Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring - NOU 2008:20 om skadeforsikringsselskapenes virksomhet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 03.04.2009

Vår ref.: 08/6354 FM TME

Finansdepartementet sender med dette på høring Banklovkommisjonens utredning NOU 2008:20 om skadeforsikringsselskapenes virksomhet. Utredningen ble overlevert til Finansdepartementet 16. desember 2008. Utredningen er vedlagt, men er også tilgjengelig på Finansdepartementets nettsider www.regjeringen.no/fin.

I utredningen foreslås utførlige regler om skadeforsikringsselskapers virksomhet. Utkastet til lovregler er i stor grad en lovfesting av gjeldende regler for skadeforsikringsselskapers virksomhet, men innebærer også enkelte endringer i gjeldende rett. Vi ber om høringsinstansenes merknader innen fredag 3. april 2009. Vi ber om at høringsuttalelser sendes elektronisk til postmottak@fin.dep.no. Instanser som ikke er egen høringsinstans (se vedlagte høringsliste) er også velkomne til å komme med innspill i høringen. De enkelte høringsinstansene bes vurdere om utredningen også bør forelegges underliggende etater eller tilknyttede virksomheter.


Med hilsen


Erling G. Rikheim e.f.
avdelingsdirektør

                                                                                     Tone Meldalen
                                                                                     seniorrådgiver

Vedlegg: NOU 2008:20

Høringsinstanser


Alle departementene
Akademikerne
AktuarKonsulenters Forum
Arbeids- og velferdsdirektoratet
Arbeidsgiverforeningen for Skip og Offshorefartøyer
De selvstendige kommunale pensjonskasser
Den Norske Advokatforening
Den Norske Aktuarforening
Den norske Revisorforening
Det juridiske Fakultet, Universitetet i Bergen
Det juridiske Fakultet, Universitetet i Oslo
Det juridiske Fakultet, Universitetet i Tromsø
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
HSH
Handelshøyskolen BI
Huseiernes Landsforbund
Konkurransetilsynet
Kredittilsynet
KS
Landsforeningen for trafikkskadde
Landsorganisasjonen i Norge
Likestillingsombudet
Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening
Norges Bank
Norges Handelshøyskole
Norges Rederiforbund
Norske Forsikringsmegleres Forening
Norske Pensjonskassers Forening
Næringslivets Hovedorganisasjon
Oljeindustriens Landsforening
Regjeringsadvokaten
Riksadvokaten
Sjøassurandørenes Centralforening
Sparebankforeningen i Norge
Statens Pensjonskasse
Statistisk sentralbyrå
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

 

Til toppen