Høring - NOU 2009: 11 Kredittavtaler

Høringsfrist: 26.08.2009

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 26.08.2009

Vår ref.: 200903351 EP HCH/LNR/bj

Høring – NOU 2009: 11 Kredittavtaler


Justisdepartementet sender med dette på høring Kredittkjøpslovutvalgets utredning NOU 2009: 11 Kredittavtaler. I utredningen legges det frem forslag til endring av reglene om kredittavtaler, blant annet for å gjennomføre Europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/48/EF om forbrukerkreditt (forbrukerkredittdirektivet).

I utredningen foreslås blant annet en samordning av reguleringen i kredittkjøpsloven og finansavtaleloven kapittel 3, ved at kredittkjøpsloven oppheves og virkeområdet for finansavtaleloven utvides slik at denne loven også kommer til anvendelse på kredittavtaler som i dag reguleres av kredittkjøpsloven. Utvalget foreslår dessuten enkelte andre endringer i finansavtaleloven. Det foreslås videre enkelte endringer i tvangsfullbyrdelsesloven kapittel 9 som følge av at kredittkjøpsloven foreslås opphevet, og utvalget går inn for en tilføyelse i angrerettloven § 22 a. Utvalget fremmer også forslag til enkelte forskriftsendringer.

Direktivet i dansk oversettelse er vedlagt utredningen. Den engelske oversettelsen av direktivet finnes på http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:133:0066:0092:EN:PDF.

Vi ber adressatene forelegge utredningen for berørte underliggende organer og berørte organisasjoner og foreninger på eget område som ikke er oppført på adressatlisten. Høringsbrevet og utredningen er tilgjengelig på www.regjeringen.no/jd.

Høringsfristen er 26. august 2009. Høringsuttalelser sendes Justisdepartementet, Lovavdelingen, Postboks 8005 Dep, 0030 Oslo. Det bes om at høringsuttalelsene også sendes på e-post i Word-format til linn.roti@jd.dep.no.

Med hilsen

Tone Ofstad  e.f.
avdelingsdirektør

Hege C. Haukaas
lovrådgiver

Departementene

Bergen tingrett

Brønnøysundregistrene

Datatilsynet

Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen

Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo

Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø

Forbrukerombudet

Forbrukerrådet

Forbrukertvistutvalget

Konkurransetilsynet

Kredittilsynet

Kristiansand tingrett

NAVs innkrevingssentral (NAVI)

Norges Bank

Oslo byfogdembete

Regjeringsadvokaten

Skattedirektoratet

Statens innkrevingssentral

Statens institutt for forbruksforskning

Statens lånekasse for utdanning

Statens Pensjonskasse

Statistisk sentralbyrå

Stavanger tingrett

Trondheim tingrett

Toll- og avgiftsdirektoratet
ØKOKRIM

 

Akademikerne

Aksjonærforeningen i Norge

Autoriserte Bruktbilhandleres Landsforbund

Bankklagenemnda

Banklovkommisjonen

Bilimportørenes Landsforening

Coop NKL BA

Dagligvareleverandørenes forening

De norske Bokklubbene AS

De Selvstendige Kommunale Pensjonskasser

Den Norske Advokatforening

Den norske Bokhandlerforening

Den norske Dommerforening

eforum.no

Eiendomsmeglerforetakenes Forening

ElektronikkForbundet

Elektronikk Importør Foreningen

EL & IT Forbundet

Energibedriftenes Landsforening

Finansforbundet

Finansieringsselskapenes Forening

Finansnæringens Hovedorganisasjon

Goa-Gjeldsoffer-Alliansen

 

Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon

Husbanken

Huseiernes Landsforbund

IKT-Norge

Juridisk Rådgivning for Kvinner (JURK)

Juss-Buss

Jussformidlingen i Bergen

Jusshjelpa i Nord-Norge

KLP - Kommunal Landspensjonskasse

Kommunesektorens interesse- og

     arbeidsgiverorganisasjon (KS)

Landsorganisasjonen i Norge

Leketøybransjens Fellesråd

Markedsføringsforeningen i Oslo

Nei til EU

Norges Automobil-Forbund

Norges Bilbransjeforbund

Norges Båtbransjeforbund

Norges Eiendomsmeglerforbund

Norges Eksportråd

Norges Fondsmeglerforbund

Norges Juristforbund

Norges kemner og kommuneøkonomers

     forbund

Norges Kreditorforbund

Norges Kvinne- og Familieforbund

Norges Markedsføringsforbund

Norges Musikkhandlerforbund

Norges Rederiforbund

Norges Zoohandleres Bransjeforening

Norsk Egeninkassoforening

Norsk Forening for Bygge- og Entrepriserett

Norsk Bergindustri

Norsk Industri

Norsk Kennel Klub

Norske Boligbyggelags Landsforbund

Norske Elektroleverandørers Landsforening

Norske Forsikringsmegleres Forening

Norske Inkassobyråers Forening

Norske Kredittopplysningsbyråers Forening

Norske Pensjonskassers Forening

Næringslivets Hovedorganisasjon

Rettspolitisk forening

Sparebankforeningen i Norge

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

 

Til toppen