Høring - NOU 2011:12 Ytringsfrihet og ansvar i en ny mediehverdag

Medieansvarsutvalget har hatt i oppdrag å foreta en samlet vurdering av reglene om plassering av ansvar for ytringer, og målsettingen har vært å legge til rette for et mer enhetlig system for ansvarsplassering.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.01.2012

Vår ref.: 06/6698

Høring - NOU 2011:12 Ytringsfrihet og ansvar i en ny mediehverdag

Medieansvarsutvalget har hatt i oppdrag å foreta en samlet vurdering av reglene om plassering av ansvar for ytringer, og målsettingen har vært å legge til rette for et mer enhetlig system for ansvarsplassering.

Utredningen ble avgitt til Kulturdepartementet 15. juni 2011. Kulturdepartementet legger med dette Medieansvarsutvalgets utredning NOU 2011:12 ut på høring.
Høringsdokumentene er lagt ut på departementets nettsted, https://www.regjeringen.no/kud. Instanser som ikke har fått tilsendt høringen direkte står også fritt til å uttale seg.

Kulturdepartementet ber om at høringsuttalelser fortrinnsvis blir oversendt elektronisk til postmottak@kud.dep.no.

Departementet ber om at eventuelle merknader er oss i hende senest 31. oktober 2011.

 

Med hilsen


Bengt Hermansen e.f.
fung. ekspedisjonssjef

Lars Brustad
underdirektør

 

 

Vedlegg


Høringsinstanser

Departementene

Domstoladministrasjonen
Lagmannsrettene
Bergen tingrett
Nord-Troms tingrett
Oslo tingrett
Sør-Trøndelag tingrett

Barneombudet
Datatilsynet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Konkurransetilsynet
KS - Kommunesektorens arbeidsgiver og interesseorganisasjon
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Medietilsynet
Norsk kulturråd
Politidirektoratet
Post- og teletilsynet
Riksadvokaten
Sametinget
Sivilombudsmannen

Det norske Arbeiderparti
Fremskrittspartiet
Høyre
Kristelig Folkeparti
Senterpartiet
Sosialistisk Venstreparti
Venstre

Det juridiske fakultet, UiB
Det juridiske fakultet, UiO
Det juridiske fakultet, UiT
Institutt for informasjons- og medievitenskap, UiB
Institutt for medier og kommunikasjon, UiO
Norges handelshøyskole (NHH)
Norsk senter for menneskerettigheter, UiO
Senter for rettsinformatikk, UiO
Universitetet i Trondheim

Abelia
Annonsørforeningen - ANFO
Den norske dommerforening                   
Den norske fagpresses forening
Den norske forfatterforening
Den norske forleggerforening
Elektronisk Forpost Norge            
Familie & Medier
IKT-Norge
Institusjonen Fritt Ord
Institutt for journalistikk
Kabel Norge
Landslaget for lokalaviser
Landsorganisasjonen
Mediebedriftenes landsforening
NHO – Grafisk
Norges markedsføringsforbund
Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening
Norsk forening for jus og edb                   
Norsk IP-TV forbund
Norsk journalistlag
Norsk lokalradioforbund
Norsk medieforskerlag
Norsk oversetterforening
Norsk presseforbund
Norsk redaktørforening
Norsk tidsskriftforening
Norske film- og tv-produsenters foreining
NORWACO
Næringslivets hovedorganisasjon
Politijuristene
Politiets fellesforbund
Pressefotografenes klubb
Rettspolitisk forening
Sàlas
Yrkesorganisasjonenes sentralforbund


Altibox
Apple 
A-pressen
Berner Gruppen
Edda Media
Get
Google
Klassekampen
Mediehuset Nettavisen
Mentor Medier
Microsoft Norge
Modern Times Group AB
Nationen
NHST Media Group
Norges televisjon
Norsk Aller
NRK
Polaris Media
RiksTV
SBS Radio Norge
Schibsted
Telenor
TV 2
TVNorge