Høring - Kriterier for regionale filmsentre

Kulturdepartementet legger med dette fram forslag til kriterier for fordeling av midler til regionale filmsentre.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 01.04.2011

Høringsfristen er utsatt til 1. april 2011.

Vår ref.: 2010/00942 ME/ME2 DAS:elt

Høring - Kriterier for regionale filmsentre

Kulturdepartementet legger med dette fram forslag til kriterier for fordeling av midler til regionale filmsentre.

Høringsdokumentene er også lagt ut på departementets nettsted, se http://www.regjeringen.no/kud. Instanser som ikke har fått tilsendt høringen direkte står fritt til å uttale seg.

Kulturdepartementet ber om at høringsuttalelser blir oversendt elektronisk til e-postadresse: postmottak@kud.dep.no  

Eventuelle merknader må være departementet i hende senest 1. mars 2011.

1. Forutsetninger for utarbeidelsen av kriterier

Under budsjettbehandlingen for 2010 hadde flertallet i komiteen følgende merknader til fordeling av midler til de regionale filmtiltakene, jf. Innst. S 14 (2009-2010): ”Dette flertallet (Medlemmene fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet - red.anm.) vil peke på at Kulturløftet II fastslår at det skal tilstrebes en jevnere fylkesvis fordeling av kulturmidlene (…).

En kvalitetsheving av norsk film er et viktig mål for Regjeringen, jf. Kulturløftet II. Dette er videre vektlagt i statsbudsjettet for 2011( jf. Prop 1S (2010-2011)): ”Det avgjørende fremover vil være å høyne kvaliteten på og mangfoldet blant de filmene som produseres”.

Ved utarbeidelse av forslag til kriterier har Kulturdepartementet tatt utgangspunkt i Stortingets merknader og de innspill som ble mottatt under departementets dialog med de regionale filmvirksomhetene våren og sommeren 2010. Høringsnotatet legger til grunn at midlene skal fordeles av Kulturdepartementet, men at Norsk filminstitutt skal ha en rolle i beregning av tilskuddet etter kvalitetsvurderinger. 

2. Forslag til tildelingskriterier

Departementet forslår en modell hvor midlene beregnes etter to ulike sett kriterier: vektet folketall i fylkene og kvalitet, slik at 60 % av midlene fordeles etter folketall (en form for grunnstøtte) og 40 % etter kvalitetsvurderinger. Prosentfordelingen er valgt ut fra hensynet til forutsigbarhet for 60 % av midlene, samtidig som en betydelig del også bør fordeles etter kvalitet. Høringsinstansene inviteres til å kommentere fordelingsnøkkelen på dette punktet.

Samisk filmsenter vurderes kun etter kvalitet, ettersom folketall er et lite anvendelig kriterium. Det vises også til Stortingets merknad i budsjettinnstillingen for 2011. Departementet vil foreta en egen vurdering av dette senteret som et nasjonalt senter. 

 • Vektet folketallsfordeling har til hensikt å fordele 60 % av midlene ut fra folketallet i de fylkene som deltar i det enkelte filmsenter. Dette vil gi en enkel og forutsigbar beregning av grunnstøtten til sentrene. Imidlertid bør folketallet i ulike deler av landet vektes forskjellig.

  Ut fra lavt folketall, store avstander og lang vei til sentrale strøk bør de tre nordnorske fylkene få høyere uttelling for folketallet enn andre fylker. Dette er også et prinsipp som følges ved annen distriktspolitisk fordeling. De tre nordnorske fylkene vil derfor få folketallet vektet med 2.

  Ut fra den motsatte betraktningen bør fylkene i sentralt østlandsområde få lavere uttelling for folketallet. Det er ikke et mål for den regionale filmpolitikken å bidra til å styrke bransjen i sentrale strøk. Disse fylkene vil få folketallet vektet med 0,5. 

 • Fordeling etter kvalitetsvurdering har til hensikt å legge faglige og skjønnsmessige vurderinger til grunn for fordeling av 40 % av midlene til sentrene. Disse er utformet ut fra de overordnede kriteriene for den nasjonale filmpolitikken i St. meld. nr 22 (2006-2007) Veiviseren og fra målene i Kulturløftet II. Det er spesielt viktig å stimulere sterke regionale filmmiljøer, og lokal satsing på talentutvikling. Kriteriene som foreslås er: 

  - En kvalitativ vurdering av bransjens størrelse, styrke og profesjonalitet, der også objektive kriterier trekkes inn (antall søknader, prosjekter, selskaper)
  - Behovet for å utvikle sterke miljøer utenfor det sentrale østlandsområdet o - Resultater: filmer vist på festivaler, NRK, TV2, kino 
  - Planer og resultater: talentutvikling, kompetanseheving 
  - Planer og resultater: barn og unge, særlig unge talenter 
  - Planer og resultater: likestillingstiltak

  En beregning av tildeling av grunnstøtte (60%) etter den foreslåtte modellen følger vedlagt.

 

Med hilsen

Ellen S. Tauland e.f.
avdelingsdirektør

 

Dag Asbjørnsen
seniorrådgiver

 

Vedlegg:

Fordeling fylker med filmsentre (Excel Open Document format /.ods) 

Fordeling fylker med filmsentre (.pdf)

Høringsinstanser  

Filmkraft Rogaland

Filmreg

Mediefabrikken i Akershus

Midtnorsk filmsenter

Nordnorsk filmsenter

Sørnorsk filmsenter

Vestnorsk filmsenter

Østnorsk filmsenter

”Viken filmsenter” v. Akershus fylkeskommune

 

Fylkeskommunene

 

Arendal kommune

Bergen kommune

Gausdal kommune

Haugesund kommune

Kristiansand kommune

Lillehammer kommune

Nordkapp kommune

Randaberg kommune

Sandnes kommune

Stavanger kommune

Trondheim kommune

Øyer kommune

 

Film & Kino

Medietilsynet

Norsk filmforbund

Norsk filminstitutt

Norsk skuespillerforbund

Norske dramatikeres forbund

Norske film- og TV-produsenters forening

Norske filmregissører

 

Finansdepartementet

Kommunal og regionaldepartementet

Til toppen