Høring - NOU 2008: 1 Kvinner og homofile i trossamfunn

Barne- og likestillingsdepartementet har sendt på høring NOU 2008: 1 Kvinner og homofile i trossamfunn. I utredningen foreslås det å oppheve det særlige unntaket for trossamfunn fra forbudet mot diskriminering i arbeidsmiljøloven. Utvalget foreslår også at unntaksregelen i likestillingsloven strammes inn. Forslagene innebærer at trossamfunnenes adgang til forskjellsbehandling av kvinner og homofile blir innsnevret.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 10.05.2008

Vår ref.:

Høringsbrevet kan du lese her.

Alle departementene
Alle Fylkesmenn
Bispedømmene
Afghanistankomiteen i Norge
African Youth in Norway
Aglow-tverrkirkelig Fellesskap for kvinner c/o Marit Berg
Akademikerne
Alternativ til Vold
Amnesty International Norge
Antirasistisk senter
Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening
Arbeiderpartiet
Arbeiderpartiets kvinnenettverk
Arbeids- og velferdsdirektoratet
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Arbeidsretten
Areopagos/Emmaus
Arktisk urfolks kvinnenettverk
Atlas alliansen
Avd. for Kvinnerett UiO
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Barneombudet
Buddhistforbundet
Care Norge
De Frie Evangeliske Forsamlinger
Delta internasjonalt KFUK/KFUM
Delta Kappa Gamma Society international, avd Norge
Den Anglikanske kirke i Norge
Den eritreiske kvinneunion
Den Evangelisk Lutherske Frikirke
Den Indre Sjømannsmisjon
Den Kristelige Menighet (Smiths Venner)
Den Norske Advokatforening
Den norske Helsingforskomitee
Den norske jordmorforening
Den norske Tibetkomiteen
Den nyapostoliske kirke
Den ortodokse kirke i Norge – Hellige Nikolai menighet
Den russiske Ortodokse kirke (Moskvapatriarkatet)
Den serbisk ortodokse kirke i Norge 
Den tyske menighet i Norge
Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn
Det Greske Orthodokse Samfunn
Det Mosaiske Trossamfunn
Det Norske Baptistsamfunn
Det Norske Bibelselskap
Det Norske Råd for Kurdiske Rettigheter
Diakonhjemmets internasjonale senter
Domstoladministrasjonen
Elevorganisasjonen i Norge v/leder Jan Christian Vestre
Europeisk Kvinneunion
FAFO
Fagforbundet
Fagforbundets kvinneutvalg
Fellesrådet for Afrika
Finansdepartementet
Fiskeri- og kystdepartementet
Flyktningehjelpen
FN-sambandet i Norge
FO
For Bibel og Bekjennelse
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Foreningen for Somaliske Kvinner og Barn
Forum for Kvinner og Utviklingsspørsmål (FOKUS)
Framtiden i våre hender
Fredrikkes hage
Fredssenteret
Frelsesarmeen
Frelsesarmeens kvinneorganisasjon
Fremskrittspartiet
Funksjonshemmede Norske Kvinner (FUNK)
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
Global
Guds Menighet, Vegårshei
Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon (HSH)
Helseutvalget for homofile
HIV Norge
Human Rights Service (HRS)
Humanetisk forbund
Høyre
IGNIS
Inner Wheel Norge v/ Sissel H. Michelsen
Innvandrernes Landsorganisasjon
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
Intenasjonal Kvinneliga for fred og frihet
Internasjonal Dugnad`s Kvinnegruppe
International Organization for Migration (IOM)
Islamsk Ahmadiyya-menighet
Islamsk kvinnegruppe Norge
Islamsk råd
Jehovas vitner
Jenter i skogbruket
Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige
Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)
KA Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
Karisma Senter
KIFO, Stiftelsen Kirkeforskning
KILDEN
Kirkelig Fornyelse v/Ronny Heimli
Kirken i Dalen
Kirkens Arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
Kirkens Bymisjon
Kirkens nord/sør-informasjon
Kirkens Nødhjelp
Kirkens ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep
Kirkerådet
Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS)
Kompetansesenter for urfolks rettigheter
Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene
Krise- og Rådgivningstelefonen for menn
Kristelig Folkeparti
Kristelig studentforbund
Kristen Muslimmisjon
Kristensamfunnet
Kristent Arbeid Blant Blinde og Svaksynte (KABB)
Kristent interkulturelt arbeid (KIA)
Kvinnefronten i Norge v/leder Anne-Mari Volden
Kvinnegruppa Ottar
Kvinner i Mannsyrker (KIM)
Kvinners Frivillige Beredskap (KFB)
Kvinneuniversitetet i Hamar
Kvinneuniversitetet Nord
Landsforeningen for Lesbisk og Homofil frigjøring
Landsforeningen for transkjønnede LFTS  
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Landsrådet for norske barne- og ungdomsorganisasjoner
Likestillings- og diskrimineringsnemnda
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Mangfold i arbeidslivet-stiftelsen
Mellomkirkelig råd, Komitee for internasjonale spørsmål
Menneskerettighetshuset
Menneskerettsalliansen
Mental helse
Metodistkirken i Norge
MIRA-ressurssenter
Misjonsalliansen
Misjonshøgskolen i Stavanger
Mosaisk kvinneforening
Nasjonal folkehelse
Nasjonal kompetanseenhet for minioritetshelse
Nemnd for kvinner og likestillingsspørsmål
Nettverk for kvinner med funksjonshemning - Nordre Ekeren
NOAS
Nordisk institutt for kvinne- og kjønnsforskning
Nordisk samisk kvinneorganisasjon v/Gudrun E. Lindi
Nord-Norges Diakonistiftelse
Norges Blindeforbund
Norges Bonde- og Småbrukarlags kvinneutvalg
Norges Bygdekvinnelag
Norges Fiskarkvinnelag
Norges forskningsråd
Norges juristforbund
Norges KFUK-KFUM
Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag
Norges Kristelige Studentforbund
Norges kristne råd
Norges kvinne- og familieforbund
Norges lotteforbund
Norges Røde Kors
Norges Samemisjon
Normisjon
Norsk folkehjelp
Norsk innvandrerforum
Norsk institutt for by og regionsforskning (NIBR)
Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA)
Norsk katolsk kvinneforbund
Norsk Krisesenterforbund
Norsk krisesenterforbund
Norsk kvinnelig teologforening v/leder Ann Helen Fjeldstad Jusnes
Norsk kvinnesaksforening
Norsk Luthersk Misjonssamband
Norsk Misjon i Øst
Norsk organisasjon for asylsøkere
Norsk pensjonistforbund
Norsk Psykologforening
Norsk senter for menneskerettigheter
Norsk Studentunion
Norsk sykepleiereforbund
Norsk Søndagsskoleforbund
Norsk tjenestemannslag
Norske baptisters kvinneforbund
Norske Kirkeakademier (NKA)
Norske kvinnelige akademikere v/ Anne Holden Rønning
Norske Kvinnelige Juristers Forening
Norske Kvinners Sanitetsforening
Norske samers Riksforbund
NUPI
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
OASE
OMOD
Oppdal Kristne Senter
Oslo Katolske bispedømme
Oslo kommune
Oslo kristne senter
Palestinakomiteens kvinneutvalg
Pinsebevegelsen i Norge
Pinsebevegelsens lederråd
Politidirektoratet
PRIO
Redd Barna
Reform - ressurssenter for menn
Regjeringsadvokaten
Riksadvokaten
Rød Valgallianse
Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner - SAFO 
Samarbeidsråd for menighet og misjon - Den norske kirke
Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn
Sametinget
Sarahkka - Samisk kvinneorganisasjon v/Kirsti Synnøv Suongir
Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF)
Senter for kvinne- og kjønnsforskning, NTNU
Senter for kvinne- og kjønnsforskning, UiO
Senterpartiet
Servicebedriftenes Landsforening (SBL)
Sivilombudsmannen
Sjømannskirken – Norsk kirke i utlandet
Skeiv ungdom
SOS Rasisme
Sosial- og helsedirektoratet
Sosialistisk Vestreparti
Statens seniorråd
Statistisk Sentralbyrå
Strømmestiftelsen
Svenska Maragarethakyrkan
Syvendedags Adventistsamfunnet i Norge
UNDP Nordic Office
UNESCO
UNICEF Norge
Universitetet for miljø- og biovitenskap
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
Universitetet i Tromsø
Universitetet i Trondheim, NTNU
Utdanningsforbundet
Utdanningsgruppens Hovedorganisasjon (UHO)
Utlendingsdirketoratet (UDI)
Utviklingsfondet
Vennenes Samfunn Kvekerne
Vennskap Nord Sør
Venstre
Yrkesorganisasjonens Sentralforbund (YS)
Åpen kirkegruppe for lesbiske og homofile