Høring - Nettplan Stor-Oslo - konseptvalg og ekstern kvalitetssikring

Status: Under behandling

Høringsfrist: 15.02.2014

Invitasjon til høringsmøte om Nettplan Stor-Oslo

 

Olje- og energidepartementet har mottatt Statnetts konseptvalgsutredning (KVU) med behovsvurdering og ekstern kvalitetssikring for ny sentralnettsløsning i Oslo og Akershus, også kalt Nettplan Stor-Oslo.

KVU og rapporten fra DNV er lagt ut på åpen høring på www.Regjeringen.no/oed under ”Høringer”, med frist 15. februar d.å. Det vises til høringsbrev av 9. desember 2013.

Ytterligere bakgrunnsinformasjon finnes på http://storoslo.statnett.no/

Etter høringen skal departementet i henhold til energiloven avgi uttalelse om behovet og konseptvalget. I forbindelse med høringen inviterer Olje- og energidepartementet til åpent høringsmøte.

Høringsmøtet finner sted 3. februar 2014 fra kl 10.00-14.00 på Ingeniørenes Hus, Kronprinsens gate 17, 0251 Oslo.

På møtet vil Statnett presentere Konseptvalgsutredningen, Det Norske Veritas vil presentere den eksterne kvalitetssikringen og departementet vil redegjøre for prosessen videre. I tillegg vil det bli anledning for øvrige deltagere til å holde innlegg og det vil for øvrig være adgang til å stille spørsmål. Det vil bli servert lunsj til påmeldte deltakere. Departementet ber også om at deltakere som ønsker å holde forberedte innlegg informerer om det på forhånd.

Påmelding skjer via e-post til Heidi Lundberg: hel@oed.dep.no innen mandag 29.januar 2014.

Vennligst gi beskjed i e-posten om antall deltagere og om det ønskes å holde innlegg.

Med hilsen                                                                        

 

Trond Ulven Ingvaldsen (e.f.)

avdelingsdirektør

                                                                                          Tollef Taksdal

                                                                                          underdirektør

 

Vår ref.:

Olje- og energidepartementet har mottatt Statnetts konseptvalgsutredning (KVU) med behovsvurdering og ekstern kvalitetssikring for ny sentralnettsløsning i Oslo og Akershus, også kalt Nettplan Stor-Oslo.

Et konsept er en prinsippløsning som ivaretar ett eller flere behov i kraftsystemet. I konseptvalgutredningen redegjør Statnett for hvilke fremtidige behov foretaket mener kraftsystemet i Stor-Oslo står overfor, og hvilket konsept som best ivaretar disse behovene. Det Norske Veritas (DNV) har gjennomført en kvalitetssikring av Statnetts konseptvalg.

KVU og rapporten fra DNV er lagt ut på åpen høring på www.Regjeringen.no/oed under ”Høringer”.

Ytterligere bakgrunnsinformasjon finnes på http://storoslo.statnett.no/

Prosessen videre

Etter høringen skal departementet i henhold til energiloven avgi uttalelse om behovet og konseptvalget. Vurderingene fra den eksterne kvalitetssikreren og høringsinnspillene vil inngå i departementets behandling.

I konseptvalgutredningen tas det ikke stilling til konkrete traseer eller annen arealbruk. Departementets uttalelse vil begrense seg til de overordnede prinsipielle spørsmål, behovsvurderingen og valg av konsept. 

Når departementet har uttalt seg til konseptvalgutredningen, kan Statnett gå videre med prosjektet og konsesjonssøke konkrete nettløsninger eventuelt etter forutgående melding og konsekvensutredning der lovverket krever dette. Statnett skal i den sammenheng utrede konkrete trasévalg og plassering av alle elektriske anlegg av betydning for arealbruk, miljø og samfunn. Meldinger og konsesjonssøknader underlegges en bred offentlig høring der alle interesserte gis anledning til å uttale seg.

Departementet tar sikte på å avholde et åpent høringsmøte i slutten av januar i anledning høringen av KVU. Mottakere av dette brev vil få nærmere orientering om tid og sted for et slikt møte.

Høringsfrist

Merknader til Statnetts konseptvalgutredning og den eksterne kvalitetssikringen sendes Olje- og energidepartementet innen 15. februar 2014.

Med hilsen                                                                        

Per Håkon Høisveen (e.f.)
ekspedisjonssjef                                                                                                                           

                                                                                                Tollef Taksdal
                                                                                                underdirektør

Statnetts konseptvalgutredning: 

Konseptvalgutredning for ny sentralnettløsning i Oslo og Akershus også kalt Nettplan Stor-Oslo.

 

Rapport fra Det Norske Veritas: 

Rapport fra DNV - Ekstern kvalitetssikring

 

Statnetts kommentarer og endringer i konseptvalgutredningen som følge av DNVs kvalitetssikring.  

 

Ytterligere bakgrunnsinformasjon finnes på http://storoslo.statnett.no/

 

 

Det ble avholdt høringsmøte 3. februar 2014 der Statnett presenterte konseptvalgsutredningen og Det Norske Veritas presentere den eksterne kvalitetssikringen. Nedenfor er presentasjonene i pdf-format:

 

 

Adresseliste

Asker kommune

Postboks 353

1372

ASKER

Oslo kommune

Rådhuset

0037

OSLO

Bærum kommune

         

1304

SANDVIKA

Lillehammer kommune

Postboks 986        

2626

LILLEHAMMER

Sørum kommune

Postboks 113

1921

SØRUMSAND

Skedsmo kommune

Postboks 313

2001

LILLESTRØM

Rælingen kommune

Postboks 100

2025

FJERDINGBY

Lunner kommune

Postboks 94

2713

ROA

Lørenskog kommune

Rådhuset

1470

LØRENSKOG

Nittedal kommune

Rådhuset

1482

NITTEDAL

Ringerike kommune

Postboks 123 Sentrum         

3502

HØNEFOSS

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Postboks 8111 Dep

0032

OSLO

Fylkesmannen i Buskerud

Postboks 1604

3007

DRAMMEN

Akershus fylkeskommune

Postboks 1200

0107

OSLO

Buskerud fylkeskommune

Postboks 3563

3007

DRAMMEN

Statens Vegvesen

Postboks 8142 Dep

0033

OSLO

Jernbaneverket

Postboks 4350

2308

HAMAR

Miljødirektoratet

Postboks 5672 Sluppen

7485

TRONDHEIM

Riksantikvaren

Postboks 8196 Dep

0034

OSLO

Naturvernforbundet

Mariboesgate 8

0183

OSLO

Zero Emission Resource Organisation

Maridalsveien 10

0178

OSLO

Den Norske Turistforening

v/ Naturvernforbundet Grensen 9 B

0159

OSLO

Norsk ornitologisk forening

Sandgata 30 B

7012

TRONDHEIM

Bellona

Postboks 2141 Grunerløkka

0505

OSLO

Direktoratet for Naturforvaltning

Postboks 5672 Sluppen

7485

TRONDHEIM

EB Nett

Postboks 7007

3007

DRAMMEN

Eidsiva Energi

Postboks 4100

2307

HAMAR

Eidsvoll kommune

Rådhusgt. 1

2080

EIDSVOLL

El & IT-forbundet

Youngsgt. 11

0181

OSLO

Enebakk kommune

Prestegårdsv. 4

1912

ENEBAKK

Flå kommune

Kommunehuset

3539

FLÅ

Forum for Natur og Friluftsliv Akershus

Sentrumsgården

2022

GJERDRUM

Friluftslivets Fellesorganisasjon

Nedre Slottsgate 25

0157

OSLO

Frogn kommune

Postboks 10

1441

DRØBAK

Fylkesmannen i Oppland

Postboks 987

2626

LILLEHAMMER

Gjerdrum kommune

Postboks 10

2024

GJERDRUM

Gjøvik kommune

Postboks 630

2810

GJØVIK

Gol kommune

Kommunehuset,
Gamlevegen 4

3550

GOL

Gran kommune

Rådhusvegen 39

2770

JAREN

Hurum kommune

Nordre Sætrevei 1

3475

SÆTRE

Industri Energi

Youngsgt. 11

0181

OSLO

Jevnaker kommune

Kirkegt. 6

3520

JEVNAKER

Jernbaneverket

Postboks 4350

2308

HAMAR

Miljødirektoratet

Postboks 5672 Sluppen

7485

TRONDHEIM

Kontaktutvalget for Velforeninger i Oslo

Astrids vei 14

0276

OSLO

Lier kommune

Postboks 205

3401

LIER

Nannestad kommune

Teiealleen 31

2030

NANNESTAD

Natur og Ungdom

Postboks 4783 Sofienberg

0506

OSLO

Nes kommune

Postboks 114

2151

ÅRNES

Norges Bondelag

Postboks 9354 Grønland

0135

OSLO

Norges Jeger og Fiskeforbund

Postboks 94

1378

NESBRU

Norges Naturvernforbund

Mariboesgt. 8

0183

OSLO

Norges skogeierforbund

Postboks 1438 Vika

0115

OSLO

Norsk elbilforening

norstart@elbil.no

 

 

Oppland Fylkeskommune

Postboks 988

2626

LILLEHAMMER

Oslo og omland friluftsråd

Postboks 8896 Youngstorget

0028

OSLO

Ringerike kommune

Postboks 123 Sentrum

3502

HØNEFOSS

Røyken kommune

Katrineåsveien 20

3440

RØYKEN

Ruter

Postboks 1030 Sentrum

0104

OSLO

Skedsmo kommune

Postboks 313

2001

LILLESTRØM

Ski kommune

Postboks 3010

1402

SKI

Skiforeningen

Kongeveien 5

0787

OSLO

Statens Strålevern

Postboks 55

1332

ØSTERÅS

Sørum kommune

Postboks 113

1921

SØRUMSAND

Ullensaker kommune

Postboks 470

2051

JESSHEIM

Vestby kommune

Postboks 144

1541

VESTBY

Vestre Toten kommune

Postboks 84

2831

RAUFOSS

Ås kommune

Postboks 195

1430

ÅS

Til toppen