Høring - offentliggjøring av delårsregnskap på internett

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 05.03.2011

Vår ref.: 10/5174 GK

Høring - offentliggjøring av delårsregnskap på internett

Finansdepartementet har i brev fra Finanstilsynet 19. november 2010 mottatt forslag til endringer i årsregnskapsforskriften for banker mv. og årsregnskapsforskriften for forsikringsselskaper. Finanstilsynet ser behov for å gjøre regnskaper utarbeidet av foretak under tilsyn lettere tilgjengelig. I vedlagte forskriftsutkast foreslås derfor krav om at banker og forsikringsselskaper skal publisere delårsregskap på internett. Vedlagt følger høringsnotat med utkast til forskriftsendringer utarbeidet av Finanstilsynet.

Finansdepartementet ber om merknader innen 5. mars 2011. Det bes om at høringsinnspillene også sendes til postmottak@fin.dep.no. Høringsinstansene bes å vurdere om andre, tilknyttede virksomheter eller lignende bør gjøres oppmerksomme på saken.


Med hilsen


Jan Bjørland e.f.
ekspedisjonssjef

                                                                      Per Øystein Eikrem
                                                                      avdelingdirektør


Vedlegg: Liste over høringsinstanser
              Høringsnotat om Krav til offentliggjøring av delårsregnskap på internett

Gjenpart: Finanstilsynet

 

 

Høringsinstanser

Justis- og politidepartementet
Nærings- og handelsdepartementet
AktuarKonsulenters Forum
Brønnøysundregistrene
De selvstendige kommunale pensjonskasser
Den Norske Aktuarforening
Den norske Revisorforening
Finansforbundet
Finansieringsselskapenes forening
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Folketrygdfondet
Imarex Nos ASA
Nord Pool ASA
Nordic Association of Energy Traders (NAET)
Norges Autoriserte REgnskapsføreres Forening
Norges Bank
Norges Fondsmeglerforbund
Norges Kommunerevisorforening
Norsk Tillitsmann ASA
Norske Finansanalytikeres Forening
Norske Forsikringsmegleres Forening
Norske Pensjonskassers Forening
NOS Clearing ASA
Oslo Børs
Revisjonssjefkretsen
Siviløkonomene
Sjøassurandørenes Centralforening
Skatterevisorenes Forening
Sparebankforeningen i Norge
Statistisk sentralbyrå
Verdipapirfondenes Forening
Verdipapirsentralen
ØKOKRIM
Økonomiforbundet