Høring - obligasjoner med fortrinnsrett og vurdering av fritidseiendommer

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.11.2012

Vår ref.: 12/544 ReE/RJu

Høring - obligasjoner med fortrinnsrett og vurdering av fritidseiendommer

Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) har i brev 2. februar 2012 til Finansdepartementet reist spørsmål om tolkning av forskrift 25. mai 2007 nr. 550 om kredittforetak som utsteder obligasjoner med fortrinnsrett i en sikkerhetsmasse bestående av offentlige lån, utlån med pant i bolig eller annen fast eiendom, heretter «OMF-forskriften», og foreslått endringer i regelverket for obligasjoner med fortrinnsrett (OMF).

Finanstilsynet ble på denne bakgrunn bedt om en vurdering av spørsmålene FNO reiser og eventuelt å utarbeide forslag til høringsnotat og forskriftsendringer på bakgrunn av FNOs innspill. Finanstilsynet har i vedlagte høringsnotat 30. august 2012 utarbeidet utkast til forskriftsendring.

Departementet sender med dette på høring forslag til endring i OMF-forskriften. Departementet ber om eventuelle merknader innen 15. november 2012, og at alle høringssvar sendes på e-post til postmottak@fin.dep.no.

En liste over alle høringsinstansene er vedlagt brevet her. Vi ber om at den enkelte høringsinstans vurderer behovet for, og eventuelt sørger for, foreleggelse av høringsbrevet for eventuelle underliggende enheter og/eller etater, medlemsorganisasjoner mv.

Med hilsen
Geir Åvitsland e.f.
ekspedisjonssjef

 

Mirella E. Wassiluk
avdelingsdirektør

 

Alle departementene
Akademikerne
Aksjonærforeningen i Norge
AktuarKonsulenters Forum
Arbeids- og velferdsdirektoratet
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Banklovkommisjonen
Brønnøysundregistrene
Coop Norge SA
Datatilsynet
Den Norske Advokatforening
Den Norske Aktuarforening
Den norske Revisorforening
Eiendomsmeglerforetakenes Forening
Finansforbundet
Finansieringsselskapenes forening
Finansnæringens Arbeidsgiverforening
Finansnæringens Fellesorganisasjon
Finanstilsynet
Folketrygdfondet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Handelshøyskolen BI
Handelshøyskolen i Bodø
Havtrygd Gjensidig Forsikring
Hovedorganisasjonen Virke
Huseiernes Landsforbund
Konkurransetilsynet
KS
Landsorganisasjonen i Norge
Likestillingsombudet
Lotteri- og stiftelsestilsynet
Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening
Norges Bank
Norges Eiendomsmeglerforbund
Norges Fondsmeglerforbund
Norges Handelshøyskole
Norges Kommunerevisorforening
Norsk Bedriftsforbund
Norsk Kapitalforvalterforening
Norsk Tillitsmann ASA
Norske Boligbyggelags Landsforbund
Norske Finansanalytikeres Forening
Norske Forsikringsmegleres Forening
Norske Kredittopplysningsbyråers Forening
Næringslivets Hovedorganisasjon
Oslo Børs
Oslo Clearing ASA
Pensjonskasseforeningen
Regjeringsadvokaten
Revisjonssjefkretsen
Riksadvokaten
Riksrevisjonen
Skattebetalerforeningen
Skattedirektoratet
Skatterevisorenes Forening
Småbedriftsforbundet
Sparebankforeningen i Norge
Statens Pensjonskasse
Statistisk sentralbyrå
Stortingets ombudsmann for forvaltningen
The Nordic Association of Marine Insurers (Cefor)
Unio
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Tromsø
Verdipapirfondenes Forening
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
ØKOKRIM
Økonomiforbundet

Til toppen