Høring - om maksimums- og minimumsreglene i eiendomsskatten for kraftverk

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.07.2011

Vår ref.: 11/82 ILB

Vedlagt følger høringsnotat om maksimums- og minimumsreglene i eiendomsskatten for kraftverk. Finansdepartementet ber den enkelte høringsinstans vurdere om høringsnotatet bør videresendes til berørte kommuner, underinstanser, medlemsorganisasjoner og bedrifter mv.

Det har blitt reist spørsmål om forholdet til statstøtteregelverket og bestemmelsene om minste gjenstående levetid bør vurderes i forbindelse med høringen. Departementet vil framover se nærmere på om det er grunn til å vurdere disse spørsmålene.

Fristen for å sende inn høringsmerknader er 15. juli 2011. Departementet ber om at høringsuttalelser fortrinnsvis sendes elektronisk til postmottak@fin.dep.no.

 

Med hilsen


Nina Bjerkedal  e.f.
ekspedisjonssjef

Lone Semmingsen
avdelingsdirektør

OED
KRD
NHD
Skattedirektoratet
Energi Norge
LVK
Samarbeidende kraftfylker
KS
KS Bedrift
Småkraftforeninga
Distriktenes energiforening

Til toppen