Høring - Nærmere regler om referanserenter

Finansdepartementet sender med dette utkast til nærmere regler om referanserenter på høring

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 18.05.2016

Vår ref.: 15/1861 FMA

Lov 4. desember 2015 nr. 95 om fastsettelse av referanserenter (referanserenteloven) trådte i kraft 1. januar 2016. Finansdepartementet fastsatte 4. desember 2015, i medhold av loven § 7 annet ledd, forskrift som innebærer at administratorer som driver virksomhet som reguleres av loven ved dens ikrafttredelse, skal sende søknad om godkjennelse innen 1. juli 2016.

Som omtalt i Prop. 142 L (2014–2015) kapittel 2 bør eventuelle nærmere regler om fastsettelse av referanserenter inntil EU/EØS-regelverket er klart, fastsettes i forskrift med hjemmel i referanserenteloven § 4. Finanstilsynet har på oppdrag fra departementet utarbeidet høringsnotat og utkast til forskriftsregler, se Finanstilsynets brev og notat av 17. mars 2016 (tilgjengelig på regjeringen.no).

Departementet ber om eventuelle merknader til høringsnotatet innen 18. mai 2016. For å avgi høringsuttalelse gå til denne høringsaken på regjeringen.no og bruk den digitale løsningen for høringsuttalelse. Her kan du registrere deg, mellomlagre en uttalelse og laste opp vedlegg. Alle kan avgi høringsuttalelse, men merk at uttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser.

Vi ber om at den enkelte høringsinstans vurderer behovet for, og eventuelt sørger for, foreleggelse av høringsbrevet for eventuelle underliggende enheter eller etater, medlemmer, organisasjoner mv.

Med hilsen

Geir Åvitsland  e.f.
ekspedisjonssjef

Per Øystein Eikrem
avdelingsdirektør

Kopi:   Finanstilsynet

Akademikerne
Aksjonærforeningen i Norge
Arbeids- og velferdsdirektorate
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Banklovkommisjonen
Bedriftsforbundet
Brønnøysundregistrene
Coop Norge SA
Datatilsynet
Den norske advokatforening
Den norske aktuarforening
Den norske Revisorforening
Direktoratet for økonomistyring
Econa
Eiendomsmeglerforetakenes forening
Energi Norge
EVRY
Finans Norge
Finansforbundet
Finansieringsselskapenes forening
Finansmarkedsfondet
Finanstilsynet
Folketrygdfondet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Handelshøyskolen BI
Handelshøyskolen i Bodø
Havtrygd Gjensidig Forsikring
Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede
Hovedorganisasjonen Virke
Huseiernes landsforbund
Høgskolen i Sørøst-Norge
Høyskolen i Sogn og Fjordane
Initiativ for etisk handel
KnowledgeGroup AS
Kommunalbanken Norge
Konkurransetilsynet
KS
Landsorganisasjonen i Norge
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Lotteri- og stiftelsestilsynet
Nasdaq OMX Oslo ASA
Nordic Association of Electricity Traders
Nordic Trustee
Norges Bank
Norges Bondelag
Norges eiendomsmeglerforbund
Norges handelshøyskole
Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon
Norges Interne Revisorers Forening
Norges Juristforbund
Norges Kommunerevisorforbund
Norges Rederiforbund
Norges Røde Kors
Norges Skogeierforbund
Norges takseringsforbund
Norsk Kapitalforvalterforening
Norsk landbrukssamvirke
Norsk olje og gass
Norsk Sjøoffiserers Forbund
Norsk Venturekapitalforening
Norsk Øko-Forum
Norske boligbyggelags landsforbund AL
Norske finansanalytikeres forening
Norske Forsikringsmegleres Forening
Norske Kredittopplysningsbyråers Forening
NOS Clearing ASA
NTL-Skatt
Næringslivets Hovedorganisasjon
Oslo børs
Pensjonskasseforeningen
Personskadeforbundet LTN
Regelrådet
Regjeringsadvokaten
Regnskap Norge
Riksadvokaten
Riksrevisjonen
Samtlige departement
Skattebetalerforeningen
Skattedirektoratet
Skatterevisorenes Forening
Småbedriftsforbundet
Sparebankforeningen i Norge
Statens Pensjonskasse
Statistisk sentralbyrå
Statsministerens kontor
Stortingets ombudsmann for forvaltningen
The Nordic Association of Marine Insurers
Tilsynsrådet for Advokatvirksomhet
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet
Verdipapirfondenes forening
Verdipapirforetakenes Forbund
Verdipapirsentralen
Virke Inkasso
Yrkesorganisasjonenes sentralforbund
ØKOKRIM
Økonomiforbundet