Høring - NOU 2013:3 Pensjonslovene og folketrygdreformen III og Finanstilsynets høringsnotat 8. januar 2013 om håndtering av levealdersrisiko i ny lov om kollektiv tjenestepensjonsforsikring

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 12.04.2013

Vår ref.: 13/42 KSJ

Finansdepartementet sender med dette på høring NOU 2013: 3 Pensjonslovene og folketrygdreformen III (utredning nr. 27 fra Banklovkommisjonen). Departementet sender også på høring et høringsnotat fra Finanstilsynet av 8. januar 2013 om håndtering av levealdersrisiko i ny lov om kollektiv tjenestepensjonsforsikring.

Finansdepartementet ba 7. juli 2009 Banklovkommisjonen om å utrede og foreslå endringer i de private pensjonslovene for å tilpasse disse lovene til ny alderspensjon i folketrygden. Det ble åpnet for at arbeidet kunne deles opp i flere utredninger.

I Banklovkommisjonens utredning nr. 26, NOU 2012: 13 Pensjonslovene og folketrygdreformen II, som ble avgitt 28. juni 2012, laget Banklovkommisjonen utkast til en ny lov om kollektiv tjenestepensjonsforsikring, med nye pensjonsprodukt tilpasset ny alderspensjon i folketrygden. Dette var fase II i Banklovkommisjonens arbeid med å tilpasse pensjonslovene i privat sektor til ny folketrygd. Utredningen ble sendt på høring av departementet med høringsfrist 1. oktober 2012.

I høringen av NOU 2012: 13 kom det en rekke merknader til Banklovkommisjonens utkast til regler om levealdersjustering. På denne bakgrunn ba Finansdepartementet 31. oktober 2012 Finanstilsynet om å vurdere én eller flere alternative metoder for håndtering av levealdersrisiko og å utarbeide høringsnotat med forslag til lovbestemmelser om dette. Finanstilsynet oversendte høringsnotat med utkast til slike regler ved brev 8. januar 2013. Samtidig har Banklovkommisjonen i NOU 2013: 3 Pensjonslovene og folketrygdreformen III foreslått en revidert bestemmelse om håndtering av levealdersrisiko. Finanstilsynet har i sitt høringsnotat tatt utgangspunkt i dette reviderte utkastet fra Banklovkommisjonen, slik det fremkommer i konsolidert lovtekst i vedlegg 2 til NOU 2013: 3.

Da NOU 2012: 13 Pensjonslovene og folketrygdreformen II ble sendt på høring, var det klart at det gjensto en del spørsmål i Banklovkommisjonens arbeid, blant annet spørsmål knyttet til sammenkobling av eksisterende ytelsesbaserte pensjonsordninger og pensjonsordninger etter den nye loven, og at disse spørsmålene ville bli i utredet i fase III i Banklovkommisjonens arbeid.

NOU 2013: 3 Pensjonslovene og folketrygdreformen III, som nå sendes på høring, er fase III i Banklovkommisjonens arbeid med å tilpasse de private tjenestepensjonslovene til ny folketrygd. Det som foreslås her, er først og fremst overgangsregler for eksisterende foretakspensjonsordninger til en ny kollektiv tjenestepensjonsforsikring basert på lovutkastet i Banklovkommisjonens forrige utredning, NOU 2012: 13 Pensjonslovene og folketrygdreformen II. Det foreslås også endringer i de maksimale innskuddssatsene og knekkpunktene for disse for pensjonsordninger etter innskuddspensjonsloven.

Forslagene fra Banklovkommisjonen som er lagt frem i hhv. NOU 2012: 13 og NOU 2013: 3, henger nøye sammen, da det i førstnevnte utredning foreslås en ny lov om kollektiv tjenestepensjonsforsikring og i den andre utredningen foreslås overgangsregler til den nye loven. Finanstilsynets høringsnotat av 8. januar 2013 om håndtering av levealdersrisiko i ny lov om kollektiv tjenestepensjonsforsikring henger også nært sammen med disse to utredningene. Departementet sender derfor høringsnotatet utarbeidet av Finanstilsynet på høring samtidig med NOU 2013: 3 Pensjonslovene og folketrygdreformen III, og med samme høringsfrist.

Departementet legger opp til å fremme lovforslag basert på de to utredningene fra Banklovkommisjonen og høringene i én lovproposisjon for Stortinget. Det tas sikte på å fremme denne proposisjonen slik at Stortinget kan behandle den i høstsesjonen 2013.

Høringsinstanser som ønsker det, kan henvende seg til Finansdepartementet på e-post til postmottak@fin.dep.no for å få tilsendt et fysisk eksemplar av dokumentene.

Vi ber om høringsinstansenes merknader til NOU 2013: 3 Pensjonslovene og folketrygdreformen III og til Finanstilsynets høringsnotat av 8. januar 2013, innen 12. april 2013. Høringsuttalelsene bes sendt på e-post til postmottak@fin.dep.no.

Med hilsen
Geir Åvitsland e.f.
ekspedisjonssjef

Kari Sjørholt
underdirektør

Alle departementene
Akademikerne
Aksjonærforeningen i Norge
AktuarKonsulenters Forum
Arbeids- og velferdsdirektoratet
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Bedriftsforbundet
Brønnøysundregistrene
Coop Norge SA
Datatilsynet
Den Norske Advokatforening
Den Norske Aktuarforening
Den norske Revisorforening
Econa
Eiendomsmeglerforetakenes Forening
Finansforbundet
Finansieringsselskapenes forening
Finans Norge
Finanstilsynet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Handelshøyskolen BI
Handelshøyskolen i Bodø
Hovedorganisasjonen Virke
Konkurransetilsynet
KS
Landsorganisasjonen i Norge
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening
Norges Bank
Norges Bondelag
Norges Eiendomsmeglerforbund
Norges Fondsmeglerforbund
Norges Handelshøyskole
Norges Ingeniørorganisasjon
Norges Interne Revisorers Forening (NIRF)
Norges Juristforbund
Norges Kommunerevisorforening
Norges Rederiforbund
Norges Skogeierforbund
Norsk Kapitalforvalterforening
Norsk Landbrukssamvirke
Norsk Sjøoffisersforbund
Norsk Tillitsmann ASA
Norske Finansanalytikeres Forening
Norske Forsikringsmegleres Forening
NTL-Skatt
Næringslivets Hovedorganisasjon
Norsk olje og gass
Oslo Børs
Pensjonskasseforeningen
Regjeringsadvokaten
Skattebetalerforeningen
Skattedirektoratet
Skatterevisorenes Forening
Småbedriftsforbundet
Sparebankforeningen i Norge
Statens Pensjonskasse
Statistisk sentralbyrå
Unio
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Tromsø
Verdipapirfondenes Forening
Verdipapirsentralen
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
Økonomiforbundet

Til toppen