Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring - ny midlertidig forskrift for Merkurprogrammet

Stortinget har økt bevilgningen til Merkurprogrammet med 30 mill. kroner for 2020 for å møte virkningen av tiltak for å begrense koronasmitten. Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender med dette på høring utkast til forskrift for tildeling av midler fra ordningen.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 27.04.2020

Vår ref.: 19/2336

Høringsbrev - ny midlertidig forskrift for Merkurprogrammet


Stortinget har økt bevilgningen til Merkurprogrammet med 30 mill. kroner for 2020 for å møte virkningen av tiltak for å begrense koronasmitten. Midlene vil bli lagt inn i en ny, midlertidig tilskuddsordning gjennom Merkurprogrammet. Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender med dette på høring utkast til forskrift for tildeling av midler fra ordningen.


Formålet med tilskuddsordningen er å kompensere dagligvarebutikker som er med i Merkur-programmet, jf. Merkur-forskrifta, for tapt inntekt som en følge av tiltak mot koronaepidemien. Mange Merkurbutikker er avhengige av omsetning fra hytteeiere og andre tilreisende for å kunne opprettholde sin drift. Tilskuddene skal medvirke til at butikkene overlever på lengre sikt, slik at innbyggere i distriktene er sikret tilgang til en dagligvarebutikk i nærheten også etter at koronasituasjonen er over.


Når det gjelder hvem som kan få tilskudd, jf § 2, følger utkastet til midlertidig forskrift i hovedsak tildelingsreglene for investeringsstøtten i Merkurprogrammet. En forskjell er at avstandsgrensen er satt til 5 km i stedet for 10 km til nærmeste alternative innkjøpssted. Bakgrunnen er at tiltakene mot covid-19 har skapt spesielle utfordringer for berørte butikker. Departementet understreker imidlertid at dette ikke innebærer en endring for øvrige ordninger innenfor Merkur. Der er det fortsatt 10 km som er hovedregelen for minsteavstand til nærmeste alternative innkjøpssted for Merkurs ordinære investeringstilskudd.


Tilskuddene blir gitt som en andel av dokumentert omsetningssvikt som følger av hytte-forbudet eller reiserestriksjoner som følge av koronasituasjonen, jf § 3. Årsaken til at Merkurordningen bare dekker en andel av tapt omsetning, er at det bør være en egenandel for butikkene. Det er også flere ulike ordninger som trer i kraft som vil kunne være til hjelp for butikkene de neste månedene, som permisjonsordninger, redusert arbeidsgiveravgift, utsatt innbetaling av avgifter osv. (Se spesielt om forholdet til "kontantstøtten" nedenfor.)


I utregningen av størrelsen på tilskuddene i utkast til forskrift er det lagt vekt på å prioritere de minste og mest sårbare Merkurbutikkene. Beregningsreglene gir derfor større kompensasjon til de butikkene med under 8 mill kroner i dagligvareomsetning, enn til de noe større Merkurbutikkene med inntil 13 mill kroner i dagligvareomsetning.
I utkast til forskrift er det satt et maksbeløp på 500 000 kr i støtte per butikk per søknads-periode, jf § 4. Dette skal bidra til fordeling av tilskuddet mellom butikker og over tid, og er på samme måte som utregning av tilskuddene en prioritering av de mindre butikkene.
I utkastet til forskrift § 4 står det også at butikkene ikke kan motta støtte for samme periode både fra den generelle statlige kompensasjonsordningen ("kontantstøtten") og fra den midlertidige Merkurordningen. Årsaken er at disse to ordningene langt på veg overlapper hverandre, og at det derfor kunne oppstå situasjoner med dobbeltkompensasjon.


Vedlagt ligger utkast til forskrift med regelverk for tilskuddsordningen.
Siden det haster med å iverksette målretta tiltak, er det nødvendig med svært kort høringsfrist. Høringsfristen er satt til 27. april.
Høringsinnspill sendes til [email protected]
Eventuelle spørsmål kan rettes til seniorrådgiver Knut Ove Nordås, e-post adresse : [email protected]


Departementet tar sikte på at endringene trer i kraft 1. mai 2020.

Med hilsen
Bjørn Barvik (e.f.)
avdelingsdirektør
Knut Ove Nordås
seniorrådgiver

Se brevet som pdf her

Askvoll kommune
Ingjerd Vestengen
Fjelli Coop Marked
Distriktssenteret
Flekkefjord kommune
Hovedorganisasjonen Virke
Johs H Giæver
Kinn kommune
Kunes Opplevelse og Handel AS
Kvinnherad kommune
Loppa kommune
Løkta Kolonial AS
Merkur-konsulent Elisabeth Gamst Mathisen
Merkur-konsulent Ole Svedenborg
Merkur-konsulent Line Tellemann
Merkur-konsulent Stig Olson
Merkur-konsulent Ronny Mowatt
Merkur-konsulent Per Spillum
Merkur-konsulent Lars Helgeland
Merkur-konsulent Roy Michaelsen
Merkur-konsulent Hallvard Christenson
Merkur-konsulent Vigdis Myhre Næsseth
Norges-gruppen
Bård Gultvedt
Nærøysund kommune
Osen kommune
Peder Røsten Eft.
Per Kjetil Jørgensen
Rødøy kommune
Sissel Karin Hals
Snarkjøp-gruppen
Suldal kommune
Søndre Land kommune
Trysil kommune
Merkur-konsulentene

Til toppen