Høring - utredning om norsk luftfart i forandring

Samferdselsdepartementet mottok 3. desember "NOU 2019:22 Fra statussymbol til allemannseie - norsk luftfart i forandring". Et utvalg har blant annet utredet hvordan globalisering innen luftfart har ført til økt konkurranse, lavere billettpriser og et større rutetilbud. Utvalget vurderer konsekvensene av dette for arbeidsforhold, flysikkerhet og miljø, og foreslår tiltak. Departementet sender nå NOU-en på offentlig høring. Ny høringsfrist er 15. august 2020.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.08.2020

Vår ref.: 19/2375

Høring - NOU 2019:22 Fra statussymbol til allemannseie - norsk luftfart i forandring

Ved kongelig resolusjon 5. oktober 2018 ble det oppnevnt et offentlig utvalg for å utrede konsekvensene for arbeidstakere, flysikkerhet og miljø av globalisering og økt konkurranse innen luftfart. Utvalget ble også bedt om å vurdere hvordan konkurransen kan økes, særlig i markeder der globalisering og deregulering ikke har slått ut i sterkere konkurranse og lavere priser. Utvalgets utredning, NOU 2019:22 Fra statussymbol til allemannseie – norsk luftfart i forandring, ble overlevert 3. desember 2019. Utredningen er tilgjengelig på regjeringens nettsider.

Samferdselsdepartementet sender med dette NOU 2019:22 på offentlig høring. Vi ber om at den enkelte høringsinstans videresender høringsbrevet til relevante underliggende etater eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemsorganisasjoner eller lignende.

Ny frist for å sende inn høringssvar er 15. august 2020.

Høringssvar sendes inn digitalt på www.regjeringen.no under «Send inn høringssvar». Alle kan sende høringssvar, men merk at svarene i utgangspunktet er offentlige etter offentleglova og normalt blir publisert på regjeringens nettsider

 

Med hilsen

Randi Hovde (e.f.)

avdelingsdirektør

 

 

Anne Camilla Brendemoen

utredningsleder

Airlift AS
Arbeids- og sosialdepartementet
ATM Norge
Avinor AS
Avinor Flysikring AS
Barne- og familiedepartementet
Bellona
Ben Air AS
Board of Airlines Representatives in Norway - BARIN
Bristow Norway AS
CHC HELIKOPTER SERVICE AS
Danish Air Transport
Enova SF
European Helicopter Center AS
Fagforeningen Junit
Finansdepartementet
Forbrukerrådet
Forsvarsdepartementet
Fremtiden i våre hender
Greenpeace Norden
Haugesund lufthavn
Helse- og omsorgsdepartementet
Hesnes Air AS
Hovedorganisasjonen Virke
Ikaros ANS
Innovasjon Norge
Justis- og beredskapsdepartementet
Klima- og miljødepartementet
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Konkurransetilsynet
Kulturdepartementet
Kunnskapsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Landsorganisasjonen
Lederne - Organisasjon for ledelse teknikk og kompetanseutvikling
Luftfartstilsynet
Naturvernforbundet
NBTA
NHO Luftfart
NHO Reiseliv
Norges Luftsportforbund
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Norsk Bioenergiforening (Nobio)
Norsk Flygerforbund
Norsk Flygelederforening
Norsk Flyoperatør Forbund
Norsk Flytekniker Organisasjon
Norsk Luftambulanse AS
North Flying A/S
Norwegian Air Shuttle ASA
Notodden Lufthavn AS
Nærings- og fiskeridepartementet
Næringslivets Hovedorganisasjon
Olje- og energidepartementet
Rørosfly
Scandinavian Airlines Norge AS
SUN-AIR of Scandinavia A/S
Sundt Air AS
Sunnhordland Lufthavn AS
TORP Sandefjord Lufthavn AS
Utenriksdepartementet
Widerøes Flyveselskap AS
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
Zero Emission Resource Organisation