Høring - Lov som gir utvalg tilgang til taushetbelagt informasjon

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet sender med dette på høring forslag til midlertidig lov som gir utvalg tilgang til opplysninger underlagt lovbestemt taushetsplikt. Regjeringen har satt ned et utvalg for å gjennomgå alvorlige saker der barn og ungdom har blitt utsatt for grov vold, seksuelle overgrep, alvorlig omsorgssvikt, og vold med døden til følge. Formålet med lovutkastet som nå sendes på høring, er å gi utvalget tilgang til nødvendig taushetsbelagt informasjon, slik at utvalget skal kunne utføre sine oppgaver på en god måte.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 03.02.2016

Vår ref.: 15/420

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet sender med dette på høring forslag til midlertidig lov som skal gi utvalg tilgang til taushetsbelagt informasjon.

Bakgrunnen er utvalg oppnevnt av Kongen i statsråd 13. november 2015 som skal gjennomgå alvorlige saker der barn og ungdom har vært utsatt for vold, overgrep og omsorgssvikt. Formålet med lovutkastet som nå sendes på høring, er å gi utvalget tilgang til nødvendig taushetsbelagt informasjon, slik at utvalget skal kunne utføre sine oppgaver på en god måte. Nærmere bestemt skal tilgangen til taushetsbelagt informasjon være begrenset til utvalgets leder, nestleder og sekretariat.

Høringsfristen er satt til 3 uker. Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne har fattet beslutning om forkortet høringsfrist av hensyn til fremdriften i det allerede nedsatte utvalgets arbeid. Lovarbeidet er nødvendig for å gi utvalget tilgang til opplysninger det vil trenge for å gi råd om hvordan man kan unngå slike alvorlige hendelser i fremtiden. Ved vurderingen er det også lagt vekt på at lovendringen som foreslås kun skal gjelde midlertidig i tre år.

Høringsfristen er 3. februar 2016. Høringsnotatet er lagt ut på: www.regjeringen.no/høringer. For å avgi høringsuttalelse, bruk den digitale løsningen for høringsuttalelser som ligger på denne siden ved å klikke på "Send inn høringssvar". Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert på våre nettsider.

Vi ber om at den enkelte høringsinstans vurderer behovet for, og eventuelt sørger for, foreleggelse av høringsbrevet for eventuelle underliggende enheter eller etater, medlemmer, organisasjoner mv.

Med vennlig hilsen

Inge Ovesen

Ekspedisjonssjef                                               

                                                                                        Eli Grut  

                                                                                        Avdelingsdirektør 

Høringsinstanser:  

 1. Barneombudet
 2. Barne-, ungdoms- og familieetaten
 3. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
 4. Barnevernsproffene
 5. Barnehusene
 6. Datatilsynet
 7. Den Norske Advokatforening
 8. Den norske Legeforening
 9. Berørte departementer
 10. Fellesorganisasjonen (FO)
 11. Fylkesmennene
 12. Helsedirektoratet
 13. Kommunene
 14. Kommunenes Sentralforbund (KS)
 15. Kriminalomsorgen, regionkontorene
 16. Landets regionale helseforetak
 17. Landsforeningen for barnevernsbarn
 18. LNU – Norges barne- og ungdomsorganisasjoner
 19. Norsk barnevernlederorganisasjon (NOBO)
 20. Personvernnemnda
 21. Politidirektoratet
 22. Politiets fellesforbund
 23. Regjeringsadvokaten
 24. Redd Barna
 25. Riksadvokaten
 26. Statens helsetilsyn
 27. Statsadvokatembetene
 28. Stortingets ombudsmann for forvaltningen
 29. Utdanningsdirektoratet
 30. Voksne for barn