Høringer

Høring - midlertidig forskrift om unntak fra tinglysingsloven i forbindelse med Covid 19 - utbruddet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender med dette på alminnelig høring et utkast til midlertidig forskrift om unntak fra tinglysingsloven med hjemmel i midlertidig lov for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av Covid-19 mv. (koronaloven) § 2. Frist for å avgi høringssvar er tirsdag 31. mars 2020 kl. 16.00. Høringen er åpen for alle. Høringssvar bes sendt til postmottak@kmd.dep.no

Status: Under behandling

Høringsfrist: 31.03.2020

Vår ref.: 20/1824

Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender med dette på høring et utkast til midlertidig forskrift om unntak fra tinglysingsloven med hjemmel i midlertidig lov for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av Covid-19 mv. (koronaloven) § 2.

Frist for å avgi høringssvar er tirsdag 31. mars 2020 kl. 16.00.

Høringen er åpen for alle.

Høringssvar bes sendt til postmottak@kmd.dep.no 

Med hilsen

Jarle Jensen (e.f.)
ekspedisjonssjef

Veslemøy Faafeng
utredningsleder

Departementene
Brønnøysundregistrene
Finanstilsynet
Forbrukerrådet
Forbrukertilsynet
Husbanken
Kartverket
Konkurransetilsynet
Regjeringsadvokaten
Skattedirektoratet
Finansklagenemnda
Sametinget
Sivilombudsmannen
Regelrådet
Advokatforeningen
Eiendom Norge
Finansforbundet
Finans Norge
Finansieringsselskapenes forening
IKT Norge
Ambita AS
Bits AS
EVRY
Protector Forsikring ASA