Høring - ny samleforskrift til verdipapirfondloven

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 31.03.2011

Vår ref.: 09/4502 KrR

Høring – ny samleforskrift til verdipapirfondloven

Finansdepartementet sender med dette forslag til konsolidering av forskriftsregelverket for verdipapirfond på høring. Forslaget er utarbeidet av en arbeidsgruppe nedsatt av Finanstilsynet.

Arbeidsgruppen har tidligere utarbeidet forslag til ny verdipapirfondlov på bakgrunn av gjennomføring av nytt EU direktiv om verdipapirfond (Direktiv 2009/65/EF UCITS IV). Departementet sendte dette forslaget på høring 30. juni 2010 med høringsfrist 1. oktober 2010. Rettsakter til nærmere teknisk gjennomføring av UCITS IV (nivå 2 regulering) er vedtatt av Kommisjonen. Departementet ga derfor, i brev 14. april 2010 til Finanstilsynet, tilleggsmandat til arbeidsgruppen som omfattet utredning og forslag til forskriftsbestemmelser til gjennomføring av nivå 2 reguleringen til UCITS IV. Finanstilsynet oversendte 27. januar 2011 arbeidsgruppens forslag til samleforskrift til verdipapirfondloven til Finansdepartementet. Dette forslaget bygger delvis på forslag fra arbeidsgruppens første rapport og delvis på nye regler som følge av vedtatte gjennomføringsrettsakter. Rapporten er tilgjengelig på Finansdepartementets nettsider under overskriften «Høringer»: ~/link/b1fae09dc32746c4ae3a2656be97bb8b.aspx.

Finansdepartementet gjør særskilt oppmerksom på at arbeidsgruppen også foreslår enkelte endringer i lovforslaget som tidligere har vært på høring. Det vises til opplistingen av foreslåtte lovendringer i arbeidsgruppens rapport kapittel 1.2.

Finansdepartementet ber særskilt om høringsinstansenes merknader på følgende punkter:

Krav til organisering, god forretningsskikk, interessekonflikter og risikostyring
På de punkter der bestemmelser i gjennomføringsdirektiv 2010/43/EU om krav til organisering og god forretningsskikk er de samme som i direktiv 2004/39/EF (MiFID), som er gjennomført i verdipapirhandelloven og -forskriften, mener arbeidsgruppen at verdipapirforskriften bør endres i samsvar med arbeidsgruppens forslag til verdipapirfondforskriften.  Arbeidsgruppen har foreslått en forenkling av forskriftsteksten sammenlignet med direktivets mer ordrike reguleringsform. Arbeidsgruppen har samtidig foreslått ikke å ta inn i verdipapirfondsforskriften bestemmelser som gruppen mener følger av annet regelverk, for eksempel internkontrollforskriften. Det bes om høringsinstansenes synspunkter på dette, herunder om endringer i verdipapirforskriften også synes nødvendig. Det vises til rapporten kapittel 4.

Andelsklasser
I arbeidsgruppens forslag til ny verdipapirfondlov var det dissens mht. om det burde åpnes for at norske verdipapirfond skal kunne etablere andelsklasser. I lys av at flertallet av arbeidsgruppen ønsket en slik adgang, samt at mange høringsinstanser har støttet dette, har arbeidsgruppen utarbeidet forslag til hvordan andelsklasser bør reguleres. Forslaget innebærer både lov- og forskriftsendringer. Det bes om høringsinstansenes innspill på utformingen av regelverket om andelsklasser. Det vises til rapporten kapittel 8.

Gjennomføring av direktiv 2007/16/EF
Direktiv 2007/16/EF gir presiserende bestemmelser om hvilke eiendeler UCITS-fond kan investere i. Direktivet er gitt i medhold av det tidligere UCITS-direktivet, men er videreført under UCITS IV. Forslag til gjennomføring av dette direktivet har tidligere vært på høring, men det er ikke fastsatt forskriftsbestemmelser. Arbeidsgruppen har vurdert definisjonsdirektivet på bakgrunn av høringsnotatet 16. juni 2008 og høringsmerknadene til dette, samt de endringer arbeidsgruppen har foreslått i det norske verdipapirfondregelverket. Selv om dette regelverket har vært på høring tidligere bes det om høringsinstansenes innspill til arbeidsgruppens forslag til regulering. Det vises til rapporten kapittel 9.

Departementet ber om høringsuttalelser innen 31. mars 2011. Det bes om at høringsuttalelser sendes elektronisk til postmottak@fin.dep.no.


Med hilsen


Jan Bjørland e.f.
ekspedisjonssjef

                                                                   Alexander Behringer
                                                                   underdirektør

 

 

Høringsinstanser

Banklovkommisjonen
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
Datatilsynet
Den Norske Advokatforening
Den Norske Aktuarforening
Den norske Revisorforening
Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen
Det juridiske Fakultet, universitetet i Oslo
Det juridiske Fakultet, Universitetet i Tromsø
Finansforbundet
Finansieringsselskapenes forening
Finansnæringens Fellesorganisasjon
Finanstilsynet
Folketrygdfondet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet
Handelshøyskolen BI
Handelshøyskolen i Bodø
Justis- og politidepartementet
Konkurransetilsynet
Landsorganisasjonen i Norge
Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening
Norges Bank
Norges Fondsmeglerforbund
Norges Handelshøyskole
Norges Juristforbund
Norsk Venture
Norske Finansanalytikeres Forening
NOS Clearing ASA
Nærings- og handelsdepartementet
Næringslivets Fellesorganisasjon
Oslo Børs
Pensjonskasseforeningen
Siviløkonomene
Skattedirektoratet
Sparebankforeningen i Norge
Statens Pensjonskasse
Statistisk sentralbyrå
Unio
Universitetet i Agder
Verdipapirfondenes Forening
Verdipapirsentralen

 

 

Til toppen