Høring - Nye kapitalkrav for pensjonskasser

Nye kapitalkrav for pensjonskasser

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 09.01.2017

Vår ref.: 16/1688 MAO

Generelt
Pensjonskassene er i dag underlagt soliditetskrav i et regelverk basert på bokførte verdier og faste beregningsrenter (Solvens I). Finanstilsynet har på oppdrag fra Finans­departementet utarbeidet utkast til nye kapitalkrav for pensjons­kasser. Utkastet er utformet som en forenklet versjon av Solvens II-kravet for forsikringsforetak, med utgangspunkt i Finanstilsynets stresstest I. Utkastet har til formål å gjøre kapitalkravet mer betryggende, ved at det bedre skal gjenspeile risikoen i pensjonskassene, inkludert risiko knyttet til pensjonskassenes kapitalforvaltning. 

Departementet ber om høringsinstansenes vurdering av behovet for nye og mer betryggende kapitalkrav for pensjonskasser, og hvordan slike krav bør utformes. 

Kvantitative plasseringsbegrensninger
De kvantitative begrensningene på pensjonskassenes kapitalforvaltning i kapital­forvaltningsforskriften § 3 foreslås opphevet i Finanstilsynets utkast. Dette må ses i sammenheng med at de formål som begrensningene har ivaretatt, søkes ivaretatt av det foreslåtte kapitalkravet, samt generelle krav til forsvarlig kapitalforvaltning og risikostyring og internkontroll. En oppheving av kapitalforvaltnings­forskriften kapittel 3 vil bl.a. innebære at de øvre grensene for investeringer i infrastruktur og ulike kategorier av verdipapirer oppheves, men endrer ikke forbudet i finans­foretaksloven mot at pensjonskassen representer mer enn 15 prosent av kapitalen eller stemmene i foretak som driver virksomhet som ikke kan drives av et pensjonsforetak (forbudet mot forsikringsfremmed virksomhet). 

Infrastrukturinvesteringer
Kapitalkravene for ulike kategorier av verdipapirer i Finanstilsynets utkast følger i stor grad kategoriseringen i Solvens II-regelverket for forsikringsforetak. Finanstilsynet viser i høringsnotatet til at det i Solvens II vil komme en ny kategori for infrastruktur­investeringer som vil gi et noe lavere kapitalkrav hvis de tilfredsstiller visse kriterier. Finanstilsynet foreslår at denne kategorien pga. høy kompleksitet ikke tas inn i det nye pensjonskasseregelverket, men viser til at det senere kan bli aktuelt å gjennomføre forventede utvidelser av definisjonen av infrastrukturinvesteringer i Solvens II (som også kan gi lavere kapitalkrav). Finanstilsynet legger dessuten opp til at nye EU-regler om såkalte langsiktige investeringsfond («European Long Term Investment Funds», ELTIF), som bl.a. kan omfatte infrastrukturfond, kan gjennomføres både i Solvens II og i det nye pensjonskasseregelverket, slik at infrastrukturinvesteringer via slike fond får lavere kapitalkrav. 

Departementet ber om høringsinstansenes syn på om det er hensiktsmessig å innføre en egen kategori for investeringer i infrastrukturprosjekter i det nye pensjonskasse­regelverket, slik som i Solvens II. 

Høringsfrist mv.
Departementet ber om eventuelle merknader til utkastet innen 9. januar 2017. For å avgi høringsuttalelse, bruk den digitale løsningen for høringsuttalelser som ligger på denne siden ved å klikke på "Send inn høringssvar". Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert på våre nettsider. 

Vi ber om at den enkelte høringsinstans vurderer behovet for, og eventuelt sørger for, foreleggelse av høringsbrevet for eventuelle underliggende enheter eller etater, medlemmer, organisasjoner mv.

Med hilsen 

Geir Åvitsland  e.f.
ekspedisjonssjef

Per Øystein Eikrem
avdelingsdirektør

Akademikerne
Aksjonærforeningen i Norge
Arbeids- og velferdsdirektoratet
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Banklovkommisjonen
Bedriftsforbundet
Brønnøysundregistrene
Coop Norge SA
Datatilsynet
Den norske advokatforening
Den norske aktuarforening
Den norske Revisorforening
Direktoratet for økonomistyring
Econa
Eiendomsmeglerforetakenes forening
Energi Norge
EVRY
Finans Norge
Finansforbundet
Finansieringsselskapenes forening
Finansmarkedsfondet
Finanstilsynet
Folketrygdfondet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Handelshøyskolen BI
Handelshøyskolen i Bodø
Havtrygd Gjensidig Forsikring
hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede
Hovedorganisasjonen Virke
Huseiernes landsforbund
Høgskolen i Sørøst-Norge
Høyskolen i Sogn og Fjordane
Initiativ for etisk handel
KnowledgeGroup AS
Kommunalbanken Norge
Konkurransetilsynet
KS
Landsorganisasjonen i Norge
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Lotteri- og stiftelsestilsynet
Nasdaq OMX Oslo ASA
Nordic Association of Electricity Traders
Nordic Trustee
Norges Bank
Norges Bondelag
Norges eiendomsmeglerforbund
Norges handelshøyskole
Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon
Norges Interne Revisorers Forening
Norges Juristforbund
Norges Kommunerevisorforbund
Norges Rederiforbund
Norges Røde Kors
Norges Skogeierforbund
Norges takseringsforbund
Norsk Kapitalforvalterforening
Norsk landbrukssamvirke
Norsk olje og gass
Norsk Sjøoffiserers Forbund
Norsk Venturekapitalforening
Norsk Øko-Forum
Norske boligbyggelags landsforbund AL
Norske finansanalytikeres forening
Norske Forsikringsmegleres Forening
Norske Kredittopplysningsbyråers Forening
NOS Clearing ASA
NTL-Skatt
Næringslivets Hovedorganisasjon
Oslo børs
Pensjonskasseforeningen
Personskadeforbundet LTN
Regelrådet
Regjeringsadvokaten
Regnskap Norge
Riksadvokaten
Riksrevisjonen
Samtlige departement
Skattebetalerforeningen
Skattedirektoratet
Skatterevisorenes Forening
Småbedriftsforbundet
Sparebankforeningen i Norge
Statens Pensjonskasse
Statistisk sentralbyrå
Statsministerens kontor
Stortingets ombudsmann for forvaltningen
The Nordic Association of Marine Insurers
Tilsynsrådet for Advokatvirksomhet
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet
Verdipapirfondenes forening
Verdipapirforetakenes Forbund
Verdipapirsentralen
Virke Inkasso
Yrkesorganisasjonenes sentralforbund
ØKOKRIM
Økonomiforbundet

Til toppen