjon AS
Norkring, Telenor Broadcast
Norsk forening for jus og EDB
Norsk forening for kriminalreform (NNPF)
Norsk journalistlag
Norsk kabel-TV forbund
Norsk lokalradioforbund
Norsk narkotikapolitiforening (NNPF)
Norsk presseforbund
Norsk Radio Relæ Liga (NRRL)
Norsk redaktørforening
Norsk rikskringkasting (NRK)
Norsk romsenter
Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS)
Norsk senter for menneskerettigheter
Norsk teknologi
Norsk tele- og informasjonsbrukerforening (NORTIB)
Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI)
NTE bredbånd AS
NTNU
Næringslivets hovedorganisasjon (NHO)
Næringslivets sikkerhetsorganisasjon
Næringslivets sikkerhetsråd
One Call AS
Orange Business Norway AS
Organisasjon mot politisk overvåkning (OPO)
Orkla ASA
Oslo Statsadvokatembeter
P4 Hele Norges radio
Personvernkommisjonen
Politidirektoratet
Politiet forum mot seksuelle overgrep (PFSO)
Politiets fellesforbund
Politiets sikkerhetstjeneste (PST)
Politijuristene
Post- og teletilsynet
Posten Norge AS
Powertech Information Systems
Radio Norge
Redd Barna
Regjeringsadvokaten
Relacom
Rettspolitisk forening
Rettspolitisk forening
Riksadvokaten
RiksTV AS
Satel Norge AS
Schibsted ASA
Siemens AS
Sikringsradioen
Sivilombudsmannen
Skattedirektoratet
Spesialeininga for politisaker
Statnett
Stine Sofies stiftelse
Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåknings- og sikkerhetstjeneste (E0S-utvalget)
Straffedes organisasjon i Norge (SON)
Simmico
Tafjor mimer AS
Talkmore AS
TampNett AS
Tekna
Tele2 Norge AS
Teleforum
Telenor AS
Teleplan AS
TelePluss Access AS
Teletopia AS
Telio Telecom AS
Trondenes tingrett
Trondheim tingrett
TV2 AS
TV3 AS
TVNorge AS
UNINETT
Ventelo
VIRKE
Verizon Norway AS
Økokrim