Høring - lettere tilgjengelig regnskapsregler for forsikringsselskaper

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 20.04.2015

Vår ref.: 14/5206 FMA GK

Vedlagt følger utkast til endringer i forskrifter om årsregnskap m.m. for forsikringsselskaper. Utkastet og høringsnotatet er utarbeidet av Finanstilsynet. Endringene har som formål å gjøre regelverket lettere tilgjengelig for brukerne av forskriften, jf. brev 10. november 2014 fra Finanstilsynet.

Finanstilsynet foreslår følgende to tiltak:

1)     Gjeldende årsregnskapsforskrift for forsikringsselskaper erstattes med to årsregnskapsforskrifter, en for livsforsikrings og en for skadeforsikring.

2)     Gjeldende bestemmelser om noteopplysninger som henviser til krav i IFRS og i forskrift om forenklet IFRS erstattes med direkte regulering i to nye forskriftene.

Regelendringene foreslås med virkning for regnskapsår som påbegynnes 1. januar 2015 eller senere.

Departementet ber om eventuelle merknader til høringsnotatet innen 20. april 2015. For å avgi høringsuttalelse, bruk den digitale løsningen som ligger på denne nettsiden. Her kan du registrere deg, mellomlagre en uttalelse og laste opp vedlegg. Alle kan avgi høringsuttalelse, men merk at uttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser.

Vi ber om at den enkelte høringsinstans vurderer behovet for, og eventuelt sørger for, foreleggelse av høringsbrevet for eventuelle underliggende enheter eller etater, medlemmer, organisasjoner mv.

Med hilsen 

Geir Åvitsland  e.f.
ekspedisjonssjef

Per Øystein Eikrem
avdelingsdirektør

  

Alle departementene
Aksjonærforeningen i Norge
AktuarKonsulenters Forum
Brønnøysundregistrene
Den Norske Advokatforening
Den Norske Aktuarforening
Den norske Revisorforening
Finans Norge
Finansforbundet
Finansieringsselskapenes forening
Folketrygdfondet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Havtrygd Gjensidig Forsikring
Hovedorganisasjonen Virke
Imarex ASA
KS
Landsorganisasjonen i Norge
Nasdaq OMX Oslo ASA
Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening
Norges Bank
Norges Interne Revisorers Forening (NIRF)
Norges Kommunerevisorforening
Norsk Kapitalforvalterforening
Nordic Trustee
Norsk Venture
Norsk Øko-Forum
Norske Finansanalytikeres Forening
Norske Forsikringsmegleres Forening
Norske Kredittopplysningsbyråers Forening
NOS Clearing ASA
Næringslivets Hovedorganisasjon
Oslo Børs
Oslo Clearing ASA
Pensjonskasseforeningen
Skattedirektoratet
Skatterevisorenes Forening
Sparebankforeningen i Norge
Statistisk sentralbyrå
The Nordic Association of Marine Insurers (Cefor)
Verdipapirfondenes Forening
Verdipapirforetakenes Forbund
Verdipapirsentralen
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
ØKOKRIM
Økonomiforbundet

Til toppen