Høring - lovfestet forbrukeransvar for Finanstilsynet (eventuell endring av finanstilsynsloven)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.06.2012

Vår ref.: 11/5277 ReE

Høring - lovfestet forbrukeransvar for Finanstilsynet (eventuell endring av finanstilsynsloven)

Finanstilsynet skal se til at de institusjoner det har tilsyn med, virker på hensiktsmessig og betryggende måte i samsvar med lov og bestemmelser gitt i medhold av lov, samt med den hensikt som ligger til grunn for institusjonens opprettelse, dens formål og vedtekter. Dette omfatter blant annet å passe på at institusjonene under tilsyn til enhver tid følger regler som er gitt for å beskytte forbrukere.

Det er viktig å legge til rette for finansielle markeder som fungerer godt for forbrukere. Forbrukerne har ulike behov for finansielle tjenester, og ulike forutsetninger for å vurdere de tjenestene som tilbys. Forbrukere står overfor særskilte utfordringer på finansmarkedet, blant annet som følge av informasjonsasymmetri mellom forbrukere og finansinstitusjoner. For forbrukerne kan det være vanskelig å vurdere kvaliteten på finansielle tjenester før avtalen blir inngått, og ved kjøp av enkelte typer finansielle tjenester er det lite rom for «prøving og feiling».

Finansdepartementet har tidligere presisert, blant annet i brev til Finanstilsynet 30. juli 2010, at det, med de stadig nye produktløsninger som markedsføres, er viktig at tilsynet har et skarpt fokus på forbrukerrelaterte spørsmål og utøver effektivt tilsyn også på dette området, herunder påser at foretakene gir relevant og forståelig informasjon om de ulike finansproduktene.

Finanskriseutvalget tilrådde i NOU 2011: 1 Bedre rustet mot finanskriser ”at norske tilsynsmyndigheter får et tydeligere lovfestet ansvar for å ivareta forbrukernes interesser og rettigheter i finansmarkedene” (NOU 2011: 1 s. 165).

I høringsbrevet 2. februar 2011 om NOU 2011:1 skrev Finansdepartementet bl.a. følgende om presisering av Finanstilsynsloven:
 
«Departementet er enig med utvalget i at vi i Norge har gode erfaringer med et integrert finanstilsynsorgan, Finanstilsynet, som fører tilsyn med hele finanssektoren, og at Finanstilsynet fortsatt bør ha ansvar for forbrukerrelatert tilsyn og regelverks-utvikling (avsnitt 14.4.4 i utredningen). Departementet tar sikte på å utarbeide forslag til endringer i finanstilsynsloven etter høringen, i tråd med utvalgets forslag, for å gi Finanstilsynet et tydeligere lovfestet ansvar for å ivareta forbrukernes interesser og rettigheter i finans¬markedene.(…)Departementet tar sikte på å sende et konkret lovforslag på høring etter at høringen av NOU 2011: 1 er avsluttet.»

Finansdepartementet ba på denne bakgrunn i brev 5. oktober 2011 Finanstilsynet om å utarbeide utkast til endringer i finanstilsynsloven. I sitt svar 23. november 2011 viste Finanstilsynet til at en vesentlig del av investor- og forbrukervernet skjer gjennom regulering av og tilsyn med likviditeten og soliditeten i foretakene og gjennom ulike garantiordninger. Tilsynet viste også til en del gjennomførte konkrete tiltak av betydning for forbrukerinteressene, herunder oppfølging av finansiell rådgivning, arbeid for å forebygge kriminalitet rettet mot betalingssystemer og nettbanker, og tilsynets advarsler mot useriøse aktører i markedet. Tilsynet mente en eventuell presisering av Finanstilsynets ansvar for investor- og forbrukerbeskyttelse bør ses i en bredere sammenheng, og da samtidig med en generell gjennomgang av tilsynsloven. «Finanstilsynet foreslår derfor at man ikke nå gjennomfører en lovendring, men avventer en eventuell mer generell gjennomgang av tilsynets mandat eller av tilsynsloven». Finanstilsynet skrev videre at dersom Finansdepartementet likevel ønsker en presisering av Finanstilsynets ansvar for forbrukerinteresser nå, «bør bestemmelsen knyttes opp til tilsynets hovedmål for virksomheten, – å bidra til finansiell stabilitet og velfungerende markeder». Finanstilsynet foreslo at et nytt annet punktum i finanstilsynsloven § 3 første ledd i så fall kunne utformes slik:

«Tilsynet skal bidra til finansiell stabilitet og velfungerende markeder og herunder se til at institusjonene under tilsyn i sin virksomhet hensyntar forbrukernes interesser og rettigheter.»

Finanstilsynets brev 23. november 2011 følger vedlagt til orientering. Finanstilsynet har som nevnt allerede i dag et klart ansvar for å bidra til at forbrukernes interesser ivaretas på finansmarkedet. Det kan likevel være grunn til å få dette ansvaret klarere fram i lovteksten.

Finanstilsynet har i sitt subsidiære forslag blant annet foreslått at Stortinget skal presisere at Finanstilsynet skal bidra til finansiell stabilitet og velfungerende markeder. Arbeidet med å sikre finansiell stabilitet er delt mellom Finansdepartementet, Norges Bank og Finanstilsynet. Finansdepartementet har et overordnet ansvar for å overvåke finansiell stabilitet og å sette rammevilkår for finansnæringen. Norges Bank og Finanstilsynet skal medvirke til at det finansielle systemet er robust og effektivt, og overvåker finans¬institusjonene, verdipapirmarkedene og betalingssystemene for å avdekke forhold som kan true den finansielle stabiliteten. Finanstilsynet fører tilsyn med den enkelte institusjon og har fullmakt til å gripe inn ved kriser, eller fare for kriser, gjennom krav og pålegg til den enkelte institusjon. Norges Bank har ansvaret for å overvåke det finansielle systemet som helhet, og er långiver i siste instans. Departementet ønsker ikke nå å foreslå ytterligere endringer i formuleringen av mandatet til Finanstilsynet. Departementet viser i denne sammenheng til Banklovkommisjonens utkast til ny finansforetakslov og til forslaget fra arbeidsgruppen om makroovervåking om å ta inn en bestemmelse i § 1-1 i ny finansforetakslov som angir klart at et viktig formål med loven er å sikre finansiell stabilitet. Både Banklovkommisjonens utkast og utkastet fra arbeidsgruppen om makroovervåking har vært på høring.   

Departementet har på denne bakgrunn utformet følgende utkast til nytt annet punktum i Finanstilsynsloven § 3 første ledd:

«§ 3. Tilsynet skal se til at de institusjoner det har tilsyn med, 1 virker på hensiktsmessig og betryggende måte i samsvar med lov og bestemmelser gitt i medhold av lov samt med den hensikt som ligger til grunn for institusjonens opprettelse, dens formål og vedtekter, og herunder se til at institusjonene under tilsyn i sin virksomhet hensyntar forbrukernes interesser og rettigheter

En lovendring i tråd med dette vil etter departementets vurdering ikke innebære noen realitetsendring av betydning. Finansdepartementet ber med dette om høringsinstansenes merknader til ovennevnte utkast til lovendring. Vi ber om at alle høringssvar sendes på e-post til postmottak@fin.dep.no innen 1. juni 2012. Vi ber videre om at den enkelte høringsinstans vurderer behovet for, og eventuelt sørger for, foreleggelse av høringsbrevet for eventuelle underliggende enheter eller etater, medlemsorganisasjoner mv.


Med hilsen


Geir Åvitsland e.f.
ekspedisjonssjef

                                                                              Per Øystein Eikrem
                                                                              avdelingsdirektør


Vedlegg

 

 

Høringsinstanser

Alle departementene
Akademikerne
Aksjonærforeningen i Norge
AktuarKonsulenters Forum
Arbeids- og velferdsdirektoratet
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Banklovkommisjonen
Brønnøysundregistrene
Coop Norge SA
Datatilsynet
Den Norske Advokatforening
Den Norske Aktuarforening
Den norske Revisorforening
Econa
Eiendomsmeglerforetakenes Forening
Energibedriftenes Landsforening
Finansforbundet
Finansieringsselskapenes forening
Finansnæringens Arbeidsgiverforening
Finansnæringens Fellesorganisasjon
Finanstilsynet
Folketrygdfondet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Handelshøyskolen BI
Handelshøyskolen i Bodø
Havtrygd Gjensidig Forsikring
HSH
Huseiernes Landsforbund
Høyskolen i Sogn og Fjordane
Imarex Nos ASA
Konkurransetilsynet
KS
Landsforeningen for trafikkskadde
Landsorganisasjonen i Norge
Likestillingsombudet
Lotteri- og stiftelsestilsynet
Nord Pool ASA
Nordic Association of Energy Traders (NAET)
Nordisk Energimeglerforbund (NEBA)
Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening
Norges Bank
Norges Bondelag
Norges Eiendomsmeglerforbund
Norges Eiendomsmeglerforbund
Norges Fondsmeglerforbund
Norges Handelshøyskole
Norges Ingeniørorganisasjon
Norges Juristforbund
Norges Kommunerevisorforening
Norges Rederiforbund
Norges Røde Kors
Norges Skogeierforbund
Norsk Bedriftsforbund
Norsk Kapitalforvalterforening
Norsk Sjøoffisersforbund
Norsk Tillitsmann ASA
Norsk Venture
Norsk Øko-Forum
Norske Boligbyggelags Landsforbund
Norske Finansanalytikeres Forening
Norske Forsikringsmegleres Forening
Norske Kredittopplysningsbyråers Forening
NOS Clearing ASA
NTL-Skatt
Næringslivets Hovedorganisasjon
Oljeindustriens Landsforening
Oslo Børs
Pensjonskasseforeningen
Regjeringsadvokaten
Revisjonssjefkretsen
Riksadvokaten
Riksrevisjonen
Skattebetalerforeningen
Skattedirektoratet
Skatterevisorenes Forening
Småbedriftsforbundet
Sparebankforeningen i Norge
Statens Pensjonskasse
Statistisk sentralbyrå
Stortingets ombudsmann for forvaltningen
The Nordic Association of Marine Insurers (Cefor)
Tilsynsrådet for Advokatvirksomhet
Unio
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Tromsø
Verdipapirfondenes Forening
Verdipapirsentralen
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
ØKOKRIM
Økonomiforbundet

 

 

Til toppen