Høring - NOU 2012:13 Pensjonslovene og folketrygdreformen II

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.10.2012

Vår ref.: 12/2372 KSJ

Høring - NOU 2012: 13 Pensjonslovene og folketrygdreformen II (utredning nr. 26 fra Banklovkommisjonen)


Finansdepartementet sender med dette på høring Banklovkommisjonens utredning NOU 2012:13 Pensjonslovene og folketrygdreformen II.

Finansdepartementet ba i brev 7. juli 2009 om at Banklovkommisjonen skulle utrede og foreslå endringer i foretakspensjonsloven, innskuddspensjonsloven, lov om obligatorisk tjenestepensjon og lov om individuell pensjonsordning, for å tilpasse disse lovene til ny alderspensjon i folketrygden. Det ble åpnet for at arbeidet kunne deles opp i flere utredninger. Banklovkommisjonens første utredning i dette arbeidet, NOU 2010: 6 Pensjonslovene og folketrygdreformen I, ble avgitt 5. mai 2010 (fase I). Lovendringer på bakgrunn av utredningen og etterfølgende lovproposisjon, trådte i kraft 1. januar 2011.

Utredningen som nå sendes på høring, er fase II av kommisjonens arbeid med tilpasning av de skattebegunstigede pensjonsordningene i privat sektor til ny folketrygd. Banklovkommisjonens legger i denne utredningen frem et utkast til ny lov om kollektiv tjenestepensjonsforsikring.

Finansdepartementet vil komme tilbake til spørsmålene om maksimale innskuddssatser og knekkpunkt i innskuddspensjonsordninger i forbindelse med fase III av Banklovkommisjonens arbeid.

Utredningen kan lastes ned fra Finansdepartementets nettsider:
~/link/9c28b3ced2fd4ab38d8430b2091208b4.aspx

Høringsinstanser som ønsker det, kan henvende seg til Finansdepartementet på e-post til postmottak@fin.dep.no for å få tilsendt et fysisk eksemplar av utredningen.

Vi ber om høringsinstansenes merknader innen 1. oktober 2012. Høringsuttalelsene bes sendt på e-post til postmottak@fin.dep.no


Med hilsen


Geir Åvitsland  e.f.
ekspedisjonssjef

Kari Sjørholt
underdirektør


Vedlegg:
Liste over høringsinstanser

___________________________________

Se også høringsbrev av 24.08.2012 "Høring - NOU 2012: 13 Pensjonslovene og folketrygdreformen II - Provenyanslag".

Høringsinstanser

Alle departementene
Akademikerne
Aksjonærforeningen i Norge
AktuarKonsulenters Forum
Arbeids- og velferdsdirektoratet
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Coop Norge SA
Datatilsynet
Den Norske Advokatforening
Den Norske Aktuarforening
Den norske Revisorforening
Econa
Eiendomsmeglerforetakenes Forening
Finansforbundet
Finansieringsselskapenes forening
Finansnæringens Arbeidsgiverforening
Finansnæringens Fellesorganisasjon
Finanstilsynet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Handelshøyskolen BI
Hovedorganisasjonen Virke
Konkurransetilsynet
KS
Landsforeningen for trafikkskadde
Landsorganisasjonen i Norge
Likestillingsombudet
Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening
Norges Bank
Norges Bondelag
Norges Fondsmeglerforbund
Norges Handelshøyskole
Norges Ingeniørorganisasjon
Norges Juristforbund
Norges Kommunerevisorforening
Norges Rederiforbund
Norges Skogeierforbund
Norsk Bedriftsforbund
Norsk Kapitalforvalterforening
Norsk Sjøoffisersforbund
Norsk Tillitsmann ASA
Norske Finansanalytikeres Forening
Norske Forsikringsmegleres Forening
NTL-Skatt
Næringslivets Hovedorganisasjon
Oljeindustriens Landsforening
Oslo Børs
Pensjonskasseforeningen
Regjeringsadvokaten
Skattebetalerforeningen
Skattedirektoratet
Skatterevisorenes Forening
Småbedriftsforbundet
Sparebankforeningen i Norge
Statens Pensjonskasse
Statistisk sentralbyrå
Unio
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Tromsø
Verdipapirfondenes Forening
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
Økonomiforbundet

 

 

Til toppen