Høring - om forslag til forskrift om forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder

Resultat: Forskrift 22. desember 2006 om forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 16.11.2006

Resultat: Forskrift 22. desember 2006 om forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder

Vår ref.: 06/4396 FM MHe

Høringsbrev


 

Deres ref

Vår ref

Dato

 

06/4396 FM MHe

04.10.2006

Høring om forslag til forskrift om forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder

Departementet sender med dette på høring et forslag utarbeidet av Norsk Regnskapsstiftelse til forskrift om forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder. Vi ber om høringsinstansenes merknader innen 16. november 2006. Departementet tar sikte på å at forskrift fastsettes i desember.

EØS-regler om anvendelse av de internasjonale regnskapsstandardene International Financial Reporting Standards – IFRS ble gjennomført ved lov 10. desember 2004 nr. 81 om endringer i regnskapsloven. Etter regnskapsloven § 3-9 første ledd gjelder forordning (EF) nr. 1606/2002 om anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder som norsk lov. IFRS-standardene vedtas i EU ved kommisjonsforordninger som i Norge fastsettes som forskrift i medhold av regnskapsloven § 3-9 annet ledd, jf. forskrift 17. desember 2004 nr. 1852 om gjennomføring av EØS-regler om vedtatte internasjonale regnskapsstandarder. Ved lov 10. juni 2005 nr. 46 ble regnskapsloven § 3-9 tilføyd ett nytt femte ledd som gir departementet adgang til å gi forskrift om forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder etter forskriftene fastsatt i medhold av annet ledd. I forskriften kan det gjøres unntak fra opplysningskrav i de internasjonale regnskapsstandardene. Forskriften kan i særlige tilfeller tillate avvik fra bestemmelser i de internasjonale regnskapsstandardene om innregning og måling, og om nødvendig fastsette alternativ regnskapsføring.

Norsk Regnskapsstiftelse har påtatt seg å bistå departementet i å utarbeide slike forskrifter om forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder. Regnskapsstiftelsen har ved brev 19. september 2006 til Finansdepartementet fremmet et forslag til forskrift.

Regnskapsstiftelsen foreslår at man i første omgang viderefører, med enkelte endringer, overgangsordningen om forenklet anvendelse av IFRS i selskapsregnskapet til foretak i konsern der morselskapet utarbeider konsernregnskap etter fullstendig IFRS. Regnskapsstiftelsen ser behov for ytterligere utvikling av forskrift om forenklet IFRS. Dette gjelder i særlig grad utforming av kravene til noteinformasjon, men kan også gjelde vurderingsregler. Utvikling av tilpassede notekrav og nærmere vurdering av forenklingsreglene vil ta noe tid.

Med hilsen

Øystein Løining
avdelingsdirektør

 

Espen D. Knudsen
underdirektør

Vedlegg: Brev fra Norsk Regnskapsstiftelse med vedlegg

Justisdepartementet
Nærings- og handelsdepartementet
Aksjonærforeningen i Norge
Brønnøysundregistrene
Coop Norge
Den norske Revisorforening
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Folketrygdfondet
Handels- og Servicenæringenes Hovedorganisasjon
Handelshøyskolen BI
Konkurransetilsynet
Kredittilsynet
Landsorganisasjonen i Norge
Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening
Norges Bank
Norges Fondsmeglerforbund
Norges Handelshøyskole
Norges Kommunerevisorforening
Norges Rederiforbund
Norsk Bedriftsforbund
Norsk Investorforum
Norske Finansanalytikeres Forening
Næringslivets Hovedorganisasjon
Oljeindustriens Landsforening
Oslo Børs
Siviløkonomene
Skattedirektoratet
Sparebankforeningen i Norge
Statistisk sentralbyrå
Verdipapirfondenes Forening
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
ØKOKRIM

Til toppen